Spolupráce firmy BorsodChem MCHZ, s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: BorsodChem MCHZ, s. r. o.
Sídlo: Chemická 1 / 2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory
Obor: Chemický průmysl
Účastník řízeného rozhovoru: Mgr. Alexandra Pánková, personalistka
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Michala Čičváková
Představení společnosti
Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o., která v regionu působí již od roku 1928, se zaměřuje na chemickou výrobu organických a anorganických látek. V současné době je hlavním a nosným
produktem společnosti anilin, který je dále využíván pro výrobu polyuretanových hmot pro au-
tomobilový, stavební, textilní a obuvnický průmysl. Důležitá je i produkce cyklohexylaminu, spe-
ciálních aminů, kyseliny dusičné a dietyloxalátu. Většina produkce firmy je určena pro export.
Firma prošla během své existence řadou organizačních změn. Mezi nejdůležitější patří integrace
firmy do maďarské společnosti BorsodChemZrt. v roce 2000, v roce 2011 se majoritním vlastní-
kem stala společnost WanhuaIndustrial Group. V roce 2010 měla firma celkem 359 zaměstnanců
a objem tržeb za prodané výrobky dosáhl 4 559 mil Kč.1
Popis konkrétní spolupráce
BorsodChem MCHZ, s. r. o., si uvědomuje důležitost spolupráce se všemi stupni škol, která zásadně přispívá k „výchově mladé chemické generace“2. Dokumentuje to zejména letitá stabilní spoluprá-
ce společnosti se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnáziem. V posledních letech je podle A. Pánkové spolupráce ještě „trošku intenzivnější v souvislosti s projekty
Evropské unie, kdy se střední škola do některých z těchto projektů zapojila, a my jsme tak naši vzájem-
nou spolupráci rozšířili“. Několikrát ročně probíhají schůzky mezi generálním ředitelem společnosti a ředitelem školy. Za konkrétní obsahové plnění navrhované spolupráce odpovídá na půdě společ-
nosti útvar lidských zdrojů a komunikace, za školu pak vyučující jednotlivých odborných předmětů. Vzhledem k současné restrukturalizaci firmy, kdy dochází ke snižování počtu zaměstnanců, firma nemůže vyhovět žádostem škol týkajícím se navázání spolupráce, neboť si uvědomuje, že by se
stávajícím počtem zaměstnanců nemohla zajistit odpovídající kvalitu spolupráce.
Spolupráci se středními odbornými školami firma nechce rozšiřovat, má ale velký zájem na
tom, aby byla zachována v současné podobě. Tou nejviditelnější částí spolupráce jsou čtrnác-
tidenní praxe studenů ze třetích ročníků: „Ročně umožníme odbornou praxi asi deseti studentům
v profilacích na farmaceutické substance, chemickou technologii, analytickou chemii a ochranu ži-
votního prostředí. Praxe probíhá zpravidla v našich laboratořích, kdy studenti dostanou zadání ze
školy, tady si u nás udělají konkrétní měření a zpracovávají závěrečnou zprávu,“ popisuje A. Pán-
ková. Hlavním cílem je seznámení žáků s chemickou výrobou a laboratorní technikou. Dochází
také k osvojení si příslušných postupů a pracovních návyků.
Vedle praxe studentů existují i další neméně důležité formy spolupráce. Všechny její po-
doby jsou definovány v Rámcové smlouvě o spolupráci, kterou BorsodChem MCHZ, s. r. o. se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského uzavřela a kterou v tříletých intervalech aktualizuje. Vedle praxí firma zajišťuje na základě této smlouvy oponentní posud-
ky pro práce studentů a poskytuje vybrané vzorky chemikálií pro práci studentů v laborato-
