Je na trhu práce poptávka po horských průvodcích? A co všechno musí umět a znát průvodce cestovního ruchu?

e-Všudybyl, 2012 Situace na trhu práce se dynamicky mění a dochází k rychlému pokroku v mnoha oborech a profesích. Současně s tím narůstá potřeba tyto změny komplexně monitorovat a informace předávat uchazečům o zaměstnání, vzdělavatelům, zaměstnavatelům, Úřadům práce ČR apod. Dlouho však u nás chyběl ucelený systém, který by sledoval vývoj, klasifikoval jednotlivá povolání a tyto informace zprostředkovával všem zúčastněným. Tuto mezeru vyplňují systémy Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK), které vznikají díky aktivitě zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách.    

Do tvorby systémů NSP a NSK je dnes zapojena řada zaměstnavatelů. Účastní se jich buď jako členové sektorových rad (reprezentanti daného sektoru), autorizované osoby, které přezkušují zájemce o kvalifikaci, nebo jako stvrzovatelé, kteří posuzují obsah popsaných kvalifikací a povolání. „Požadavky zaměstnavatelů a jejich organizací poměrně přesně vystihují potřeby trhu práce, proto společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy aktivně hledají východiska a řešení za účelem vytváření celostátního „zadání“ pro vzdělavatele a aktéry trhu práce obecně,“ říká generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška.

Sektorové rady jsou tvořeny zaměstnavateli a jejich úkolem je průběžně mapovat nejaktuálnější potřeby trhu práce a tyto skutečnosti přenášet do systémů NSP a NSK. Sektorové rady sdružují významné reprezentanty zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčím sektoru v otázkách rozvoje lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím. Síť tvoří 29 sektorových rad ze všech sektorů národního hospodářství.

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruchpracuje na naplnění obou soustav již od roku 2010, kdy byla ustavena, a momentálně má osm členů. Předsedou sektorové rady je Ing. Václav Stárek. 
V loňském roce se sektorová rada zaměřila především na revizi existujících profesních kvalifikací a tvorbu nových jednotek práce (povolání a typových pozic). Pro úspěšnou realizaci naplánovaných prací byly vytvořeny následující pracovní skupiny:

  • Asistenční služby v cestovním ruchu
  • Cestovní kanceláře
  • Horské služby
  • Hotelnictví
  • Příprava pokrmů
  • Turistická informační centra

Práce sektorové rady začíná většinou popisem aktuálních povolání na trhu práce. Za pomoci desítek dalších expertů zapojených do pracovních skupin sektorová rada rozklíčuje, co dělají a jaké kompetence mají mít kvalifikovaní zaměstnanci v daném oboru a dané profesi, jak vypadá daná profese “tady a teď”, tedy v českých firmách v aktuální době.

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch dosud zpracovala 16 jednotek práce, které jsou spolu s jejich popisy umístěny v katalogu NSP na webových stránkách www.nsp.cz. Jedná se například o pozice „samostatný pracovník cestovní kanceláře“, „delegát“, „průvodce“, „recepční“, „číšník“, „kuchař“ nebo „horský průvodce“. Řada dalších povolání je v procesu schvalování, brzy tedy do webového katalogu přibudou. Jsou to třeba popisy povolání „vedoucí turistického informačního centra“ nebo „záchranář pro lyžařské tratě“. Pro další období své činnosti plánuje sektorová rada zpracovat řadu dalších pozic dle poptávky na trhu práce, přičemž jde hlavně o pozice „vedoucí pracovník organizace cestovního ruchu“, „vedoucí kempu“, „průvodce specialista pro region“, „provozní“, „animační pracovník v rekreačním zařízení“, „barista“, „správce kempu“, „pracovník halových služeb“ atd.

Ve druhé fázi práce sektorové rady jsou definovány kvalifikace – tedy kompetence nezbytné pro výkon pracovních činností v daných oblastech. Ty jsou po schválení vloženy do katalogu NSK na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz, kde poskytují nejen popisy kvalifikací, ale i postup, jak vyzkoušet, že danou kvalifikaci zaměstnanec ovládá v té nejaktuálnější a praktické podobě.

Završením práce sektorové rady je identifikování nejproblémovějších oblastí trhu práce – například nedostatkových kvalifikací v příštích několika letech. Zde využívají zaměstnavatelé podklady od nezávislých výzkumníků a následně vedou jednání s dalšími klíčovými hráči – školami, regionálními politiky a ministerstvy. Snaží se sjednotit vzájemné tlaky a aktivity tak, aby vedly k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu řešení daného problému.

Je nutno dodat, že práce členů sektorové rady i jejích pracovních skupin je z velké části výsledkem nadšení a ochoty ovlivňovat situaci na českém trhu práce nad rámec svých každodenních povinností, a za to jim patří velké poděkování. Zdaleka však nejde o uzavřený kruh odborníků, kdokoliv se může do tvorby Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací zapojit a přispět svými zkušenostmi a podněty.

Informace shromážděné v obou systémech se stávají jasným zadáním nejen pro vzdělavatele v oblasti dalšího vzdělávání, ale také pomocí pro zaměstnavatele a personalisty firem – zde mohou čerpat ty nejaktuálnější informace přímo „z terénu“.