Kulatý stůl k tématu ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality vzdělávání: závěry z diskuze

cesko_mluvi_logo.jpg Česko mluví, 28.4.2013   Třetí tematický stůl proběhl 18. dubna 2013, tématem byly ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality vzdělávání jakožto další z hlavních směrů připravované strategie. Jednání zahájil vedoucí oddělení strategie a meziresortních agend Petr Černikovský, který ve svém vstupu přiblížil problematiku standardů a jejich ověřování z pohledu MŠMT. Poté následovala otevřená diskuze účastníků. 

Základní otázky položené v diskusi:

Potřebujeme jednotné národní standardy ve vzdělávání?

K jakým účelům mají být standardy využívány?

Mají standardy sloužit jako orientační body pro studenty, učitele, školy, zřizovatele nebo celé veřejnosti? Pokud jen některým aktérům, proč?

Pro jaké ucelené části vzdělávání by měl standardy vymezit stát?

Na jaké úrovni konkrétnosti by měly být standardy vymezeny? Je žádoucí vymezit pouze minimální požadavky, nebo má každý standard umožňovat popis různých obtížností (základní úroveň, dobrý výkon, excelentní výkon)?

Kdo má ověřovat, jak se standardy naplňují? Jakými metodami?

 

Hlavní okruhy názorů:

Pojem  „standard“,  jehož  definice  není  zcela  jasná,  byl  dle  diskuze  účastníky nejčastěji vnímán jako očekáváný výstup či výsledek vzdělávacího procesu

Většina diskutujících se shodla, že standardy jsou potřebné pro vzdělávací systém, avšak pouze za předpokladu jejich správného nastavení

Mezi  účastníky  převládal  názor,  že  vzhledem  k diverzitě  škol  vzdělávací  systém nepotřebuje jednotný národní standard, ale spíše několik standardů

V diskuzi nepanovala jasná shoda na tom, zda by standardy měly být minimální či vysoce nastsavené a stejně tak nebylo zcela zřejmé, zda by měly být standardy povinné či nepovinné, ačkoliv větší část diskutujících se přiklonila k verzi nepovinných standardů

Většina účastníků se shodla, že zavedení standardů by mělo pomoci zejména žákům (studentům), a sice především těm nejslabším, kteří potřebují systematickou podporu pro dosažení určité úrovně vzdělání

Z diskuze jasně vyplynulo, že standardy představují taktéž důležitou oporu pro učitele, nicméně při zavádění standardů je nezbytně nutná metodická podpora pedagogů

 

Další témata a názory:

Národní program vzdělávání

Z diskuze vyplynulo, že vzdělávací systém potřebuje vytvoření zastřešujícího kurikulárního dokumentu, který by vymezil jasný rámec pro standardy a podpořil tak jejich vzájemnou provázanost

Míra konkretizace standardů

Mezi účastníky nepanovala shoda na tom, zda by standardy měly konkrétně popisovat očekávaný výstup vzdělávacího procesu či zda by měly představovat spíše obecná „vodítka“ pro školy

 

Ověřování standardů v ucelených částech vzdělávání

V diskuzi převažoval názor, že je vhodné ověřovat standardy spíše v uzlových bodech vzdělávacího procesu než v jednotlivých ročnících

Výsledky ověřování standardů

Řada diskutujících vyjádřila své obavy nad možným zneužitím výsledků ověřování očekávaných výstupů vzdělávacího procesu

Inspirace ze zahraničí

Většina účastníků diskuze se shodla, že není nutné vymýšlet specifické „české“ standardy a lze se inspirovat zahraničními vzdělávacími systémy, ve kterých jsou standardy dobře ukotvené 


(Zdroj: Strategie 2020 MŠMT)