řích. „Když nakupujeme nové zařízení do laboratoří, poskytneme to starší, ale ještě stále funkční
zařízení škole, tak aby se s ním studenti měli možnost seznámit a osahat si ho již v laboratořích
přímo ve škole.“ Další formou spolupráce jsou exkurze. „Zpravidla k nám chodí učitelé se stu-
denty od druhého ročníku, mají možnost se podívat přímo do výroben a laboratoří a seznámit se s prostředím chemické firmy a navíc mají možnost
se u nás ucházet o zaměstnání,“ zdůrazňuje Ale-
xandra Pánková.
Velmi intenzivní byla spolupráce se školou před třemi lety, kdy se společnost podílela na tvor-
bě Školního vzdělávacího programu. „Přímo jsme spolupracovali na obsahové náplni odborných před-
mětů, protože jsme chtěli, aby profil absolventa co
nejlépe vyhovoval našim potřebám.“ Důraz byl ze-
jména ze strany společnosti kladen na to, aby se
do výuky promítly nové metody a technologie re-
flektující změny v oboru.
Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. sleduje dění ve škole: pomáhá každoročně organizovat chemickou olympiádu, účastní se akcí školy, ak-
tuálně například „na slavnostním zahájení výstavy 1 Výroční zpráva 2010, BorsodChem MCHZ, s. r. o.
2 Tamtéž, str. 14
8
9s názvem Příběh kapky“ (eROZVOJ 2 / 2011, str. 6) a zajímá se o studenty, kteří jsou úspěšní ve školních či mimoškolních činnostech. Středem zájmu se v tomto roce stal žák Střední průmyslové školy chemické Vojtěch Kundrát, jenž získal ocenění Česká hlavička 2010 v oblasti přírodovědného výzkumu, zvítězil v soutěži Chytrá řešení pro Ministerstvo životního prostředí v kategorii středoškolských studentů a získal 100 000 Kč na praktickou realizaci svého projektu. „Pan generální ředitel se s tímto studentem osobně setkal. Proběhla mezi nimi diskuze vyloženě na odborné úrovni, také od nás dostal malý dárek a věnovali jsme mu článek v našem podnikovém časopise eRozvoj, abychom ho i my ocenili a podpořili jeho aktivitu. Chtěli jsme ukázat, že si velmi vážíme toho, že chemická průmyslovka takového šikovného studenta má,“ dodává paní Pánková. Právě díky časopisu eRozvoj jsou o spolupráci se školou informováni pracovníci společnosti, kteří jsou zároveň často rodiči současných i budoucích studentů střední průmyslové školy. Studenty společnost BorsodChem MCHZ přímo oslovuje pomocí reklamních a propagačních panelů umístěných v budově školy. „Díky velkým panelům umístěným ve škole naše firma vstupuje do povědomí studentů. Důležitá je pochopitelně i regionální blízkost naší firmy a možnost budoucího pracovního uplatnění pro studenty.“
Vedle spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou společnost již řadu let spolupracuje s Obchodní akademií v Ostravě a každoročně umožňuje realizaci odborné praxe dvěma studentům. Jak již bylo zmíněno v úvodu, společnost si uvědomuje nutnost působit na všech stupních škol. Nezanedbatelná je spolupráce s Vysokou školou báňskou, zejména pak s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství. BorsodChem MCHZ, s. r. o. navrhuje témata bakalářských a diplomových prací studentů a odborníci z řad zaměstnanců vedou práce studentů nebo vypracovávají oponentské posudky. V minulých letech existovala i spolupráce s Vysokou školou chemickou v Praze a s Univerzitou v Pardubicích, kdy zástupci společnosti jezdili na veletrhy organizované školami představit firmu a nabídnout zájemcům možnost pracovního uplatnění. V posledních letech, kdy společnost podniká restrukturalizační kroky, se podobných náborových akcí sama aktivně neúčastn

