Využití SMS zpráv ve výuce předmětu písemná a elektronická komunikace

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Autorka: Mgr. Alena Špetová

Škola: SOŠ, Benešova 508, 349 01 Stříbro

 

Klíčová slova

obchodní dopis, písemná a elektronická komunikace, práce s chybou, skupinová práce

 

Stručná anotace

Jedním z úkolů odborného předmětu písemná a elektronická komunikace na střední odborné škole je naučit žáky oboru veřejnosprávní činnost sestavit, upravit a správně napsat adresu obchodního či jiného úředního dopisu. Protože jde o učivo, které zaujme žáky jen velmi málo, a naopak vyžaduje mnoho přesných znalostí uvedených v ČSN 01 6910, je třeba jim učivo zpestřit způsobem, který je jim blízký. V jejich věku jsou to mimo jiné i SMS zprávy.

 

Kontext

Písemná a elektronická komunikace (dále PEK) se vyučuje ve 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji se skupinou 12–16 žáků.

Odborné znalosti z PEK pak mohou žáci využít i v jiných předmětech, např. ve veřejné správě, ekonomice, právu, účetnictví apod.

Základem učiva předmětu PEK je znalost úpravy obchodního a úředního dopisu podle ČSN 01 6910. Součástí každého dopisu je adresa odesílatele a příjemce.

Aby se mohla výuka pomocí SMS realizovat, musí žáci už vědět, co má nebo musí tato adresa obsahovat, jak musí být upravena, kde je v dopise umístěna, a co se naopak do této adresy nepíše, jaké se mohou použít zkratky, kdy velká písmena, kam patří čárky a tečky, kam se umístí PSČ nebo označení Doporučeně apod.

Náročnost přípravy je minimální, ale možnost použití prakticky při opakování nebo procvičování učiva PEK neomezená. Žáky je tento způsob výuky velmi dobře přijímán. V praxi ho používám 2 roky, a to ve 2. ročníku při upevňování učiva „Normalizovaná úprava písemností“ a při opakování i ve 3. ročníku.

 

Cíle

Cílem je procvičit a upevnit znalosti o sestavení a úpravě adresy obchodního dopisu podle ČSN. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci naučili psát adresy správně z hlediska věcného, jazykového a formálního a za pomoci nových znalostí z ČSN. Čím je způsob nebo prostředky ve výuce bližší jejich věku, tím snadněji a kvalitněji učivo pochopí. Proto jsem k procvičování adres zvolila texty psané podobně jako SMS zprávy.

 

Realizace

O přestávkách neustále vidím žáky s mobilním telefonem v ruce posílat SMS zprávy. Když jsem tytéž žáky učila psaní adres podle ČSN, napadlo mě, že by pro ně mohlo být zajímavé sestavovat adresy podle zadání, které bude podobné SMS zprávám.

Nejprve jsem připravila adresy napsané v řádce všemi velkými písmeny s háčky a čárkami (příloha 1). Protože to bylo velmi lehké, napsala jsem několik adres stejným způsobem, ale bez háčků a čárek (příloha 2). To už bylo těžší, ale pro žáky i zajímavější. Zkusila jsem tedy podobnou variantu, ale pouze malými písmeny (příloha 3). Tento způsob se jim líbil nejvíce. Aby byl úkol obtížnější, připravila jsem ještě adresy napsané v řádce malými písmeny bez háčků a čárek, ale s neuspořádanými údaji (příloha 4). Cílem bylo sestavit adresu tak, aby byla správná věcně, gramaticky i formálně podle ČSN.

Tento příklad může být realizován v jedné vyučovací hodině nebo podle uvážení vyučujícího v několika hodinách. Z praxe vím, že naučit všechny teoretické poznatky z předmětu PEK tak, aby je žáci uměli kdykoliv použít, vyžaduje neustálé i namátkové opakování. Je tedy možné náplň popisované vyučovací hodiny rozdělit podle potřeby do několika hodin jako opakování, procvičování nebo upevňování učiva.

 

Časový rozpis:

1)             Společné opakování všech znalostí o adresách obchodních dopisů. Žáci mohou použít své zápisky v sešitě, odpovídají na otázky učitele, kreslí náčrty na tabuli apod.
Práce trvá 10 minut.

2)             Ujasnění si vědomostí na několika příkladech napsaných adres, v nichž jsou záměrně chyby. Musí chyby najít a analyzovat.

Práce trvá maximálně 10 minut.

3)             Zadání práce nejlépe do dvojic, popř. do malých skupinek. Každá dvojice dostane obálku s několika barevně odlišenými rozstřihanými adresami. Úkolem je sestavit adresy správně v co nejkratší době. Práce ve dvojicích je velmi efektivní, protože pomalejší žáci jsou hbitějšími vedeni k větší aktivitě.

