Vzdělávací aktivity pilotních škol

Na jaře 2010 jsme formou dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií na pilotních školách zjišťovali, jaké vzdělávací aktivity v oblasti funkce ŠVP,  významu klíčových kompetencí a průřezových témat  a strategií výuky nabízí škola svým učitelům. Řada respondentů konstatuje, že stále činí obtíže cílené a systematické začleňování některých klíčových kompetencí a průřezových témat do výuky, především u nových učitelů, ale i u některých pedagogů důchodového věku.

ImageDalší problémem jsou mezipředmětové vztahy. Vyučující si mnohdy neuvědomují vzájemnou provázanost mezi předměty, především vazby mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. Potřebné je rozšiřování informací o aktivizujících výukových metodách, motivaci žáků, řešení stresových situací.

Učitelé si znalosti mezi sebou předávají

Vzdělávací aktivity pilotních škol jsou v tomto ohledu zaměřeny na obsah ŠVP a jeho hodnocení, prohlubování pedagogického a odborného vzdělávání, průřezová témata, využití ICT nebo e-learningové studium. Vzdělávání učitelů probíhá přímo na škole nebo v různých vzdělávacích institucích, kde pokud se akce neúčastní přímo vyučující, probíhá tok informací vzdělávací instituce – koordinátor – předsedové předmětových komisí – učitelé. Školy vyžívají rovněž seminářů sociálních partnerů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku např. využívá třífázový model (E-U-R) a metody, jejichž přínosem je, že se žáci během výuky aktivně učí a není na ně pouze přesouván obsah učiva. Prostřednictvím odborných seminářů seznamuje škola své učitele s tímto modelem a metodami výuky a učitelé je postupně zavádí do výuky. Učitelé se také účastní seminářů organizovaných Kritickým myšlením, o.s., které jsou zaměřeny i na podporu a rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat.

Školy nabízejí vzdělávací akce i ostatním

ImageŘada pilotních škol organizuje odborné kurzy, přednášky a semináře, sportovní a společenské akce, besedy s posluchači pedagogických praxí na škole a všechny pak dny otevřených dveří. Při vzdělávacích aktivitách nabízených ostatním školám pracují učitelé pilotních škol jako lektoři, konzultanti při tvorbě ŠVP na jiných školách, jinde je pilotní škola přímo školícím subjektem,  např. Střední průmyslová škola chemická v Brně.

Některé školy jsou zapojeny do projektu UNIV 2 KRAJE celoživotní vzdělávání dospělých. Školy, které jsou zároveň regionálními konzultačními centry nebo jejich členy (Obchodní akademie Pelhřimov, Vyšší odborná škola, Střední  škola, Centrum odborné přípravy; Sezimovo Ústí), nabízejí řadu seminářů a workshopů vycházejících z tvorby a realizace ŠVP. Více informací o seminářích pro pedagogické pracovníky realizovaných regionálními konzultačními centry zde.

Gabriela Šumavská