Diskuze u kulatých stolů o Národní soustavě kvalifikací

2.1.2013      Firmy marně hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifi kací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. To je problém, se kterým se potýká trh práce prakticky ve všech regionech České republiky. Jednou z velkých příležitostí, jak trh práce a systém rekvalifikací a vzdělávání dospělých rozhýbat a přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit systém umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, je Národní soustava kvalifikací.  

I když o Národní soustavě kvalifi kací se v poslední době hodně hovoří, stále ještě ne všichni zaměstnavatelé o ní mají povědomí nebo neví, jak ji mohou ve svém konkrétním případě využívat. Obdobně lze hovořit i o veřejné správě a školství – s tím, co jim NSK přináší a jak na její bázi mohou spolupracovat se zaměstnavateli, se mnozí z této sféry teprve seznamují. Pro ně pro všechny byly určeny kulaté stoly k NSK, které loni na podzim organizovala Hospodářská komora České republiky v jednotlivých regionech a na závěr v Praze. Kulaté stoly přinášely účastníkům nejen informace o podstatě a možnostech NSK, ale také se staly platformou k diskuzi a navazování spolupráce mezi jednotlivými uživateli NSK.

Regionální specifika

Jednou z předností těchto akcí bylo, že přinášely potřebné informace do jednotlivých regionů a zároveň umožňovaly věnovat se v některé ze svých částí specifickým problémům trhu práce daného regionu a možnostmi, které mu přináší Národní soustava kvalifi kací. Zároveň vytvářely prostor pro diskuzi, výměnu názorů či případně zkušeností, tvůrcům a realizátorům NSK pak přinášely potřebné informace o tom, s jakými problémy se zaměstnavatelé v jednotlivých regionech potýkají při shánění potřebných kvalifi kovaných pracovníků především, jaký je zájem využívat NSK ze strany státní správy a školství.
Kulaté stoly měly oproti dříve konaným konferencím k NSK méně formální charakter, počet účastníků (zhruba do dvaceti) jim dával komornější ráz, ale zároveň i prostor pro bezprostřední diskuzi.
Po úvodním seznámení zaznívaly často v diskuzi konkrétní dotazy, ale také konkrétní příklady z praxe, jak již NSK slouží. Jako příklady lze uvést, že zkoušky a certifi kace potvrzující, že dotyčný pracovník požadované znalosti a dovednosti příslušné kvalifi kace ovládá, jsou obecně uznávány i v ostatních zemích EU, některé firmy zase uvedly, že zamýšlejí svým pracovníkům umožnit složení zkoušky profesní kvalifi kace „za odměnu“ a těm nejlepším zkoušky i zaplatit. Některé účastníky kulatých stolů zajímalo, jakým procesem tvorba profesních kvalifikací vlastně prochází, jak vše probíhá, kde lze získat přesný přehled o jednotlivých kvalifi kacích uvedených v NSK a mnohé další.
Nedostatek řemeslníků V diskuzích u kulatých stolů ale také zaznívaly názory či požadavky, které se týkaly situace na trhu práce v obecnější rovině a které se dotýkaly toho, na co si zaměstnavatelé stěžují již delší dobu – že chybí pracovníci technických a řemeslných profesí, že úroveň absolventů středních škol není taková, jakou by zaměstnavatelé potřebovali, že je nutné, aby školy a zaměstnavatelé více spolupracovali, že je potřebná intenzivnější propagace řemeslných a technických profesí atd. Pro zaměstnavatele, ale také pro Úřad práce ČR je Národní soustava kvalifi kací zajímavá i v situaci, kdy podnik snižuje počty svých pracovníků – někteří z propouštěných pracovníků mohou nalézt nejen novou práci, ale především novou profesi právě díky NSK a složení zkoušky z dané profesní kvalifi kace. Pro některé z těchto lidí pak může být nová kvalifi kace třeba i „vstupenkou“ na cestu samostatného podnikání.

Spolupráce se školami

Kulaté stoly také napomohly mapovat, jak je v jednotlivých krajích Národní soustava kvalifi kací zaměstnavateli a dalšími jejími uživateli (či potenciálními uživateli) využívána, jak jsou s ní seznámeni a také jak jsou ochotni se s ní v současné době podrobněji seznámit a používat ji k řešení svých problémů se získáním nedostatkových profesí.
V těch regionech, kde je doposud povědomí o Národní soustavě povolání poměrně malé a je v nich minimum firem, které NSK využívají či o tom uvažují, se diskuze stáčely především k letitým problémům spojeným se vzděláváním, se spoluprací vzdělávací a zaměstnavatelské sféry při přípravě potřebných kvalifi kovaných pracovníků nedostatkových profesí apod.
V těch regionech, kde je již povědomí o NSK větší a jsou zde i příklady firem či pracovníků, kteří již mají s NSK nějakou zkušenost, se diskuze a dotazy účastníků týkaly více konkrétních možností, jež Národní soustava kvalifi kací přináší, či směřovaly k seznámení se a pochopení celého systému NSK. Na jedné straně tedy zaznívaly letité nářky (byť oprávněné) na problémy a nedostatky, na straně druhé byl patrný konkrétní zájem o řešení, o možnosti, které lze při řešení léta známých problémů využít.

¨Zdeněk Kubín HKCR