Učíme sami sebe: Tvorba prezentace výroby adventního věnce jako výukového materiálu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Základní myšlenkou projektu je propojení praktické a teoretické výuky žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Při odborném výcviku žáci 3. ročníku nafotili digitálním fotoaparátem technologický postup tvorby adventního věnce. Následně tyto fotografie zpracovali v prezentačním programu v rámci předmětu ICT. Prezentaci doplnili popisem a vytvořili několik procvičovacích testových otázek.

Cílem je vytvoření a využívání výukového materiálu při vyučování odborných předmětů, zvýšení efektivity výuky a její názornosti a srozumitelnosti. Cílem výuky je také motivovat žáky k učení, naučit je chápat souvislosti teorie s praxí, zapojit je i učitele do využívání aktivizujících metod výuky.

 

Vyučovací předmět: vazačství a aranžování

 

Mezipředmětové vztahy: květinářství, estetika, kreslení a modelování, odborný výcvik, ICT

 

Obor vzdělání a ročník: květinářské práce – květinářské a aranžérské práce, 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence k řešení problému,

-          komunikativní kompetence,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.

 

Realizace

Skupina žáků má na vypracování prezentace včetně testových otázek zhruba jeden měsíc. Práci konzultují s  učiteli odborného výcviku i teoretických předmětů. Učitelé odborného výcviku radí, jak názorně nafotit pracovní postup, učitel předmětu vazačství a aranžování pomáhá se zpracováním prezentace a podílí se na formulaci testových otázek. V průběhu práce žáci využívají již získané znalosti. Žáci prezentují přes dataprojektor vytvořenou práci před třídou a reagují na případné dotazy. Pomocí testových otázek zadané téma zopakují a procvičí.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová, skupinová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, PC s příslušným programovým vybavením

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do projektu s nadšením. Nejprve si vytvořili postup práce. Ve skupině si rozdělili úkoly – někteří pořizovali fotografie digitálním fotoaparátem, ostatní vymýšleli stručné a krátké popisy, všichni se pak podíleli na vytváření vhodných procvičovacích otázek. Případné problémy řešili s vyučujícími. Během jejich spolupráce se ukázalo, kdo má jaké estetické cítění, jak dokáže zjednodušit pracovní postup a v závěru, jak dokáže komentovat svoji práci a reagovat na případné dotazy ostatních žáků. Projekt žáky zaujal – sami se podíleli na vytváření názorného učebního materiálu – odtud také plyne název projektu „Učíme sami sebe“. Prezentaci bylo možné použít při výkladu nového učiva, k upevnění znalostí, k opakování, procvičování učiva i prověřování vědomostí žáků.

 

Hodnocení

Anketním šetřením mezi žáky jsme získali údaje týkající se výchozího stavu výuky odborných předmětů – názornost, srozumitelnost, poutavost, propojení teorie s praxí, úroveň motivace. Další anketní šetření následovalo po zavedení výukového materiálu do vyučování. Vyučující porovnají úroveň vědomostí žáků v období před započetím a po ukončení projektu (i porovnáním klasifikace žáků v daném tématu). Dále se hodnotil přístup jednotlivých členů realizačního týmu, jejich zapojení a aktivita. Práci hodnotili i žáci, kterým byla prezentace předvedena. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a výsledky testu příslušnou známkou.

 

Použitá literatura a zdroje: