Hospodářská komora je autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK). Umožňuje zpružnit trh práce a alespoň částečně řešit nedostatky zaměstnanců v některých profesích. Je to celostátně platný registr profesních kvalifikací, v němž je možné najít způsob, jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu takové kvalifikace disponuje kompetencemi, jež byly definovány zaměstnavateli při popisu odpovídajícího povolání v NSP. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet z kompetencí, které získali v praxi, a pro něž nemají žádný oficiální doklad. Struktura, způsob vytváření a schvalování i procesy využívání NSK jsou stanoveny na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Hospodářská komora ČR je největší a nejvýznamnější autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět kvalifikační zkoušky dle zmíněného zákona. A to nejenom co se týká množství vydaných osvědčení (v současné době už téměř 2200), ale i z hlediska počtu dílčích kvalifikací, které může zkoušet, a počtu zkoušejících - autorizovaných zástupců. Hospodářská komora má autorizaci pro 61 dílčích kvalifikací a dalších 16 má v přípravě nebo na ně podala žádosti.

Dílčí kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. Předpokládá se, že význam osvědčení o kvalifikaci bude narůstat, neboť představuje vykonání zkoušky, která předčí svou aktuálností kvalifikaci dokladovanou výučním listem nebo maturitou získanými před mnoha lety. Pro některé obory navíc neexistuje školní vzdělání, takže systém dílčích kvalifikací je jediným způsobem, jak kompetence důvěryhodně ověřit.

Zámečník, elektromechanik pro výtahy, výroba potravin a krmiv, skladování a distribuce potravin a krmiv, příjem surovin pro výrobu potravin a krmiv. To je pět nových kvalifikací, k nimž může případným zájemcům hospodářská komora od letošního května udělit osvědčení o dílčí kvalifikaci.

Kdokoliv, kdo tyto obory například nevystudoval, ale chtěl by se jim věnovat profesionálně, nebo zkrátka potřebuje doklad, že je ovládá, se může nyní obrátit na hospodářskou komoru. Po složení patřičných zkoušek, při nichž autorizovaní zástupci komory ověří dovednosti a vědomosti dotyčného, obdrží příslušný certifikát. Ten potenciálnímu zaměstnavateli plnohodnotně prokáže kvalifikovanost dotyčného.

Komora je například dosud jedinou institucí v republice, která může udělit osvědčení pro kvalifikaci elektromechanik pro výtahy.

Konkrétní požadavky na znalosti a dovednosti potřebné pro získání certifikátu dané kvalifikace a způsob jejich ověření lze nalézt na www.narodni-kvalifikace.cz, kde je k dispozici také kompletní seznam všech více než 300 existujících kvalifikací.

 

8.6.2011    Kladenský deník    str. 2 ohk