Vitamíny a minerální látky ve výživě člověka: Anketa nebo průzkum trhu o zdravém životním stylu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Mgr. Martina Pišanová

Škola: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370  04 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezové témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Žáci vypracovávají projekt ve dvou a tříčlenných týmech formou domácí práce a k jednomu z vylosovaných témat vyhledávají informace a v praktické části vypracují, realizují a vyhodnotí například vlastní anketu nebo průzkum trhu. Výsledkem je prezentace dílčího tématu projektu v elektronické podobě (např. PowerPoint) a vytvoření stručné anotace zpracovávaného vitamínu a minerální látky.

Cílem výuky je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií k vyhledávání a zpracovávání informací a uvědomit si význam zdravého životního stylu. Vést žáky tak, aby byli schopni týmové práce a vzájemné komunikace. Naučit žáky prezentovat svou práci, výsledky ankety nebo průzkumu trhu a diskutovat.

 

Hlavním cílem je naučit žáky:

 • získávat a třídit informace s využitím informačních a komunikačních technologií (práce i internetem), z odborné literatury a časopisů;
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ke zpracování získaných informací (textový, tabulkový editor, prezentační programy);
 • rozvíjet základní myšlenkové operace osvojením praktických aplikací do tvorby ankety k danému tématu;
 • spolupracovat a být aktivní v týmu spolužáků;
 • rozvíjet schopnost komunikace v jednání s lidmi při realizaci ankety;
 • aktivně diskutovat se spolužáky při prezentaci vlastního projektu;
 • pořizovat si poznámky z výkladu a porozumět mluvenému slovu spolužáků.

 

Učivo: Vitaminy, Minerální látky v potravinách

 

Vyučovací předmět: chemie potravin a biochemie, vazba na předmět: biologie – 2. ročník, informační a komunikační technologie – 3. ročník

 

Obor vzdělání a ročník: 29-42-M/01 Analýza potravin, 3. ročník. Tyto aktivity lze po úpravě realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení, k řešení problémů,
 • komunikativní kompetence,
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi.


Realizace

Krátkodobý projekt „Vitamíny a minerální látky ve výživě člověka“ je realizován během měsíce března a dubna v hodinách chemie potravin a biochemie, a to formou domácí práce a s podporou předmětu Informační a komunikační technologie. Jedno z dílčích témat projektu vypracovávají žáci ve 2 až 3 členných týmech. Po sestavení pracovních týmů a vylosování témat následuje stanovení úkolů, časový harmonogram práce a diskuse o celkové realizaci. Práce na projektu je členěna na teoretickou a praktickou část. Žáci nejprve získávají, shromažďují a třídí teoretické informace s využitím odborné literatury, časopisů o výživě a zdraví a internetu. Praktickou částí projektu je aplikace odborných znalostí. Žáci po konzultaci s vyučujícím vypracují, realizují a vyhodnotí například vlastní anketu nebo průzkum trhu na zpracovávané téma. Výsledkem je prezentace dílčího tématu projektu v elektronické podobě (např. PowerPoint) v hodinách chemie potravin a biochemie před třídou, vytvoření stručné anotace zpracovávaného vitamínu a minerální látky pro spolužáky v písemné podobě, seznámení s vyhodnocením realizované ankety, průzkumu trhu, apod. (např. Excel) a diskuse.

 

Použité metody: projektové vyučování, skupinová práce žáků, práce s textem – vyhledávání informací, anketa

 

Nutné pomůcky a prostředky: počítač, tiskárna, přístup k Internetu, odborná literatura a časopisy, dataprojektor (interaktivní tabule)

 

Reflexe PDP

Žáci se učí týmové práci a komunikaci ve skupině, při realizaci ankety rozvíjí komunikační dovednosti, uvědomují si výhody využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a zvyšují své odborné znalosti. Slabinou projektu může být negativní aktivita některých žáků, ale i neochota tazatelů při realizaci ankety.

 

Hodnocení:

Hodnocení práce žáků v projektu se skládá ze tří částí:

 • teoretická část – aktivita žáků při vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich zpracování a výběr podstatného pro anotaci v písemné podobě;
 • praktická část – originalita a nápad, vlastní realizace, dokumentace, vyhodnocení;
 • prezentace – vlastní vytvoření a nápaditost, mluvený projev při prezentaci a schopnost diskuse.

Teoretickou a praktickou část sleduje a hodnotí v průběhu realizace projektu vyučující předmětu Chemie potravin a biochemie. Na hodnocení prezentace se podílí vyučující a ostatní spolužáci.

 

Použitá literatura a zdroje:

 • RVP 29-42-M/01 Analýza potravin
 • ŠVP dle RVP 29-42-M/01 Analýza potravin, platné od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
 • Skarupská, H. Výukové metody ve vyučování odborných předmětů. Praha: NIDV, 2007. s. 28. ISBN 80-86956-06-7
 • vlastní zkušenosti s výukou předmětu chemie potravin a biochemie