Vánoce slavných a známých osobností: Skupinová příprava vánočních pokrmů podle receptů osobností

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor: Ing. Ema Baboráková

Škola: Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci si vyhledají recepty, na základě kterých připraví pokrmy z vánoční kuchyně slavných a známých osobností. U žáků se tak rozvíjejí odborné dovednosti a znalosti. Cílem výuky je naučit žáky samostatně vyhledávat a hodnotit odborné informace, tyto informace zpracovávat a v praktickém provedení prezentovat výsledky práce ostatním žákům a širší veřejnosti. Žáci se tak seznámí s historickými i současnými osobnostmi, které měli nebo mají vztah k našemu kraji. Téma lze rozšířit i na celou ČR, Evropu nebo svět.

Vyučovací předmět: technologie, práce s počítačem, vazba na český jazyk a literární výchovu, odborný výcvik

Obor vzdělání a ročník: 1., 2., 3. ročníky oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář, 29-53-H/01 Pekař

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobku),

-          personální kompetence (kriticky hodnotit výsledky své práce),

-          kompetence komunikativní (vyjadřovat se přiměřeně v písemném projevu, vhodně se prezentovat.

 

Realizace

Úkolem žáků je na základě vyhledaných receptur připravit pokrmy z vánoční kuchyně slavných a známých osobností (současných i minulých), které mají vztah k našemu kraji. V rámci projektového vyučování žáci shromažďují, analyzují, hodnotí a třídí získané informace z různých zdrojů.

  1. fáze – seznámení se záměrem, motivace, rozdělení úkolů a činnosti
  2. fáze – shromažďování a analýza získaných informací
  3. fáze – zpracování informací, tisková úprava výstupů
  4. fáze – zhotovení pokrmů a menu v rámci odborného výcviku
  5. fáze – prezentace výsledků ostatním spolužákům na Dnech otevřených dveří, prezentační výstavě pro veřejnost
  6. fáze – evaluace celého projektu

Použité metody: problémové vyučování, práce ve skupině, práce s literaturou a ostatními mediálními zdroji, vyhledávání informací

 

Nutné pomůcky a prostředky: internet, odborné časopisy, kuchařské knihy, gastronomické časopisy, PC

 

Reflexe PDP

Žáci se učí zpracovávat a třídit informace, které vyhledají z různých zdrojů, uvědomí si osobnosti, které významně působily v kraji, republice, Evropě či světě a přiblíží si význam dané osobnosti přes oblast gastronomie. Seznámí se s odbornými časopisy a publikacemi. Téma motivuje žáky k tomu, aby našli co možná nejzajímavější a nejatraktivnější informaci, kterou pak budou moci prezentovat v praktickém zhotovení pokrmu s popisem receptury a v neposlední řadě také na slavnostní tabuli s dobovým inventářem. Získané zkušenosti z přípravy a realizace projektu mohou být rozebírány a hodnoceny v předmětu technologie, stolničení, potraviny i český jazyk.

 

Hodnocení

Vyučující průběžně sledují aktivitu a iniciativu jednotlivých skupin i jednotlivých žáků ve skupině. Hodnotí se kvalita a komplexnost zpracování, pečlivost i nápaditost a hloubka zpracování. Nejen výrobek sám, ale i informace o příslušné osobnosti, zpracovaní na PC a doplnění fotografiemi dotvářejí celý výsledek práce skupiny i jednotlivce. Tento úkol je hodnocen známkou ve všech předmětech, kterými se úkol prolínal.

 

Použitá literatura a zdroje:

internet, kuchařské knihy, odborné časopisy