Dílčí kvalifikace v oboru praní a čištění nahrazují neexistující školské vzdělání

20.4.2009     Komora.cz     S viceprezidentem a členem předsednictva Asociace prádelen a čistíren Ing. Martinem Adamy o významu služeb prádelen a čistíren a zařazení oboru Praní a čištění do Národní soustavy kvalifikací .  

         * V jakém stadiu se nyní nachází zařazení oboru praní a čištění do národní soustavy kvalifikací?

 

 

            Jsme velmi spokojeni, i když cesta do NSK nebyla vůbec jednoduchá. Už v říjnu 2006, tedy krátce po vzniku zákona, jsme si rozdělili úkoly a začali pracovat na vytvoření systémů dílčích kvalifikací. Vypracovali jsme potřebné hodnotící i kvalifikační standardy. Stali jsme se členy Sektorové rady textilního oděvního průmyslu, ve které naše standardy prošly rozsáhlou diskusí. Účastnili jsme se nelehkých jednání se zástupci ministerstev a spolupracovali jsme s Národním ústavem odborného vzdělávání. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že všechny naše kvalifikace byly schváleny a formálně zařazeny do registru NSK pod těmito názvy: Pracovník provozu prádelny, Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, Detašér čistírny a prádelny, Pracovník pronájmu prádla. Jsme tedy v situaci, kdy můžeme začít ověřovat a vydávat osvědčení o dílčích kvalifikacích.

 

* Jaké výhody vidíte v získávání dílčích kvalifikací pro pracovníky prádelen a čistíren do budoucna?

 

            Pro náš obor má systém dílčích kvalifikací naprosto zásadní význam. Praní textilu patří k nejranějším činnostem civilizovaného člověka. Chemické čištění oděvů se jako nová technologie poprvé objevilo na počátku 19. století, později s vytvořením systému učňovského školství v Československu vznikl i učňovský obor Chemik prádelen a čistíren, který existoval desítky let. Společenské změny po roce 1989 ale tvrdě dopadly i na učňovské školství. Učni a kvalifikovaní dělníci schází ve většině oborů a my žel nejsme výjimkou. Kvůli nezájmu o rozvoj odvětví praní a čištění byl nakonec tento obor úplně vyškrtnut a dnes neexistuje jediné školské zařízení, které by vzdělávalo alespoň jednoho jediného učně v praní nebo čištění. Proto máme za to, že pro nás jsou dílčí kvalifikace jediným východiskem z této situace. Vypracovali jsme podrobnou koncepci dalšího vzdělávání pro pracovníky našich firem, vytváříme kurzy prádelenského a čistírenského minima, organizujeme odborné semináře apod. Jsme pořadateli národních a mezinárodních konferencí CLEANTECH a INTERCLEAN. Nedávno jsme vydali dvě nové učebnice Prádelenské kapitoly a Čištění oděvů a textilií. Ale teprve systém dílčích kvalifikací nám umožňuje konečně vydat oficiální a celostátně platný písemný doklad o dovednostech, který nahrazuje neexistující školské vzdělání v našem oboru.

 

* Domníváte se, že je dnes význam služeb prádelen a čistíren náležitě společensky doceněn?

 

            V žádném případě. Většina lidí se domnívá, že praní a čištění je obor, ke kterému není třeba žádná kvalifikace. To je hluboký omyl. Provozy prádelen a čistíren jsou dnes vybaveny drahými stroji řízenými počítači. Investice do strojů často dosahují desítek milionů korun. Pracovníkům denně procházejí rukama textilie v úhrnné hodnotě stovek tisíců korun. Kapacita některých prádelen narostla na 10 tun prádla denně. Takové provozy nejsou žádní „drobečkové“, ale fungují jako skutečná fabrika. Textilní materiály a technologie údržby se dynamicky vyvíjejí. Vznikají nové, tzv. funkční textilie se speciálními programovatelnými vlastnostmi. To vše klade vysoké nároky na znalosti a šikovnost našich zaměstnanců. V řetězci výroba – prodej – zákazník – údržba jsou prádelny a čistírny vždy na konci, a proto jim často zůstane v ruce onen pověstný „černý Petr“. Nakonec jsme to my, kdo se často musí vypořádat s nepravostmi, které před námi napáchal nekvalitní výrobce.

 

* Jak si stojí tento obor u nás ve srovnání s evropskou úrovní?

    Velmi dobře. I přes všechny obtíže pracujeme mnohdy s lepší kvalitou než západní Evropa a jsme plně konkurenceschopní v evropském měřítku. Naše podniky musí často splňovat ještě přísnější ekologické normy než v jiných státech EU. Používáme vyspělou technologii z celého světa, strojový park je ve všech provozech zcela obnoven. Jsme respektovaným partnerem v evropském měřítku, účastníme se mezinárodních konferencí a zahraničních projektů spolufinancovaných z prostředků EU.