Znají učitelé školní vzdělávací programy?

Jedním z cílů a kritérií kurikulární reformy na úrovni školy je předpoklad, že všichni pedagogičtí pracovníci jsou dobře obeznámeni s celým školním vzdělávacím programem (ŠVP) školy. Zeptali jsme se tedy pilotních škol, zda všichni pedagogičtí pracovníci zapojení do výuky podle ŠVP znají celý školní vzdělávací program. Dále nás zajímalo, zda a jak školy znalost ŠVP u učitelů kontrolují a ověřují. Na pilotních školách jsme dále zjišťovali, jak školy zapojují do přípravy a hodnocení ŠVP rodiče a žáky.


Své ŠVP učitelé znají, cizí nikoliv

Image Převážná většina dotazovaných škol odpověděla na otázku, zda učitelé znají dobře celý ŠVP školy, kladně. Zástupci škol poukazují na to, že je úkolem všech vyučujících prostudovat celý ŠVP z důvodu pochopení širších vazeb mezi jednotlivými částmi výuky. Kompletní dokumenty jsou obvykle k dispozici všem vyučujícím, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Učitelé mají možnost s nimi pracovat, připomínkovat je a aktualizovat prostřednictvím koordinátora.

Pedagogičtí pracovníci zapojení do výuky podle ŠVP celý školní vzdělávací program znají, ale v průběhu školního roku se vždy ukazuje, že se učitelé v rámci výuky „svého předmětu“ odklánějí od komplexního pojetí a provázanosti. Je tedy nezbytné cyklické vzdělávání učitelů a řešení problémů. Navíc nastává u nově nastupujících učitelů problém s realizací výuky, pokud neznají základní filozofii změn a funkce ŠVP.

Na otázku, zda znají pedagogičtí pracovníci také ŠVP pro obory, ve kterých nevyučují, odpověděla většina škol záporně. I tato znalost je potřebná, např. z toho důvodu, že dochází mezi školními roky ke změnám v úvazcích. Spolupráce pedagogů a všech předmětových komisí je nutná k tomu, aby vyučovací předměty obsahově pokrývaly všechny vzdělávací oblasti a obsahové okruhy vymezené v rámcovými vzdělávacími programy (RVP).


Vedení školy ověřuje u učitelů jejich znalost ŠVP

Vedení škol znalost pedagogických pracovníků ověřuje kontrolní činností. Ověřování probíhá neustále formou hodnotících schůzek, hospitacemi, při pohospitačním pohovoru, jednání předmětových komisí i zpětnou vazbou od žáků.

Další možnosti ověření této znalosti se naskýtají zapojením vyučujících do inovace ŠVP a konkrétními úkoly – projekty a mezipředmětovými výstupy. Na střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné škole v Turnově například dostávají všichni pedagogové v rámci samostudia tzv. evaluační dotazníky, ve kterých si škola ověřuje začleňování odborných a klíčových kompetencí do výuky nebo zařazování průřezových témat. Pedagogové uvádějí konkrétní příklady, největší problémy a návrhy na jejich řešení.


Zapojení rodičů a žáků do hodnocení ŠVP

Image Školy se snaží zapojit do přípravy a evaluace ŠVP i rodiče a žáky. Nejčastěji používají k těmto účelům dotazníková šetření, ale i jednání ve školské radě, schůzky rodičů a třídních kolektivů. Rodiče školám pomáhají při vyhledávání sociálních partnerů.

Střední průmyslová škola chemická v Brně např. zapojuje rodiče a žáky do evaluace ŠVP při aktivitách spojených s řízením jakosti formou dotazníkových šetření a anket pro žáky i rodiče žáků. Zástupce z řad rodičů je členem poradního sboru školy, který se schází jednou ročně a k výuce na škole se vyjadřuje. Připomínky z poradního sboru školy jsou většinou velmi věcné a podnětné – představují pohled na výuku „z druhé strany“.

Další pilotní škola provádí hodnocení konkrétních projektů nejčastěji dotazníkovým šetřením spokojenosti s akcí. Aplikace průřezových témat a záležitosti spojené s klimatem školy vyhodnocují členové Žákovského poradního týmu. Maturanti se vyjadřují podrobně k obsahu vzdělávání a škola zpracovává podrobné šetření jejich spokojenosti s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a předměty.

 

Gabriela Šumavská