Kulatý stůl k odstraňování slabých míst vzdělávacího systému: závěry z diskuze

cesko_mluvi_logo.jpg Česko mluví, 26.4.2013   V pořadí druhý tematicky zaměřený kulatý stůl k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 proběhl 4. dubna 2013, tématem bylo  odstraňování slabých míst vzdělávacího systému   jako další z hlavních směrů připravované strategie. Jednání zahájil vedoucí oddělení strategie a meziresortních agend Petr Černikovský, který ve svém vstupu nastínil, jak slabá místa vzdělávacího systému identifikuje MŠMT.

Základní otázky položené v diskusi:

·                       Které části vzdělávací soustavy trpí největšími problémy z hlediska spravedlivého přístupu ke vzdělání, studijní (ne)úspěšnosti a prostupnosti do dalších vzdělávacích stupňů?

·                       Vyžaduje současný stav zásadní změny v existující struktuře oborové soustavy, nebo je možné řešit aktuální problémy na existujících základech?

·                       Měli bychom směřovat k systému, který nebude umožňovat předčasnou specializaci vzdělávacích cest? Jak dlouhá má být společná doba vzdělávání?

·                       Které faktory nejvíce ovlivňují dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání? Jaká má být jeho role ve vzdělávacím systému?

·                       Jak mají být systémově řešeny problémy těch segmentů vzdělávacího systému, které neposkytují přímou prostupnost do vyšších vzdělávacích stupňů?

·                       Je vhodné posilovat osvojování klíčových kompetencí a obecných dovedností na úkor specificky odborných znalostí a dovedností?

·                       Jakou roli má v systému hrát uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení?

 

Hlavní okruhy názorů:

·                       Podle většiny diskutujících vzdělávací systém příliš brzy žáky (studenty) selektuje a nutí je k předčasnému rozhodnutí specializovat se na určitou oblast

·                       Řada účastníků se shodla, že by mělo dojít k prodloužení společné doby vzdělávání tak, aby každému bylo umožněno získat stejně kvalitní základ vzdělání a zabránilo se předčasné specializaci

·                       Nezanedbatelná část studentů (na SŠ i VŠ) opakovaně vstupuje do stejné úrovně vzdělávacího systému, neboť dosavadní obor studia nenaplňuje jejich očekávání

·                       Diskuze jasně ukázala, že velkým problémem jsou chybějící návaznosti mezi jednotlivými  stupni  vzdělávací  soustavy,  což  působí  značné  komplikace  nejen žákům  (studentům)  při  přechodu  do  dalšího  stupně,  ale  i  učitelům,  kteří  musí přizpůsobovat výuku nerovnostem

·                       Mezi účastníky převládal názor, že je třeba vzdělávací systém více individualizovat a zaměřit se na maximální využití potenciálu každého jedince

·                       Z debaty také vyplynulo, že je třeba zaměřit se na spolupráci s rodiči, kteří očekávají, že vzdělávací soustava převezme veškerou iniciativu nejen v oblasti vzdělávání ale i v oblasti výchovy

·                       Přestože jsou mateřské školy plnohodnotnou součástí vzdělávacího systému a mnoho studií poukazuje na jejich důležitost, není jejich role jasně vymezena

·                       Mnoho diskutujících se shodlo, že by bylo vhodné nahradit odklady nástupů do prvních tříd, kdy děti zůstávají většinou v mateřských školách, docházením do přípravných tříd, ve kterých je posílena edukační role

 

Další témata a názory:

Standardy

·                       Diskutující se shodli, že velký problém představuje nejasná definice pojmu standard, je třeba vyjasnit terminologii

·                       Mezi účastníky nepanovala shoda, zda je třeba žáky (studenty) vést ke splnění jednotného standardu nebo raději volit individuální přístup

 

Klíčové kompetence

·                       Z diskuze vyplynulo, že v kurikulu je třeba klást důraz na výuku klíčových kompetencí, jako jsou sociální a komunikační kompetence či kritické a analytické myšlení

 

Kariérní poradenství

·                       Dle několika názorů je třeba zavést ve škole kariérní poradenství, které napomůže žákům (studentům) při výběru oboru jejich studia a profese, kterou by chtěli v životě vykonávat

 

Uznávání neformálního a dalšího vzdělávání

·                       Řada účastníků se shodla, že je třeba zavést systém oficiálního uznávání neformálního a dalšího vzdělávání, který napomůže zvýšit uplatnitelnost na trhu práce

 

Kapacita institucí

·                       Při snaze o optimalizaci školských a vzdělávacích institucích je třeba akcentovat prognózy demografického vývoje


 (Zdroj: Strategie 2020 MŠMT)