Spolupráce s školou

Střední škola polytechnická, Olomouc

Sociální partneři spolupracovali s naši školou v několika úrovních. První úroveň byla v rámci přípravy rozdělení učiva teoretické výuky do jednotlivých tématických celků. Druhá úroveň byla při přípravě téhož pro odborný výcvik. Tato úroveň byla komplikována tím, že se muselo přihlížet na možnosti firem. Firmy musí řešit skladbu svých zakázek v reálném čase bez ohledu na ŠVP a práce žáků na odborném výcviku nemůže vždy kopírovat zvolený tématický celek. Problémy se objevovaly i v tom, že firmy v první řadě řeší své existenční záležitosti a teprve v druhé řadě jsou ostatní záležitosti. Je to zcela pochopitelné a vyžaduje to větší nasazení osoby, která má spolupráci školy se sociálním partnerem na starosti.

Škola spolupracuje se širokým spektrem sociálních partnerů. Jsou to například odborné realizační firmy, zaměstnavatelé, odborné obchodní firmy, rodiče žáků, zřizovatel naší školy, veřejnost, ostatní školy které vyučují daný obor. Odborné firmy s námi spolupracují při odborné výuce umisťováním žáků v odborném výcviku, pořádáním školení, seminářů nebo exkurzí. Zaměstnavatelé zase působí jako zpětná vazba na náplň jednotlivých tématických celků odborného vzdělávání. Rodiče žáků s námi spolupracují na vytvoření dobrého klimatu školy a tvorbě vhodných podmínek pro vzdělávání a další seberealizaci jejich dětí v rámci školy. S ostatními školami vyučujícími stejné obory spolupracujeme při výměně zkušeností s odbornou výukou. Na mezinárodní úrovni realizujeme stáže pro naše žáky v zahraničí. Projekt PILOT S nám ale umožnil objevovat nové formy spolupráce se sociálními partnery a lépe využít potenciál naší školy i našich sociálních partnerů na odborné přípravě žáků. Zájem o nabízené obory se změnil a to spíš v negativním směru. Není to vinou nového ŠVP, ale hlavně celospolečenského tlaku po maturitních oborech. Rodiče a žáci bohužel nedoceňují potřebu firem po absolventech učebních oborů. Pokles počtu žáků v našich oborech je v celé republice. Tento trend se dá zvrátit pouze větší angažovaností ze strany zaměstnavatelů, odborných firem a odborných škol.

Současný trvalý nedostatek odborníků ve stavebních a strojních oborech přinutil některé firmy obrátit se v rámci řešení této situace na naši školu za účelem hlubší spolupráce. Na tomto základě zájmu firem o vzájemnou spolupráci s cílem podpořit nábor a zájem žáků o strojní a stavební obory vznikají podpůrné projekty, ve kterých sami firmy vstupují s finančními prostředky do spolupráce s žáky a jejich rodiči. Pomocí finanční podpory formou stipendia pro žáky  po celou dobu učebního poměru vytváří pro žáky a jejich rodiče motivaci, která pro mnohé z nich může být rozhodujícím faktorem při rozhodování žáka o volbě budoucího povolání.