Zdravá výživa žáků gastronomické školy

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Ing.Blanka Lukešová

Škola: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Aplikované průřezové téma:

Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Příspěvek popisuje aktivity, které vedou žáky ke zdravé výživě. Žáci sestavují jídelníčky a odhalují nedostatky ve vlastním stravování. Obecným cílem je seznámit žáky se správnou výživou a vést je k aplikaci získaných znalostí v odborné praxi i v osobním životě.

 

Cíle (výsledky vzdělávání): Naučit žáky zásadám správné výživy. Při zpracování tohoto tématu v odborných předmětech získají žáci kromě základních znalostí i možnost posoudit vlastní stravovací režim a ve spolupráci s učitelem jej na základě rozboru svého „jídelního lístku“ mohou podle potřeby i pozměnit. Cílem je najít nebo vytvořit společně se žákem vhodný způsob stravování, na jehož základě si vybuduje a upevní správné stravovací návyky pro celý život.

 

Vyučovací předmět:suroviny, vazba na předměty: technologie, tělesná výchova

 

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 1. ročník; lze realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence

U žáků jsou rozvíjeny především kompetence k řešení problémů, kompetence personální a sociální (mít odpovědný vztah ke svému zdraví) a kompetence komunikativní (formulovat přehledně a srozumitelně své názory a obhajovat je), ale také kompetence k učení.

 

Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu suroviny, který vychází z odborného obsahového okruhu Technická a technologická příprava  RVP 29-54-H/01 Cukrář. V rámci výuky jsou žáci seznamováni se zásadami správné výživy. Po probrání tohoto tématu jsou vyzváni k vypracování dvou jídelníčků na týden: první je tzv. ideální (vzorový) jídelníček pro žáka s běžnou fyzickou zátěží, druhý je zápis jejich vlastního jídelníčku za uplynulých 7 dní. Následně se vyučující seznámí s touto prací žáků a ve výuce je s žáky probere nejprve společně, pokud na základě svých znalostí a zkušeností usoudí, že je to nutné, může promluvit (soukromně) i s žákem, jehož vlastní jídelníček je velmi špatný a příp. i s jeho rodiči (např. na rodičovských schůzkách). Žáci se tak naučí sestavit správný jídelníček, a to včetně pitného režimu. Zároveň si často poprvé uvědomí nedostatky ve vlastním stravování a mohou je snáze napravit, čímž často odstraní i některé zdravotní nebo dokonce studijní problémy (třeba v důsledku nedostatku vhodných tekutin během dne aj.). S tím souvisí i orientace žáků na zdravý životní styl. Výuku doplňujeme návštěvou místní prodejny Zdravěnka s besedou o zásadách racionální výživy.

 

Použité metody: individuální a skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:

Žáci mohou využít předtištěný formulář (viz příloha), do kterého zaznamenávají vše, co konzumovali v průběhu 7 dní. Také jej použijí při sestavování tzv. vzorového jídelníčku. Vyplněný formulář předají vyučujícímu nebo zašlou na jeho e-mailovou adresu.

 

Reflexe PDP:

Žáci projevují velký zájem o správnou výživu a vítají možnost poradit se (často poprvé v životě) s odborníkem především o vlastním stravování a o chybách, kterých se v něm dopouštějí. Naučí se také sestavit si optimální a vyvážený jídelníček.

 

Hodnocení

Sestavení vzorového jídelníčku odráží míru pochopení zásad správné výživy žákem a je možné hodnotit jídelníček známkou zahrnutou do průběžné klasifikace. Kromě toho vyučující zaznamenává míru aktivity žáků a přihlédne k ní při závěrečném hodnocení na konci školního roku.

 

Použitá literatura a zdroje:

www.stob.cz

Kuderová, L.: Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost. Fortuna, Praha 2005, 184 s. ISBN: 80-7168-926-2

Šimončič, P. – Kružliak, P.: Výživa. Merkur, Praha 1995, ISBN: 80-239-1040-X