Učitelé požadují individuální konzultace i posuzování celých ŠVP

Regionální konzultační centrum Královéhradeckého kraje, které vzniklo v říjnu 2009 při Školském zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, nabízí všem školám v oblasti odborného školství odbornou pomoc při tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP. Zajišťuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultační činnost, poskytuje poradenství v oblasti metodiky a řízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností. Kromě toho spolupracuje s Národním centrem Europass ČR při vydávání dodatků k vysvědčení středním školám Královéhradeckého kraje.

Vlastní činnost zařízení je mimo jejího sídla v Hradci Králové realizována také ve čtyřech detašovaných pracovištích v jednotlivých okresech kraje, konkrétně v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, a školy tedy mají k jeho službám i pracovníkům poměrně blízko. Školy tuto skutečnost vítají, protože mají do určité míry eliminovány finanční i časové náklady pro získání konkrétní služby. Navíc pracovník působící v daném okrese je znalý místní sítě škol, včetně případných specifik okresu, a samozřejmě i příslušné pedagogické, ale i nepedagogické veřejnosti.

 

Rozhovor s ředitelkou RKC Mgr. Marcelou NovákovouImage

Jaké akce pořádáte pro zástupce škol kromě seminářů a workshopů?

Mimo seminářů a workshopů se pokoušíme do nabídky zařadit např. exkurze na různá odborná pracoviště v republice. V minulém období se nám podařilo podívat do Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Jsme rádi, že se nám snad také podařilo nastartovat tradici pravidelného setkávání ředitelů SOŠ, SOU a OU, na kterých řeší aktuální problémy odborného školství, sdělují se důležité informace, domlouvají spolupráci atd. Doufáme, že se nám podaří tuto započatou tradici udržet a ze strany ředitelů bude o tuto aktivitu i nadále zájem.

Je o Vaše akce mezi pedagogy dostatečný zájem? O které akce je největší zájem?

Z výčtu činnosti RKC je jednoznačně největší zájem o individuální konzultace k nejrůznějším oblastem práce s ŠVP, včetně posouzení úrovně celých ŠVP a jejich souladu s RVP, a dále o vzdělávací programy na objednávku škol, konaných pro celý pedagogický sbor v místě konkrétní školy. Naopak o vzdělávací programy nabízené v pravidelné pololetně připravované Nabídce programů, na něž se přihlašují jednotlivci z různých odborných škol dle svého zájmu, příliš velký zájem není. Naprostou většinu takto nabízených programů jsme nuceni zrušit. V tomto směru jde u středních škol, bohužel, o dlouhodobý stav, na němž nic nezměnila ani možnost bezplatné účasti pedagogů na vzdělávání umožněná čerpáním prostředků z ESF v rámci projektu Kurikulum S.

Kde akce pořádáte?

Vzdělávací programy jsou pořádány jak v prostorách RKC, tak přímo ve školách. Pokud je do nabídky zařazena exkurze na nějaké odborné pracoviště (kdekoliv v republice), akce je logicky uskutečněna tam. Konzultace probíhají jak v místě pracoviště konzultanta, tak v místě pracoviště konzultujícího, vše se řídí jejich vzájemnou dohodou. Často je však volena elektronická či telefonická forma konzultací, která neklade nároky na dojezd žádné ze stran.

Jaké akce chystáte na prázdniny a 1. pololetí příštího školního roku?

Akce na 1. pololetí následujícího školního roku jsou momentálně ve fázi příprav. Plánujeme akci pro učitele odborných předmětů zdravotnických škol zaměřenou na provoz zdravotnických zařízení a akci zaměřenou na podobu připravované závěrečné zkoušky pro gastroobory. O prázdninách by se měly uskutečnit pouze asi dva vzdělávací programy pro pedagogické sbory na objednávku škol v období přípravného týdne na konci srpna.

Máte nějakou zpětnou vazbu od učitelů, kteří se zúčastnili seminářů a dalších akcí? Jsou pro ně přínosné?

Zpětnou vazbu se snažíme získávat, pokud je to možné, na každém semináři. U všech, které se doposud v rámci činnosti centra uskutečnily, účastníci vyjádřili svou spokojenost a formu i obsahovou náplň považovali za přínosnou. Zároveň dali najevo lítost, že jsou nabízené programy pro odborné školství tak málo navštěvované a tak často pro malý zájem rušené.

Kolik jste zatím poskytli konzultací a uspořádali seminářů a workshopů?

Od zahájení činnosti doposud jsme uskutečnili 34 vzdělávacích programů (seminářů, worskhopů, exkurzí) a 47 konzultací.


Pr__honice_050_na_web.jpgV okrasném zahradnictví v Průhonicích učitelé odborných předmětů se zaměřením na zahradnictví a floristiku absolvovali v rámci exkurze prohlídku dendrologické zahrady i odbornou přednášku k výzkumným záměrům a aktuální situaci v oblasti okrasného sadovnictví a květinářství. Získané poznatky využijí v odborné výuce.

 

Kontakty

RKC Královéhradeckého kraje

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566

www.cvkhk.cz

Mgr. Marcela Nováková, ředitelka, tel. 495 514 805, 606 787 373, e-mail: novakova@cvkhk_cz

Ing. Stanislava Stierandová, garant RKC, tel. 720 516 096, e-mail: stierandova@cvkhk_cz