Výmalba vnitřních prostor FOD – Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se soviálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor/autoři: Jaroslav Klát, akademický malíř, vyučující užité malby

Škola: Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Laudova 10/1024, Praha 6 – Řepy

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 82-41-M/001 Užitá malba
 • ročník: 2., 3. a 4. ročník (celkem 10–15 žáků)
 • oblast/oblasti vzdělávání: odborné oblasti kurikula, estetické vzdělávání, společenskovědní vzdělávání
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: praktická cvičení, navrhování; mezipředmětové vztahy k výchově k občanství a k dalším předmětům odborné složky kurikula


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Hlavní myšlenkou projektu je nové estetické zhodnocení vnitřních prostor Klokánku, navození dojmu živé pohody a příjemného rozpoložení pro děti v obtížné a neradostné situaci. Ústředním motivem nástěnných maleb jsou zvířata v tropickém pralese, prolínající se navzájem i s okolním prostorem v harmonicky uspořádané kompozici celku i jednotlivých polí. Malby budou komponovány relativně bezproblémově, pro děti čitelně, nikoliv však infantilně. Půjde o transformaci důvěrných scén do jakési kouzelné země radostných barev a „laskavých“ exotických tvarů, vycházejících z čisté imaginace svých tvůrců.

 

Specifické cíle:

 • Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti užité malby: aplikace pravidel kompozičního řešení obrazové plochy (jakési skryté geometrie obrazu), zvláště se zřetelem pro její velkorysost – monumentalitu v souladu s povahou úlohy. Budování objemů a prostorových vztahů prostřednictvím hierarchie barevných, respektive světelných vztahů: vztahy teplých a studených, aktivních a neutrálních, vztahy doplňkových dvojic barev. Tříbení smyslu pro proporční stylizaci zobrazovaných elementů, z ní vyplývající stylistická koherence jako základní předpoklad jednotného vyznění celku.
 • Rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí ve smyslu schopnosti vcítění se do pocitů dětí – klientů Klokánku a ve smyslu vzniku postoje přispět výtvarnou prací k tomu, aby se děti cítily co nejlépe (prosociální jednání – udělat pro jiné něco dobrého bez nároku na odměnu, což je jeden z významných cílů etické výchovy).


Anotace:

Žákovský projekt má za úkol vymalovat FOD – Klokánek, zařízení v Praze 8, a to tak, aby se v něm děti cítily uvolněně a dobře. Ústředním motivem malby jsou zvířata v tropickém pralese. Práci vykonává 10–15 žáků pod vedením učitele užité malby. Během realizace projektu jsou rozvíjeny odborné kompetence žáků i kompetence klíčové, a to zejména v oblasti osobnostní, sociální a etické výchovy.


Klíčová slova:

děti - klienti Klokánku, užitá malba, přípravné kresebné studie, úprava stěn, kresba uhlem, barvy, exotické tvary, abstrakce, monumentální kompoziční řešení, podmalba, fixace uhlové podkresby, abstrahizace, stylizace, simplifikace forem, kontrasty komplementárních barevných dvojic, africká krajina, džungle, savana; akrylové barvy.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: zhruba půl roku
 • dle počtu zúčastněných: 10–15 žáků
 • dle místa realizace: prostoty FOD – Klokánek, škola – předběžné i průběžné a následné konzultace příprav i průběhu práce; pouze přípravné kresebné studie či průpravné skicy precizují některé iluzionisticky podané detaily během realizace samotné.

 

Výstup projektu:

 • vymalování zařízení FOD – Klokánek
 • fotografická dokumentace výmalby a jejího slavnostního předání; součástí slavnostního předání jsou podpisy autorů pod jejich prací; případně kulturní – hudební program (dětské vystoupení)

 

Obsah projektu:

 1. Seznámení s posláním FOD – Klokánku a s jeho prostorami, motivace žáků: společná návštěva participantů a vedoucího pedagoga v prostorách FOD – Klokánek a konzultace přímo na místě.
 2. Vytvoření plánu realizace tohoto žákovského projektu. Rozdělení žáků do skupin po 2 až 3. Přidělení plochy ze stěn každému z participantů.
 3. Provedení přípravných kresebných studií s konzultacemi s vedoucím projektu.
 4. Použití akrylátového nátěru – šepsu (pružný a rychleschnoucí) na stěny jako podkladu. Po zaschnutí (nejlépe příští den) úhlová rozkresba, po dokončení ji odizolovat od příští barevné vrstvy fixováním (PV – fixativy), nanášení vrstev akrylových barev – rychleschnoucí, ředitelné vodou; podmalba z neutrálních tónů k postupné gradaci výraznějších, svítivějších tónů. Dbát na jednotné vyznění celku.
 5. Slavnostní předání výmalby.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Realizace projektu se uskuteční v prvním pololetí školního roku 2010/11 (přípravné návrhy vznikly již na konci předcházejícího školního roku). Žáci budou pracovat ve skupinách (2–3 žáci) podle předem připraveného harmonogramu v pravidelně se střídajících časových úsecích. Tato práce bude alternovat s jejich ateliérovou výukou, do níž realizace projektu ostatně spadá.

Předání zhotovené malby bude spojeno se slavnostním aktem v prostorách FOD – Klokánek v Praze 8 – vernisáží, při které se počítá s účastí významných osobností z dané oblasti, pozvaných zástupců tisku a dalších masových médií. Fotografická dokumentace celé výmalby i slavnostního předání bude zveřejněna na webových stránkách školy s příslušným doprovodným textem.


Nutné prostředky pro řešení projektu:

podkladové nátěry (akrylátový šeps), akrylové barvy, štětce, palety, uhle

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Kvalita výkonu jednotlivých žáků bude hodnocena a stane se součástí pololetní klasifikace příslušných vyučovacích předmětů, tj. praktických cvičení a navrhování.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Literatura a jiné zdroje pro žáky se nedají přesně specifikovat. Jde spíše o konvolut ukázek fotografií, náčrtů a rytin tropických zvířat, africké krajiny či artefaktů tribální kultury (povědomí příslušnosti ke kmeni). Dále ukázky ilustrací knih pro děti většinou domácí provenience, ukázky reprodukcí děl malířů moderní monumentální malby (případně i nástěnné): Léger, Picasso, Gauguin, Kokoschka, zejména Franc Mare (německý expresionistický malíř zobrazující ve své tvorbě motivy zvířat);
 • Autorem projektu při jeho přípravě nebyla použita žádná literatura.

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Tento žákovský projekt rozvíjí řadu odborných kompetencí žáků a také jejich kompetence klíčové, zejména v oblasti sociální a osobnostní výchovy; týká se i občanských kompetencí, a to ve smyslu veřejné angažovanosti – práce pro jiné, pro dobré pocity dětí v prostředí, které je po výmalbě radostné, plné optimistických barev a zajímavých srozumitelných tvarů, jež nejsou pouhou dekorací nebo neživým schématem.


Komentář:

Projekt se dá po patřičných úpravách aplikovat v jiných uměleckých oborech, všude tam, kde mohou žáci svým uměleckým projevem přinést jiným lidem hezký zážitek nebo zpříjemnit jejich prostředí.