Výkony žáků u závěrečných zkoušek

Celková úroveň odborných dovedností a vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, byla oproti minulému roku stejná nebo lepší. Vyplývá to z dotazníkového šetření na pilotních školách. Odpovědi respondentů na otázky, v čem prokazovali žáci lepší výsledky a v čem naopak výsledky horší, jsou velmi roztříštěné a nejednotné.

Lepších výsledků dosahují žáci spíše v praktické části závěrečné zkoušky. Některé školy poukazují na důvody horších výsledků, jiné odpovědi jsou značně výmluvné. Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou k tomu řekla: „Vzhledem k úrovni žáků, kteří do oboru nastoupili, jsou stejné výsledky úspěchem“.

Hlavní příčiny lepších výsledků žáků oproti předcházejícímu roku spatřují respondenti především v uplatňování aktivizujících vyučovacích metod, v  individuálním přístupu k žákům a především v zaměření výuky na požadavky závěrečné zkoušky. Škola proto musí pro dosažení lepších výsledků žáků vyvíjet stále větší úsilí. Za příčinu horších výsledků u zkoušek považují školy v první řadě nedostatečné vstupní učební předpoklady žáků, dále malou motivaci žáků ke vzdělávání a skutečnost, že se žáci nedovedou učit.

A jak výsledky žáků zlepšit? Používat vhodné metody práce, které vedou žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, zintenzívnit individuální přístup a aktivním přístupem pedagogických pracovníků motivovat žáky ke zvolenému oboru vzdělání.

Využití jednotného zadání

Školy využívají pro závěrečné zkoušky v oborech vyučovaných podle ŠVP jednotné zadání, některé jen pro určité obory a některé využívají pouze jeho jednotlivé části. Jiné školy naopak jednotné zadání využily i ve stávajících oborech, které vyučovaly podle upravených osnov. Mezi důvody, proč nevyužívají jednotné zadání, přestože je v nabídce, uváděly školy, že zatím neměly žáky ve 3. ročníku příslušných oborů a také že mají výhrady k zadání.

Zástupci Integrované střední školy v Klatovech např. sdělují, že pro obor kuchař-číšník použili celé zadání už podruhé. U oboru zámečník a obráběč jen písemnou a ústní část, protože praktická část byla pro ně finančně náročná. Nabízená zadání praktických úkolů byla drahá na materiál a strojní vybavení.

Gabriela Šumavská