Jak aplikovat ve vzdělávání problematiku úspor energie a obnovitelných zdrojů energie

14.9.2009   Zemědělec   Z.Husová, J.Motyková V poslední době stále častěji slýcháme, že je třeba hledat další zdroje energie a hledat cesty, jak šetrně a úsporně s energií nakládat s cílem zajistit udržitelný rozvoj i pro budoucí generace. 

Nové tlaky na naše prostředí dané růstem výroby a spotřeby, větší migrací obyvatelstva či vzrůstající dostupností volného kapitálu si vyžádaly řadu změn v ekonomickém i společenském vývoji. Strukturální změny se projevily zejména v preferenci méně energeticky náročných oblastí průmyslu a služeb i ve změně životního stylu obyvatel. Významnou úlohu sehrálo přistoupení České republiky do Evropské unie a s tím spojená transpozice a implementace evropského práva, ve kterém se významně odráží environmentální aspekt.

 

 

Investice do oblasti environmentálních inovačních technologií a obnovitelných zdrojů energie povedou v současné době ve svém důsledku rovněž ke změnám na trhu práce projevující se zvyšováním konkurenceschopnosti, novými požadavky na kvalifikace a následně i větší možností zaměstnanosti a integrace do společnosti. Restrukturalizace ekonomiky směrem k vyšší udržitelnosti se odrazí v oblasti zaměstnanosti několika způsoby. Dochází k vytváření nových pracovních příležitostí (např. v důsledku zavádění nových technologií), k nahrazování pracovních pozic (např. některé pracovní pozice budou nahrazeny přechodem z neobnovitelných paliv na obnovitelná, přechodem od skládkování k recyklaci a energetickému využití odpadu), zániku pracovních pozic (některá pracovní místa mohou být ztracena bez přímé náhrady, např. snížení výroby energie z neobnovitelných zdrojů, snížení těžby neobnovitelných zdrojů, ukončení výroby určitých produktů) a transformaci pracovních pozic - řada běžných provozů se transformuje na více environmentálně šetrné (více na www.mzp.cz).

 

Z výše uvedených důvodů existuje v oblasti vzdělávání aktuální a jasně formulovaná společenská objednávka směřující k tomu, aby do povědomí všech vzdělávaných zejména na středních odborných školách v rámci počátečního vzdělávání, ale i dospělých v rámci dalšího vzdělávání, vstoupila problematika úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Ta akcentuje potřebu odborné přípravy pracovníků, kteří kromě jádra své kvalifikace získají i kvalifikaci potřebnou při zajišťování a využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE), např. v oblasti montáže a údržby solárních zdrojů elektrické energie, nebo pěstování a využívání biomasy.

 

V prvním pololetí roku 2009 byla z popudu Ministerstva životního prostředí ustavena pracovní skupina pro vzdělávání v oblasti úspor energie a OZE, která se touto problematikou intenzivně zabývala. Skupina byla složená z odborníků zastupujících řadu profesních sdružení, vzdělávacích institucí a organizací reprezentujících sféru práce s orientací na tuto oblast.

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) ve spolupráci s MŽP koncepčně a metodicky řídil její činnost. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání s cílem podpořit přípravu odborníků s odpovídající kvalifikací v oblasti úspor energií a OZE (více na www.nuov.cz <http://www.nuov.cz>).

 

Prvním produktem práce pracovní skupiny byly obsahové a kompetenční rámce pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie byly (více na www.nuov.cz/obsahove-a-kompetencni-ramce-pro-jednotlive-oblasti-oze). Základem pro stanovení jejich obsahu byly aspekty vycházející z analýzy trhu práce, na jejímž základě odborníci v dané oblasti po řadě společných jednání s vybranými školami zpracovali kompetence odpovídající kvalifikačním požadavkům na pracovníky z různých odvětví pro oblasti úspor energie a OZE. Tyto rámce jsou „doporučeným základem" a mohou sloužit k dalšímu rozpracování a využití v počátečním i dalším vzdělávání.

 

Jako nejvhodnější varianta k rozpracování obsahu těchto rámců byla zvolena forma vzdělávacích modulů <http://www.nuov.cz/ukazky-zpracovani-vzdelavacich-modulu> (viz: http://www.nuov.cz/ukazky-zpracovani-vzdelavacich-modulu), kterou lze využít v rámci počátečního vzdělávání k transformaci tematiky OZE a úspor energie do školních vzdělávacích programů, v rámci dalšího vzdělávání pro tvorbu konkrétních vzdělávacích programů určených k rozšíření kvalifikace pracovníků. Ve školním vzdělávacím programu lze problematiku OZE začlenit jako aktuální témata v některém z vyučovacích předmětů nebo jako samostatný předmět či modul do biologicko-ekologického vzdělávání, průřezového tématu Člověk a životní prostředí nebo k rozšíření odborného vzdělávání o nové kompetence. V dalším vzdělávání může být obsahem specializačních kurzů vedoucích k získání dílčí kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) ve smyslu zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Ing. Zorka Husová, RNDr. Jana Motyková

Národní ústava odborného vzdělávání, Praha

Srpen 2009