Žáci se zlepšili v praktické maturitě, zhoršili v češtině

Celkovou úroveň dovedností a vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, hodnotí ve srovnání s ostatními žáky 9 pilotních škol jako lepší a 9 škol jako stejnou. Horší celkovou úroveň neshledává žádná škola. Více škol se však shoduje na tom, že žáci prokazují horší výsledky v předmětu český jazyk a literatura. Žákům chybí sečtělost, orientace v literatuře, všeobecný rozhled i slovní zásoba.

ImageLepší výsledky žáci prokazovali v praktické maturitní zkoušce, komunikačních kompetencích a plynulejším ústním projevu v prezentaci dovedností a znalostí. Česká zemědělská akademie a střední škola v Humpolci např. uvedla: „U praktické maturitní zkoušky byly výborné výsledky (průměr 1,27). Žáci 4. ročníku úspěšně využili projektů v odborných předmětech a praktické maturitní zkoušce pro lepší výsledky a samostatnou práci.“ Zlepšení vidí školy také v oblasti práce žáků s prostředky ICT a v jejich znalostech jazyků, zejména tam, kde se žáci často zúčastňují zahraničních praxí.

Za příčinu lepších výsledků žáků považují zástupci škol nejčastěji uplatňování aktivizujících vyučovacích metod, dále je to větší zaměření na výsledky vzdělávání a zaměření výuky na požadavky maturitní zkoušky. Výsledky žáků u maturitních zkoušek může ohrozit malá motivace žáků ke vzdělávání a to, že se žáci neumí učit.

Jak se školám podařilo naplnit ŠVP

Školám se většinou daří naplňovat požadavky ŠVP ve všeobecném vzdělávání. Více než polovina pilotních škol konstatuje, že ŠVP se jim ve velké míře podařilo naplnit téměř ve všech předmětech. Problémy některé školy spatřují ve vstupních znalostech žáků, finanční situaci a kontrole ŠVP ze strany České školní inspekce.

Rezervy se zdají být nejčastěji v motivaci žáků a ve spolupráci se sociálními partnery, tedy i s rodiči. Dále školy vidí rezervy v aktivizujících metodách, hodnocení žáků, propojení odborných předmětů s praxí, naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat a lepším využití volného času žáků.

Střední odborná škola Stříbro vidí problémy ve spolupráci se sociálními partnery, u kterých zajišťuje žákům praxi. „Firmy vznikají a zanikají, na úřadech se mění lidé, se kterými je spolupráce navázána, a je někdy velmi obtížné kontakty znovu obnovit.“ Cestou pro zlepšení spolupráce je podle školy zvýšená komunikace jak s rodiči, tak s ostatními sociálními partnery. Škola tento problém řeší cestou tzv. „poradních sborů“, tj. pravidelných setkání pedagogů a zástupců sociálních partnerů

Převážná většina škol bude na základě výsledků dosažených ve 4. ročníku provádět v ŠVP menší změny. Změny se často týkají požadavků státních maturit. Podle zástupců SPŠ chemické akad. Heyrovského a Gymnázia v Ostravě bude třeba analyzovat, jak promítat potřeby společné části státních maturit do výuky. Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou zase doplní ŠVP o rozepsání přístupu k nadaným a postiženým žákům.

Gabriela Šumavská