Studie o spolupráci škol a sociálních partnerů

ImageV rámci projektu Kurikulum S byly v únoru 2010 zahájeny práce na studii o spolupráci škol a sociálních partnerů při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP). Jakým způsobem byla tato spolupráce odstartována a jak probíhá? Jak se promítá do struktury ŠVP? Jaké příklady dobré praxe můžeme u spolupráce nalézt? Na tyto a podobné otázky bychom měli do konce roku 2010 znát odpověď.

„Studie je koncipovaná jako rozsáhlý sociologický výzkum. Snažíme se využívat co nejširší spektrum výzkumných metod od klasického dotazníkového šetření po čistě kvalitativní postupy typu řízeného rozhovoru,“ říká k metodologickému nastavení výzkumu jeden z jeho koordinátorů Filip Capanda. „Výsledná studie by díky tomu měla poskytnout ucelený a hodnověrný obraz zkoumaného fenoménu.“

Za kvalitu výstupu ručí dva výzkumné týmy. Prvním z nich je Oddělení analýz trhu práce z NÚOV pod vedením Ing. Jiřího Vojtěcha, které zodpovídá za kvantitativní část studie. Ta je v současné době již téměř ukončena – probíhá vyhodnocení dotazníků zaslaných na 768 středních odborných škol. Druhý tým, vedený PhDr. Arnoštem Veselým PhD., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zodpovídá za kvalitativní část, která by měla začít v druhé půlce června sérií výzkumných návštěv na vybraných školách.

Dosavadní spolupráce se školami probíhala díky zkušenostem a vybudovaným kontaktům hladce. Návratnost rozeslaných dotazníků je téměř sedmdesátiprocentní. Kvalitativní šetření je prozatím na začátku, má ovšem díky vysoké odbornosti jejího řešitelského týmu všechny předpoklady získat zajímavé a nosné poznatky. Studie bude sloužit nejen jako statistický pohled na spolupráci škol a sociálních partnerů, ale také jako praktický soubor doporučených postupů a příkladů dobré praxe. S výsledky výzkumu bude veřejnost seznámena na konferenci začátkem rok 2011.