KA 01 Vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

Obrázek1.png

 

Koordinátor aktivity:
Dominika Šťastná
dominika.stastna@nuv_cz

Odborný garant:
Jeannette KovaříkováKA 01.JPG

Klíčová aktivita je zaměřena na lektorské dovednosti v oblasti práce se vzdělávacími obsahy a s možnostmi jejich úprav.

Zaměření na

  • obsah kapitoly č. 8 v RVP, která blíže specifikuje úpravy vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
  • metodické postupy, které nejsou obsaženy v příloze RVP ZV-LMP a které mohou pedagogům pomoci při práci se žáky s mírnou poruchou intelektu.

Klíčová témata

  • diferenciace výuky,
  • psychodidaktika,
  • komparace vzdělávacích modelů.

Aktivita je postavena na principech inkluzivního vzdělávání.

Klíčovou osobou v procesech inkluzivního vzdělávání je pedagog, který musí současně zajišťovat osnovy učiva v mezích vysokého vzdělávacího standardu, zabývat se dalším sebevzděláváním včetně znalostí z oblasti interkulturality.

Vzdělávání v aktivitě bude probíhat v blocích pro dvě skupiny lektorů a dvě skupiny mentorů. Zhodnocení výstupů bude na „letní škole“, která proběhne v květnu příštího roku.

Práci lektorů pro oba vzdělávací cíle provádějí zástupci jak akademické sféry, tak praxe, aby docházelo k provazování nutného teoretického backgroundu s dobrou praxí.