Autorizované osoby

1. Jak se stát autorizovanou osobou?
Žadatel o autorizaci pro konkrétní profesní kvalifikaci může požádat u příslušného autorizujícího orgánu o autorizaci v okamžiku, kdy jsou kvalifikační a hodnoticí standardy příslušné profesní kvalifikace zveřejněny v informačním systému NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). V hodnoticím standardu nalezne podrobnější informace potřebné pro vyplnění žádosti o autorizaci (např. který autorizující orgán má danou kvalifikaci v gesci, jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost, materiálně-technické vybavení apod.).

Doporučujeme prostudovat také informace uvedené na webových stránkách příslušného autorizujícího orgánu, kde je ke stažení formulář žádosti o autorizaci a další požadavky a pokyny včetně telefonních čísel či e-mailových adres na kontaktní osoby. Žadatel předloží vyplněnou žádost spolu s dalšími požadovanými dokumenty autorizujícímu orgánu. Za každou žádost zaplatí správní poplatek 1500 Kč za jednu profesní kvalifikaci, maximálně však 10 tis. Kč ve sdružené žádosti o více profesních kvalifikací. Pokud žádá o autorizaci právnická osoba, musí v žádosti uvést tzv. autorizovaného zástupce, s nímž má uzavřen pracovněprávní vztah a zmíněné požadavky na odbornou způsobilost pak musí splňovat tento autorizovaný zástupce.

Pokud žadatel splní všechny požadavky stanovené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.) i hodnoticím standardem dané profesní kvalifikace, autorizující orgán mu udělí autorizaci, která platí pět roků.

2. Jaké odborné či jiné podmínky musí splňovat žadatel o statut autorizované osoby?
Autorizovanou osobou se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.), které jsou konkrétně specifikovány v hodnoticím standardu profesní kvalifikace. Zejména jde o požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně-technické zabezpečení nutné pro výkon zkoušky. Rozsah rámcově vymezuje hodnoticí standard a zpravidla blíže specifikuje autorizující orgán – ministerstvo, které je odborně příslušné k profesním kvalifikacím, na něž se chce autorizovaná osoba specializovat.

Příslušný autorizující orgán je uveden v každém ze schválených standardů.