Spolupráce odborných škol s okolím je nutná

Na tomto závěru se shodli zástupci škol, zaměstnavatelů i dalších organizací na konferenci Sociální partnerství odborných škol, kterou pořádalo 1. března v Brně ministerstvo školství s Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S. Představené formy spolupráce škol s partnery jsou různé – od praxí žáků a studentů v podnicích, přes exkurze ve firmách, vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, odborné kurzy a workshopy až po zahraniční stáže studentů. Nabízíme stručný výběr z několika prezentací, které zazněly na konferenci.

Spolupráce stavební školy se sociálními partnery

ImageMezi formy spolupráce Střední školy stavební Jihlava s partnery patří exkurze ve firmách se stavebním a dřevařským zaměřením, v jejichž rámci se konají cílené návštěvy konkrétní stavby. Tam žáci vidí přímo v reálných podmínkách některé technologie, o kterých se učí v teoretických odborných předmětech. Další formou spolupráce jsou odborné přednášky firem pro žáky o nových materiálech a technologiích nebo účast v odborných soutěžích a prezentace a propagace některých řemeslných oborů. V propagaci řemesel je velmi aktivní např. Cech klempířů, tesařů a pokrývačů. Specifickou a velmi úspěšnou propagací střechových řemesel na Vysočině je již tradiční „pasování učňů“ oborů klempíř, pokrývač a tesař na tovaryše uvedených řemesel.

Sociální partnerství považuje vedení školy za potřebné. „Bez vazeb a bez spolupráce by škola mohla pracovat sebestředně a izolovaně, což by v žádném případě neprospívalo škole samotné, ani jejím pracovníkům, ani jejím žákům,“ řekl na konferenci ředitel školy PhDr. Pavel Toman.  „Firmy musí mít možnost vyjádřit se k obsahu, ale třeba i k organizaci výuky ve škole.“

Po dohodě s firmami škola vymyslela jiný systém výuky, který je velkým přínosem jak pro žáky posledního, 3. ročníku řemeslných oborů, tak pro firmy. „Poměr teoretické a praktické výuky 50: 50 daný předpisy jsme museli zachovat, avšak teoretickou výuku ve škole soustřeďujeme ve 3. ročníku do pěti zimních měsíců od listopadu do března, praktickou výuku realizujeme v souvislém 2,5měsíčním bloku na podzim a 2,5měsíčním bloku na jaře,“ popsal ředitel školy. Žáci tráví maximum času při nácviku praktických dovedností na stavbách v době, kdy jsou vhodné podmínky pro stavební činnost, což firmy velmi oceňují.

Zkušenosti studentů ze zahraničních stáží

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku má zkušenosti s mezinárodní spoluprací s partnerskou školou  Lyéce Xavier Marmier ve městě Pontarlier ve Francii. Dva její studenti absolvovali v rámci projektu Recomfor stáž ve firmě a prodejně. „O stáže byl mezi studenty velký zájem a při výběru vhodných studentů byly hlavním kritériem jejich studijní výsledky a úroveň znalosti cizího jazyka,“ uvedl koordinátor projektu Mgr. Libor Mašát. Studenti používali jako hlavní komunikační jazyk angličtinu, protože se s ní domluvili lépe než francouzsky.

Žáci školy Romana Šustrová a Jiří Mrázek, kteří stáž na podzim roku 2010 absolvovali, na konferenci popsali své dojmy. Shodli se na tom, že stáž pro ně byla velmi přínosná, osamostatnili se, zvýšili si své jazykové schopnosti i odbornou kvalifikaci. Práce a pobyt v zahraničí jim poskytla nové zkušenosti a nabídla jim srovnání pracovních podmínek a reálií v obou zemích.

Odborný výcvik ve firmách

Výuka odborného výcviku patří mezi priority vedení Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Důkazem je podle zástupce ředitele školy Bohumíra Sobotky vysoká technická úroveň vybavení odborných dílen a zejména intenzívní spolupráce s firmami. „Právě firmy a jejich aktuální i budoucí potřeby jsou tím správným palivem pro chod odborného výcviku a praxe,“ uvedl Sobotka.

