Zkouška z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání se stal autorizovanou právnickou osobou pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

Národní ústav pro vzdělávání se na základě rozhodnutí autorizujícího orgánu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) ze dne 16. 2. 2018 stal autorizovanou právnickou osobou pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška z profesní kvalifikace je primárně určena zájemcům o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Složením zkoušky PK Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T uchazeč prokazuje získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lektora dalšího vzdělávání, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací pro uvedenou profesní kvalifikaci.

V rámci zkoušky prokáže absolvent své znalosti a lektorské dovednosti v souladu s kritérii hodnocení definovanými hodnoticím standardem, a to formou písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení jednotlivých dovedností. Uchazeč se na zkoušku dostaví s předem vypracovanými podklady a materiály. Pokyny pro jejich zpracování budou uchazeči zaslány ve lhůtě, kterou definuje hodnoticí standard této profesní kvalifikace. Před vlastní zkouškou je nutné, aby si uchazeč hodnoticí standard detailně prostudoval.

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží platný občanský průkaz ověřující jeho totožnost. Uchazeč bude před zahájením zkoušky seznámen s pracovištěm a požadavky BOZP a PO. Zdravotní způsobilost uchazeče není vyžadována.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2–4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání, a to včetně odpovídající úrovně Evropského rámce kvalifikací EQF. Úroveň EQF uvedené zkoušky je 7, což odpovídá vysokoškolskému – magisterskému studijnímu programu. Výsledné hodnocení bude uchazeči sděleno bezprostředně po ukončení zkoušky.

Cena zkoušky je 2 900 Kč. V ceně jsou zahrnuty nápoje a drobné občerstvení.

Přihláška ke zkoušce

Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. V souladu s ustanovením zákona č. 179/2006 Sb. se zkouška koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak.

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani

Kontakt:

Mgr. Tereza Halouzková, tereza.halouzkova@nuv_cz, tel.: 774 999 335