Učební plán


Počty vyučovacích hodin

otazka.jpg Jakým způsobem počítat hodinové dotace pro jednotlivé předměty v jednotlivých ročnících, které se následně převádějí do tabulky „Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP“ a jsou také uvedeny v záhlaví učební osnovy předmětu pro daný ročník?

otazka.jpg Jak se počítá celkový počet hodin za studium v ŠVP? Nám vychází průměrný počet vyučovacích týdnů 31,25. Mám týdenní počet vyučovacích hodin násobit tímto číslem, nebo ještě přesněji to počítat podle jednotlivých ročníků, ve kterém se předmět vyučuje a násobit to počtem vyučovacích týdnů v tom konkrétním ročníku?

Odpověď:

Počet vyučovacích hodin v ročníku (celkovou hodinovou dotaci) stanovíme jako násobek týdenního počtu vyučovacích hodin daného předmětu a počtu týdnů v období září – červen, které jsme si určili pro výuku (např. 2 hodiny týdně x 33 týdnů za rok = 66 hodin v ročníku).

Takto uvádíme celkové počty hodin např. v učební osnově u rozpisu učiva pro jednotlivé ročníky.

Celkový počet hodin za studium získáme buď jako součet počtu hodin v jednotlivých ročnících, nebo vynásobením počtu týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání (za všechny ročníky) a průměrného počtu týdnů určených na výuku podle učebních osnov.

Přitom průměrný počet týdnů určených pro výuku musí být minimálně 32, neboť jinak nebude dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený RVP.

Tyto celkové počty hodin uvádíme v učebním plánu a v přehledu rozvržení RVP do ŠVP.

 

 otazka.jpg Musíme ve ŠVP dodržet týdenní počty vyučovacích hodin, nebo také celkové počty hodin v RVP?

otazka.jpg  RVP stanoví pro ekonomické vzdělávání 64 hodin celkem, v předmětu Ekonomika máme dotaci 2 hodiny týdně, ale celkový počet hodin je 60 hodin.

Odpověď:

Z dotazu je zřejmé, že předmět Ekonomika zařadila škola do ročníku (jedná se o tříletý učební obor), kde nastavila výrazně  nízký počet týdnů výuky (30) a vysoký podíl časové rezervy (10). Tím nedodržela počet hodin stanovený RVP, který je v obou údajích závazný. Nejvhodnějším řešením je přehodnotit rozvržení týdnů v období září – červen.

Doporučujeme uvažovat o časové dotaci pro předmět ekonomika 66 hodin vzhledem také k vytváření finanční gramotnosti žáků.

Časová dotace a obsah vzdělávání jednotlivých vzdělávacích oblastí nebo obsahových okruhů v RVP  mohou být sice rozvrženy do více předmětů, ale toto rozvržení musí být prokazatelné. To v daném případě znamená, že 4 hodiny, o kterou byla snížena časová dotace ekonomického vzdělávání stanovená RVP, by musela být prokazatelně naplněna v jiném vyučovacím předmětu.

 

Disponibilní hodiny

 otazka.jpg Kolik disponibilních hodin máme dát na  všeobecně vzdělávací předměty a kolik na odborné?

Odpověď:

O využití disponibilních hodin rozhoduje škola sama, respektive tým učitelů, který bude zpracovávat ŠVP. Jenom oni nejlépe vědí, výuku kterých předmětů potřebují posílit,   nebo jaké nové předměty  chtějí žákům nabídnout.

 

Učební a odborná praxe


 otazka.jpg Souvisí spolu učební a odborná praxe co se týká hodinové dotace, nebo to jsou zcela samostatné kategorie vyučovacích „předmětů“?

 

Odpověď:

Učební a odborná praxe spolu souvisí tím, že se v obou případech jedná o formu praktického vyučování. Učební praxe má charakter vyučovacího předmětu v tom, že se koná pravidelně (např. každý týden, jednou za čtrnáct dní) v určitém časovém rozsahu vyjádřeném počtem vyučovacích hodin týdně (např. 3 hodiny týdně ve 2. ročníku, 6 hodin týdně ve 3. a 4. ročníku) a může být zařazena jako samostatný vyučovací předmět v učebním plánu.

Odborná praxe není vyučovacím předmětem a uskutečňuje se v rozsahu několika týdnů (obvykle v období ke konci školního roku, nebo na podzim). Protože se většinou realizuje v reálném pracovním prostředí, kde žáci vykonávají komplexnější a náročnější pracovní činnosti, zařazuje se obvykle do vyšších ročníků.

 

otazka.jpg Zahrnují se výsledky odborné praxe do celkového hodnocení předmětu učební praxe?

 

Odpověď:

Záleží na rozhodnutí, k jakému předmětu či k jakým předmětům odbornou praxi přiřadíte. Do celkového hodnocení tohoto předmětu se pak můžou výsledky odborné praxe zahrnout.

 

otazka.jpg Má se o odbornou praxi, která trvá ve 2. ročníku 2 týdny a ve 3. ročníku rovněž 2 týdny, zkrátit již schválená hodinová dotace učební praxe? (Dochází totiž ke krácení hodin u všech předmětů podle rozvrhu v tomto čtrnáctidenním období.)

 

Odpověď:

Není důvod krátit hodinovou dotaci učební praxe. Učební praxe se nebude, stejně jako

v případě jiných předmětů, v uvedených týdnech konat a ani se konat nemá, neboť tato doba je v přehledu využití týdnů v ŠVP určena pro odbornou praxi. Více viz "Metodika tvorby ŠVP SOŠ a SOU", str. 73 a část "Tabulka" třetí odrážka na str. 21.

 

 

Cizí jazyky


otazka.jpg Máme do ŠVP zařadit jeden nebo dva cizí jazyky?

 

Odpověď:

Ve většině oborů vzdělání se podle  RVP povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka. Pouze ve vybraných oborech, např. kuchař-číšník, obchodní akademie, lycea, cestovní ruch, se zařazuje povinně výuka dvou cizích jazyků. Počet cizích jazyků, které musí být zařazeny do ŠVP vyplývá z Rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v příslušném RVP; pro výuku dvou cizích jazyků je zde uvedena vyšší hodinová dotace.

 

Volitelné a nepovinné předměty


otazka.jpg Můžeme si sami navrhnout volitelné a nepovinné předměty a v poznámkách stanovit pravidla pro jejich zařazení a výběr?

 

Odpověď:

Ano, škola sama rozhoduje o tom, zda a jaké volitelné nebo nepovinné vyučovací předměty bude žákům nabízet.