Spolupráce firmy United Bakeries a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: United Bakeries a. s.
Sídlo: Pekařská 1 / 598, 155 00 Praha 5
Obor: Potravinářství
Účastník řízeného rozhovoru:
Bc. Jana Sternová, učitelka odborného výcviku, koordinátorka spolupráce se školami
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
Společnost UNITED BAKERIES a. s. vznikla v roce 2007 spojením společností ODKOLEK a. s. a Delta
pekárny, a. s., čímž navazuje na tradici pekárenské výroby zahájené již v roce 1850 (firma FRANTIŠEK
ODKOLEK).
S měsíční výrobou přes 10 tisíc tun a měsíčním obratem přes 260 mil. Kč a sortimentem čítajícím
cca 600 položek zaujímá přední místo nejen v České republice, ale i ve středoevropském
regionu.
Společnost zaměstnává ve 13 provozovnách po celé republice cca 1 500 zaměstnanců.
Popis konkrétní spolupráce
Partnerství s odbornými školami fungovalo již před rokem 1989 a současná firma na něj navázala
a podporuje jej dodnes. Paní Sternová k tomu říká: „Z hlediska demografického vývoje je v posledních
letech znát, že na obor pekař se hlásí výrazně více chlapců než děvčat. Každý rok do firmy na praxi chodí
jedna třída učňů ze spolupracujícího Odborného učiliště a Praktické školy Chabařovická na Praze 8 a převážnou
část tvoří chlapci.“
Obsah partnerství v současnosti spočívá v odborné praxi umožněné učňům ve firmě, prezentaci
na výstavách a dále se firma UNITED BAKERIES a. s. podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu.
Jana Sternová to upřesňuje: „Spolupráce s odborným učilištěm se projevila také při tvorbě školního
vzdělávacího programu, proběhla vzájemná komunikace a školní vzdělávací program vznikl i na základě
komentářů a připomínek tak, aby v něm byly promítnuty potřeby naší firmy. Velký důraz jsme kladli na to,
jaké kompetence mají žáci získat během studia, ale také jaké způsoby a technologie výroby by měli žáci

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: United Bakeries a. s.

Sídlo: Pekařská 1 / 598, 155 00 Praha 5

Obor: Potravinářství

Účastník řízeného rozhovoru:

Bc. Jana Sternová, učitelka odborného výcviku, koordinátorka spolupráce se školami

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti

 

Společnost UNITED BAKERIES a. s. vznikla v roce 2007 spojením společností ODKOLEK a. s. a Delta pekárny, a. s., čímž navazuje na tradici pekárenské výroby zahájené již v roce 1850 (firma FRANTIŠEK ODKOLEK).

S měsíční výrobou přes 10 tisíc tun a měsíčním obratem přes 260 mil. Kč a sortimentem čítajícím cca 600 položek zaujímá přední místo nejen v České republice, ale i ve středoevropském regionu.

Společnost zaměstnává ve 13 provozovnách po celé republice cca 1 500 zaměstnanců.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

 

Partnerství s odbornými školami fungovalo již před rokem 1989 a současná firma na něj navázala a podporuje jej dodnes. Paní Sternová k tomu říká: „Z hlediska demografického vývoje je v posledních letech znát, že na obor pekař se hlásí výrazně více chlapců než děvčat. Každý rok do firmy na praxi chodí jedna třída učňů ze spolupracujícího Odborného učiliště a Praktické školy Chabařovická na Praze 8 a převážnou část tvoří chlapci.“

Obsah partnerství v současnosti spočívá v odborné praxi umožněné učňům ve firmě, prezentaci na výstavách a dále se firma UNITED BAKERIES a. s. podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu. Jana Sternová to upřesňuje: „Spolupráce s odborným učilištěm se projevila také při tvorbě školního vzdělávacího programu, proběhla vzájemná komunikace a školní vzdělávací program vznikl i na základě komentářů a připomínek tak, aby v něm byly promítnuty potřeby naší firmy. Velký důraz jsme kladli na to, jaké kompetence mají žáci získat během studia, ale také jaké způsoby a technologie výroby by měli žáci po ukončení studia ovládat.“

Se svými vlastními výrobky se žáci prezentují pravidelně na akci Schola Pragensis, které se každoročně účastní přes 120 pražských středních škol a učilišť. Vybraní žáci prezentují své učební obory předváděním dovedností, které se naučili na jednotlivých pracovištích pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Žáci učebního oboru „Pekařské práce“ předvádí tvarování výrobků z cvičného těsta, například vánočky nebo výrobky z běžného pečiva, jako jsou housky, rohlíky a banketky.