Problematika odborného výcviku školy se odehrává v několika rovinách. Příkladem může být spolupráce s  Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu formou odborných exkurzí, proškolování žáků, vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. Další formou je spolupráce školy s konkrétními firmami, které významným způsobem začaly podporovat odborný výcvik a poskytly materiální pomoc při vybavování dílen moderními pomůckami a přístroji. Společně pak zástupci školy a firem zřídili vzdělávací střediska určená nejen pro praktickou výuku žáků, ale i pro vzdělávání zaměstnanců firem a jejich partnerů.

Umisťování žáků v rámci odborného výcviku a odborných praxí přímo ve firmách je další důležitou formou spolupráce. „V současné době spolupracujeme s padesáti firmami v Plzeňském kraji,“ uvedl zástupce ředitele školy Sobotka.“ Jedná se nejen o odborné práce ve firmách rodinného typu, ale i o práce ve velkých významných firmách.  Např. firma ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se kterou škola spolupracuje 12 let, zaměstnala 75 žáků v rámci odborného výcviku. Šest žáků po škole ve firmě zůstalo.“

Sociální partnerství SUPŠ sklářské

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod spolupracuje s nadací firmy Preciosa, předním světovým producentem broušeného křišťálového skla. Nadace materiálně podporuje školu a finančně se podílí na jejím vybavení. Zároveň tu probíhají 14denní praxe studentů. Studenti se dále účastní designérské soutěže MISTR KŘIŠŤÁLU vyhlašované nadací pro studenty středních a vysokých uměleckých škol v Libereckém kraji, ve které studenti vytváří na základě konkrétního soutěžního zadání návrhy a modely exkluzivní bižuterie a  dekorativních předmětů z českého křišťálu.

Pro firmu Preciosa představuje spolupráce se studenty školy možnost najít talentované designéry, kteří by v budoucnu mohli svoji pracovní kariéru spojit s touto společností. Firma také touto formou hledá nové nápady a vize, které jí studenti mohou přinést. Smysl partnerství vnímá škola, podle zástupce ředitelky školy MgA. Martina Hlubučeka, obdobně: „Spolupráce umožňuje podporovat talentované a kreativní žáky, kteří by v budoucnu mohli pro firmu pracovat. Přímo ve firmě probíhají praxe vybraných studentů, kterým firma nabízí i příležitost řešit konkrétní designérský úkol.“ Díky této spolupráci mohl vzniknout nápaditý design, jímž se firma i škola mohou  nadále prezentovat. Firma má možnost produkt uvést do výroby, škola ho používá pro další prezentační účely.

Spolupráce hotelové školy a České barmanské asociace

Česká barmanská asociace (CBA) je občanské sdružení českých barmanů, nápojových odborníků a zájemců o barmanství. Asociace dlouhodobě spolupracuje s Hotelovou školou a Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně a každoročně studentům umožňuje účast v barmanských kurzech. Studenti se také pravidelně účastní seminářů a workshopů CBA, barmanských soutěží CBA, a to v kategoriích Junior i Profi. Několikrát se přitom stali vítězi celoročních odborných soutěží o poháry partnerů CBA a získali i cenný titul „Barman roku CBA“. Hotelová škola také spolupracuje na organizaci celostátní konference CBA, kde zajišťuje zejména obsluhu a hostesky z řad svých nejlepších studentů.

„Stále se prohlubující spolupráci se školami považujeme za velmi přínosnou s ohledem na nutnost neustálého zvyšování úrovně pracovníků v české gastronomii a cestovním ruchu,“ říká prezident CBA Aleš Svojanovský a dodává: Co možná největší přiblížení teoretického i praktického vzdělávání k reálné praxi je velmi důležité a studentům tato spolupráce přináší aktuální poznatky z oboru, který studují.“

Prezentace přednesené na konferenci najdete zde.