Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

Tisková zpráva, 31. března 2010

ImageRegionální konzultační centra, která pomáhají školám při reformě, provedla začátkem roku průzkum mezi učiteli. Zjišťovala v něm, s čím konkrétně potřebují školy pomoci. Právě na základě jejich odpovědí vznikla nová nabídka seminářů a workshopů, jichž se mohou zúčastnit. Centra byla zřízena v rámci projektu MŠMT Kurikulum S, který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Konzultační centra fungují od loňského října v jedenácti krajích České republiky. Nabízejí odborným školám zdarma pomoc při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů. Od počátku své činnosti zatím poskytla kolem stovky konzultací a uspořádala desítky seminářů a workshopů pro učitele, školní týmy a lektorské sbory.

Z analýzy vyplynulo, že střední odborné školy pociťují při tvorbě školních vzdělávacích programů nedostatek informací. Problém pro školy představuje také fakt, že nemají dost peněz na odměňování učitelů, potíže mají i s navazováním spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Přitom zapojení zaměstnavatelů do tvorby školních vzdělávacích programů je nezbytné, aby vzdělávání žáků odpovídalo skutečným potřebám. „Ředitelé mnoha škol také upozorňují, že je teprve třeba přesvědčit vyučující o potřebnosti reformy. Bez toho není možné učitele motivovat ke změnám v pojetí výuky a k týmové spoluprácii, upozorňuje hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská z Národního ústavu odborného vzdělávání.

 

Nejčastější dotazy ze škol

Napříč regiony zaznívá nejčastěji otázka, jak mají být do vzdělávacího programu rozpracovány klíčové kompetence, tedy jakým způsobem naučit žáky řešit problémy, vzájemně spolupracovat, komunikovat v českém i cizím jazyce, pracovat s počítači a být připraven se po celý život učit. Velmi často se také učitelé ptají, jak zařazovat do školních vzdělávacích programů průřezová témata, s nimiž se žáci mají seznamovat (tedy Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie). Tyto otázky jsou velmi podstatné, protože důraz na klíčové kompetence a průřezová témata je významnou složkou školské reformy.

 

Jakou pomoc školy od center potřebují

ImageZástupci škol by uvítali, kdyby jim centra pomohla s kontrolou formální správnosti školního vzdělávacího programu či při výměně zkušeností s jinými školami. Mají zájem také o pomoc s tvorbou učebního plánu, s pojetím jednotlivých předmětů a rádi by věděli, jakých chyb se vyvarovat, aby nebyli negativně hodnoceni Českou školní inspekcí. Při zjišťování formy požadované pomoci ze strany konzultačních center vyšlo najevo, že zástupci škol preferují osobní konzultace, ale uvítají i workshopy a vzdělávací semináře pro pedagogy připravené na míru, obzvlášť kdyby se konaly na půdě školy.


Na duben 2010 plánují konzultační centra následující semináře:

RKC Pardubický kraj (www.ccvpardubice.cz)

 • Projektová výuka biologie ve školní praxi - 13. dubna
 • Metody motivace žáka střední odborné školy nebo učiliště

RKC Jihočeský kraj (www.copsu.cz)

 • Zkušenosti s tvorbou a realizací průřezových témat ŠVP – 2.4.
 • Spolupráce se sociálními partnery – 8.4.
 • Tvorba sady praktických úloh komplexně pokrývajících výuku praktického vyučování dle daného RVP – 14.4.
 • Možnosti práce učitele odborných předmětů s talentovanými žáky – 16.4.
 • Využití SW prostředků při tvorbě a inovaci ŠVP – 23.4
 • Kvalitní školní vzdělávací program – naše vizitka – 28.4.

RKC Jihomoravský kraj (www.sssbrno.cz)

 • Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce přírodovědných předmětů – 19.4.
 • Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce společenskovědních předmětů – 21.4.
 • Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na středních školách – 28.4.

RKC Moravskoslezský kraj (projekty.osu.cz/kurikulum)

 • Popis organizace a realizace výuky v rámci teoretického a praktického vyučování vzhledem k formě vzdělávání a podmínkám školy, včetně ukázek výrobků – 6.4.

RKC kraj Vysočina (www.vys-edu.cz)

 • Zapojení sociálních partnerů do tvorby a evaluace ŠVP - 7.4
 • Využití IT v angličtině – 7.4.
 • Člověk a svět práce – 7.4.
 • Člověk v demokratické společnosti – 7.4.

RKC Královéhradecký kraj (www.cvkhk.cz)

 • Praktické vyučování a ŠVP – 8.4.
 • Výukové metody – 20.4.

RKC Plzeňský kraj (www.kcvjs.cz)

 • Průřezová témata v ŠVP – 1.4.
 • Klíčové kompetence v ŠVP – 1.4.
 • Environmentální výchova v ŠVP na SŠ – 7.4.
 • Evaluace/ Autoevaluace – 21.4.
 • Průřezová témata a klíčové kompetence prakticky na ZŠ a OŠ H.Týn – 27.4.

RKC Praha (www.vzsk.cz)

 • Nové metody práce učitele a mistra odborné výchovy na SOŠ – 16.4.
 • Průřezová témata v ŠVP SOŠ – 19.4.
 • Moderní elektronika - modernizace výuky elektro pro SOŠ se zaměřením elektrotechnickým – 21.4.
 • Přírodovědné vzdělávání na SOŠ a SOU / Vyučujeme chemii a ekologii podle ŠVP – 26.4.
 • Profesní etika / Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferenci - pro SOŠ  se zaměřením zdravotním, sociálním a sociálně právním - 29.4.

RKC Středočeský kraj (www.sviajak.cz)

 • Nebojme se průřezových témat! – 19. a 27.4.

 


ImageBližší informace najdete na webových stránkách konzultačních center a od jejich kontaktních osob (seznam je na http://www.nuov.cz/kurikulum/rkc)

Podrobné informace o projektu a nabídku seminářů na další měsíce najdete také na webu projektu http://www.nuov.cz/kurikulum.


* Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.