Jak přesně praxe probíhá? Učňové mají rozvrh klasický pro odborné školy – jeden týden praxe, jeden týden škola. Praxe začíná v 8 hodin ráno a trvá šest nebo sedm hodin podle daného ročníku. Každý školní rok navštěvuje odbornou praxi 14 učňů. Žáci jsou rozděleni na dvě sedmičlenné skupiny a k odbornému výcviku mají k dispozici zkušební pekárnu, kde se zaměřují na rukodělnou činnost. Zde se žáci naučí základům ruční výroby a teprve potom přecházejí do průmyslové pekárny, kde se seznamují se strojním zařízením a s technologiemi současné výroby.

Firma se podílí na výuce odborného výcviku, přičemž ho v plném rozsahu zajišťuje. To zahrnuje vše od poskytování pracovního oděvu, zajištění odborného vedení žáků až po organizaci praktické části závěrečných zkoušek.

V současné době probíhá reforma ve školství a připravují se jednotné závěrečné zkoušky. Firma se snaží poskytnout maximální zázemí, vytváří co nejlepší podmínky a připravuje žáky tak, aby předvedli co nejlepší výkony, byli úspěšní a získali výuční list.

Učňové se ve firmě učí všechno od základů, tj. od rukodělné výroby – samostatné ruční výroby housek, rohlíků, chleba, koláčů a jiných výrobků, až po kontinuální výrobu na všech moderních strojích, se kterými by jinak měli minimální možnost se setkat. Dále se seznamují s přípravou surovin, s technologickými postupy na přípravu těst a tvarování výrobků, pečením výrobků, balením hotových výrobků a jejich expedováním. Dovednosti a znalosti, které učeň ve výrobě získá, jsou vizitkou firmy, značí to, že firma klade důraz na to, aby žáci uměli opravdu hodně.

Žáci jsou firmou motivováni k dobrým pracovním výkonům, a to také díky odměně, kterou za svou práci dostávají. Známé rčení „Bez práce nejsou koláče“ tady platí dvojnásob. A koláčů v United Bakeries mohou učňové ochutnat opravdu hodně.

 

 

Efekty partnerství

 

Komunikaci mezi firmou a školou zprostředkovává paní Bc. Jana Sternová, která má na starosti odborný výcvik žáků, ve spolupráci s vedením a personalisty firmy. Ze strany školy probíhá spolupráce hlavně s paní ředitelkou Mgr. Jitkou Cáchovou a se zástupci přes odborný výcvik.

Jedním z největších přínosů partnerství je vliv na žáka, který praxí získává nejen pracovní návyky a dovednosti nutné k vykonávání svého povolání, ale v podstatě kompetenci k pracovnímu uplatnění a kompetence k řešení problémů ve výrobě. Rovněž se naučí komunikovat s kolegy, formulovat přesně své požadavky a naslouchat vedoucím a dokáže spolupracovat s ostatními lidmi ve firmě.

Firma má velice pozitivní zkušenost s bývalými praktikanty, kteří se vracejí do výroby na brigádu nebo se uchází o zaměstnání na plný úvazek. Tento vstřícný postoj podniku vůči „svým“ bývalým učňům umožňuje zaměstnávat bývalé absolventy a tím firmě ušetřit náklady spojené se zaškolováním nového personálu, jelikož takoví pekaři mají potřebné zkušenosti a přesně vědí, do jakého provozu přicházejí. Výhodné to je tak pro obě strany – zaměstnavatele i zaměstnance.

Paní Sternová k tomu dodává: „Málokterý učeň oboru pekař má možnost nahlédnout do průmyslové pekárny, jako je ta naše, seznámit se tak s nejmodernějším strojním vybavením a zároveň získávat schopnosti a profesní dovednosti i v ruční výrobě. Naše firma se snaží žáka motivovat a nabízí i možnost ve firmě pracovat. Žáci firmu prezentují na různých výstavách a soutěžích. Na těchto akcích firma nabízí k ochutnávce výrobky, které žáci vyrábějí v odborném výcviku, čímž se nepřímo podílejí na reklamě firmy. “

O firmě United Bakeries hovoří žáci i s rodiči a čtou si firemní časopis. O to také jde – aby se učni zajímali o firmu, o výrobky, které produkují, o technologie i o firemní kulturu. To, že absolvují odborný výcvik v největší pekárně v zemi a v největší pekárenské skupině ve střední Evropě, si žáci uvědomují a jsou za takovou zkušenost vděční.