Memorandum reaguje na alarmující situaci na trhu práce

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz , 8.7.2013 ,  Romana Nováčková a Lucie Kirschová     Současná situace na trhu práce je taková, že na jedné straně chybí technické profese a na druhé straně řada absolventů má kvalifi kaci, která jim poskytuje minimální šanci na uplatnění. Proto je zásadní nastartovat spolupráci klíčových hráčů při tvorbě pracovních míst tak, aby došlo ke zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly. A právě o to usiluje nově uzavřené Memorandum o spolupráci HK ČR a ÚP ČR.          

Hospodářská komora České republiky, jako největší zástupce podnikatelů, zaměstnavatelů a zákonem daný garant této oblasti, bude prosazovat všechny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a další opatření vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti, respektive snížení nezaměstnanosti. HK ČR i ÚP ČR vycházejí ze společných oblastí i v nedávno uzavřeném Memorandu o spolupráci.

Spolupráce HK ČR a ÚP ČR navazuje v této oblasti na dřívější konkrétní výstupy. Jedná se o zkoušky z profesní kvalifi kace, které jsou výstupem Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání.

Celý systém dalšího vzdělávání je na základě platných legislativních úprav provázán i na rekvalifi kaci (vyhláška 176/2009 Sb.).

Profesní kvalifi kace je zákonem zavedený a garantovaný systém umožňující zaměstnavatelům formalizovaně popsat kvalifi kační požadavky na jednotlivé pozice ve firmě. Rekvalifi kace je změna profesní kvalifi kace na jinou, kterou potřebuje trh práce. Za přispění úřadů práce a vzdělavatelů umožňuje systém zaměstnavatelům získat připraveného zaměstnance s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Úmluva společného postupu se téměř ve všech bodech velmi blízce dotýká také problematiky aktivní a komplexní realizace zkoušek profesní kvalifi kace ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.

HK ČR v této oblasti zajišťuje servis největší autorizované osoby v ČR s možností kompletního administrativního zastřešení zkoušek profesních kvalifikací. Postavení HK ČR v této oblasti je upevněno profesionálním a transparentním systémem ověřování a uznávání znalostí i dovedností jednotlivých uchazečů, kteří systémem dalšího vzdělávání procházejí. I nadále bude tento systém rozvíjen v rámci krajských složek, které budou velmi úzce kooperovat s jednotlivými ÚP ČR v regionech.

Cílem uvedených opatření je především společný postup v systému dalšího profesního vzdělávání.

Jedná se o propagaci zkoušek, spolupráci při přípravě a realizaci v jednotlivých krajích, zajištění vysoké míry efektivity koordinovaného postupu při ověřování znalostí a dovedností uchazečů. A to vše za účelem sladění nabídky a poptávky na trhu práce včetně kvalitativní změny kvalifi kační struktury lidí na trhu práce.