Práce by neměla trvat déle než 5–7 minut.

4)             Společná kontrola práce, zdůvodnění a oprava chyb.

Doba trvání: 5 minut.

5)             Zadání samostatné práce. Úkolem je sestavit a bezchybně napsat adresy ze zadání v řádce podobné SMS zprávám. Každou hodinu je možné zvolit adresy z jiné přílohy. Před prvním zadáním vypracujeme jednu vzorovou adresu společně na tabuli. Je vhodné zopakovat, že adresa musí obsahovat vše, co je v zadání. Je možné použít platné zkratky, napsat správně velká písmena a adresu správně sestavit. Pokud to urychlí práci, mohou si žáci napsaná slova v zadání vyškrtávat. Adresy píší na papír, kde jsou vyznačena adresní pole. Zpočátku doporučuji zadávat méně adres, aby žáci měli na vypracování dostatek času.

Práce by neměla trvat déle než 12–15 minut.

V závěru hodiny žáci práci odevzdají, aby vyučující mohl příští hodinu práci zhodnotit.

 

V hodině jsem použila společnou práci vedenou učitelem, práci ve dvojicích, popř. v malých skupinách, i práci samostatnou. Ta má ukázat, zda bylo učivo dostatečně pochopeno.

Při práci jsem narazila na překážky, které se týkaly znalostí žáků z českého jazyka, např. psaní velkých písmen v titulech, v názvech ulic, firem apod. Vrátíme se k tomu při hodnocení prací další hodinu a společně některé časté jevy zdůvodníme a opravíme.

 

Výsledky

Vytčeného cíle bylo u přítomných žáků dosaženo. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost mají být vybaveni dovednostmi z administrativy. Správné sestavení a úprava adresy obchodního dopisu k nim také patří. Na praxích se však ještě občas setkávají se zápornými postoji ze strany úředníků. Dopisy i adresy na obálkách potom musí psát tak, jak jim je nařízeno, přestože to odporuje ČSN, podle které jsou připravováni.

Prezentovaný příklad ukazuje, jak žáky naučit méně zajímavé, ale pro jejich práci potřebné učivo.

Tento způsob procvičování adres se mi osvědčil, a proto jsem zkusila takto připravit i krátký obchodní dopis. I ten žáci vypracovali tímto postupem bez problémů.

 

Nutné pomůcky a prostředky

  • ČSN 01 6910
  • karty s adresami, na kterých jsou záměrně chyby (nebo 1 kartu k promítnutí na stěnu)
  • obálky s rozstříhanými adresami
  • předtištěné papíry s vyznačenými adresními poli
  • texty se zadáním ve formě SMS zpráv


Použitá literatura a zdroje

ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007.

Štiková, S.: Obchodní korespondence. Plzeň: Korespondent, 2003.

 

Přílohy:

  • č. 1

VÁŽENÁ PANÍ MAGISTRA JANA KADLECOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1 274 01 SLANÝ

 

SEVEROMORAVSKÉ DŘEVOZPRACUJÍCÍ ZÁVODY AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRÁVNÍK PETR VACEK PRÁVNÍ ODDĚLENÍ NEŠVEROVA 219 74600 OPAVA

 

JOSEF A SPOL. SLABOPROUDÉ INSTALACE JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ ČÍSLO 56 76001 ZLÍN

 

  • č. 2

VETERINARNI STANICE DOKTOR VETERINAR PETR KOUBEK NAMESTI BRATRI CAPKU 9 54232 FRYDEK MISTEK

 

VAZENY PAN DOKTOR FARMACIE JIRI HORAK POD HAJEM 46 78501 UHERSKY BROD

 

PAN INZENYR MARTIN SOUCEK REDITEL STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA STROJNI A ELEKTROTECHNICKA MIROSOVICKA 3 46084 JESENICE U PRAHY

 

  • č. 3

agentura acp spolecnost s rucenim omezenym propagacni oddeleni magistr novacek v lanech 139 46601 jablonec nad nisou

 

mestsky urad socialni odbor namesti krale jiriho z podebrad 2 25200 ricany u prahy

 

interhotel panorama rezervace ubytovani cerna cesta 478 37500 tyn nad vltavou

 

  • č. 4

pravni odbor purkynova 2 ceska pojistovna 11000 praha l nove mesto jan novotny doktor prav

 

zasobovaci oddeleni akciova spolecnost pani eva markova 56601 vysoke myto karosa

 

otakar svoboda vazeny pan lekarna u lednorozce 30120 plzen doktor prirodnich ved namesti republiky 2