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: BorsodChem MCHZ, s. r. o.

Sídlo: Chemická 1 / 2039, 709 03 Ostrava-Mariánské Hory

Obor: Chemický průmysl

Účastník řízeného rozhovoru: Mgr. Alexandra Pánková, personalistka

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Michala Čičváková

 

 

Představení společnosti


Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o., která v regionu působí již od roku 1928, se zaměřuje na chemickou výrobu organických a anorganických látek. V současné době je hlavním a nosným produktem společnosti anilin, který je dále využíván pro výrobu polyuretanových hmot pro automobilový, stavební, textilní a obuvnický průmysl. Důležitá je i produkce cyklohexylaminu, speciálních aminů, kyseliny dusičné a dietyloxalátu. Většina produkce firmy je určena pro export. Firma prošla během své existence řadou organizačních změn. Mezi nejdůležitější patří integrace firmy do maďarské společnosti BorsodChemZrt. v roce 2000, v roce 2011 se majoritním vlastníkem stala společnost WanhuaIndustrial Group. V roce 2010 měla firma celkem 359 zaměstnanců a objem tržeb za prodané výrobky dosáhl 4 559 mil Kč.1

 

 

Popis konkrétní spolupráce


BorsodChem MCHZ, s. r. o., si uvědomuje důležitost spolupráce se všemi stupni škol, která zásadně přispívá k „výchově mladé chemické generace“2. Dokumentuje to zejména letitá stabilní spolupráce společnosti se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnáziem. V posledních letech je podle A. Pánkové spolupráce ještě „trošku intenzivnější v souvislosti s projekty Evropské unie, kdy se střední škola do některých z těchto projektů zapojila, a my jsme tak naši vzájemnou spolupráci rozšířili“. Několikrát ročně probíhají schůzky mezi generálním ředitelem společnosti a ředitelem školy. Za konkrétní obsahové plnění navrhované spolupráce odpovídá na půdě společnosti útvar lidských zdrojů a komunikace, za školu pak vyučující jednotlivých odborných předmětů. Vzhledem k současné restrukturalizaci firmy, kdy dochází ke snižování počtu zaměstnanců, firma nemůže vyhovět žádostem škol týkajícím se navázání spolupráce, neboť si uvědomuje, že by se stávajícím počtem zaměstnanců nemohla zajistit odpovídající kvalitu spolupráce.

Spolupráci se středními odbornými školami firma nechce rozšiřovat, má ale velký zájem na tom, aby byla zachována v současné podobě. Tou nejviditelnější částí spolupráce jsou čtrnáctidenní praxe studenů ze třetích ročníků: „Ročně umožníme odbornou praxi asi deseti studentům v profilacích na farmaceutické substance, chemickou technologii, analytickou chemii a ochranu životního prostředí. Praxe probíhá zpravidla v našich laboratořích, kdy studenti dostanou zadání ze školy, tady si u nás udělají konkrétní měření a zpracovávají závěrečnou zprávu,“ popisuje A. Pánková. Hlavním cílem je seznámení žáků s chemickou výrobou a laboratorní technikou. Dochází také k osvojení si příslušných postupů a pracovních návyků.

Vedle praxe studentů existují i další neméně důležité formy spolupráce. Všechny její podoby jsou definovány v Rámcové smlouvě o spolupráci, kterou BorsodChem MCHZ, s. r. o. se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského uzavřela a kterou v tříletých intervalech aktualizuje. Vedle praxí firma zajišťuje na základě této smlouvy oponentní posudky pro práce studentů a poskytuje vybrané vzorky chemikálií pro práci studentů v laboratořích. „Když nakupujeme nové zařízení do laboratoří, poskytneme to starší, ale ještě stále funkční zařízení škole, tak aby se s ním studenti měli možnost seznámit a osahat si ho již v laboratořích přímo ve škole.“ Další formou spolupráce jsou exkurze. „Zpravidla k nám chodí učitelé se studenty od druhého ročníku, mají možnost se podívat přímo do výroben a laboratoří a seznámit se s prostředím chemické firmy a navíc mají možnost se u nás ucházet o zaměstnání,“ zdůrazňuje Alexandra Pánková.

Velmi intenzivní byla spolupráce se školou před třemi lety, kdy se společnost podílela na tvorbě Školního vzdělávacího programu. „Přímo jsme spolupracovali na obsahové náplni odborných předmětů, protože jsme chtěli, aby profil absolventa co nejlépe vyhovoval našim potřebám.“ Důraz byl zejména ze strany společnosti kladen na to, aby se do výuky promítly nové metody a technologie reflektující změny v oboru.

Společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. sleduje dění ve škole: pomáhá každoročně organizovat chemickou olympiádu, účastní se akcí školy, aktuálně například „na slavnostním zahájení výstavy s názvem Příběh kapky“ (eROZVOJ 2 / 2011, str. 6) a zajímá se o studenty, kteří jsou úspěšní ve školních či mimoškolních činnostech. Středem zájmu se v tomto roce stal žák Střední průmyslové školy chemické Vojtěch Kundrát, jenž získal ocenění Česká hlavička 2010 v oblasti přírodovědného výzkumu, zvítězil v soutěži Chytrá řešení pro Ministerstvo životního prostředí v kategorii středoškolských studentů a získal 100 000 Kč na praktickou realizaci svého projektu. „Pan generální ředitel se s tímto studentem osobně setkal. Proběhla mezi nimi diskuze vyloženě na odborné úrovni, také od nás dostal malý dárek a věnovali jsme mu článek v našem podnikovém časopise eRozvoj, abychom ho i my ocenili a podpořili jeho aktivitu. Chtěli jsme ukázat, že si velmi vážíme toho, že chemická průmyslovka takového šikovného studenta má,“ dodává paní Pánková. Právě díky časopisu eRozvoj jsou o spolupráci se školou informováni pracovníci společnosti, kteří jsou zároveň často rodiči současných i budoucích studentů střední průmyslové školy. Studenty společnost BorsodChem MCHZ přímo oslovuje pomocí reklamních a propagačních panelů umístěných v budově školy. „Díky velkým panelům umístěným ve škole naše firma vstupuje do povědomí studentů. Důležitá je pochopitelně i regionální blízkost naší firmy a možnost budoucího pracovního uplatnění pro studenty.“

Vedle spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou společnost již řadu let spolupracuje s Obchodní akademií v Ostravě a každoročně umožňuje realizaci odborné praxe dvěma studentům. Jak již bylo zmíněno v úvodu, společnost si uvědomuje nutnost působit na všech stupních škol. Nezanedbatelná je spolupráce s Vysokou školou báňskou, zejména pak s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství. BorsodChem MCHZ, s. r. o. navrhuje témata bakalářských a diplomových prací studentů a odborníci z řad zaměstnanců vedou práce studentů nebo vypracovávají oponentské posudky. V minulých letech existovala i spolupráce s Vysokou školou chemickou v Praze a s Univerzitou v Pardubicích, kdy zástupci společnosti jezdili na veletrhy organizované školami představit firmu a nabídnout zájemcům možnost pracovního uplatnění. V posledních letech, kdy společnost podniká restrukturalizační kroky, se podobných náborových akcí sama aktivně neúčastní.

 

 

Efekty partnerství


Alexandra Pánková by na základě vlastní zkušenosti všem podnikům spolupráci se středními odbornými školami vřele doporučila: „Myslím si, že spolupráce se školami, které nabízí kvalitní vzdělání zaměřené na progresivní obory, ze kterých vychází velmi dobře připraveni absolventi, je přínosná pro obě dvě strany. Uvědomujeme si, že nám zaměstnanci stárnou a že generační obměna je věcí nutnou a přirozenou. Máme proto zájem o šikovné studenty, kteří se chemii chtějí věnovat, kteří nestudují jenom proto, aby měli papír o vzdělání. A škola zase kvituje s povděkem to, že je studentům již v průběhu studia umožněno srovnání teorie s praxí.“ Paní Pánková je personalistka a ví, kolik času a úsilí stojí vybrat vhodného kandidáta na volnou pozici. Možnost spolupráce se školami je pro ni osobně velkou výhodou, v ideálním případě již kandidáty zná nebo zná školu, na které studovali a má představu o jejich znalostech, dovednostech a kompetencích. Hlavním pozitivem, které vyváží i práci navíc, jež je nutné studentům na praxi či exkurzi věnovat, je pro A. Pánkovou možnost ve studentech vzbudit zájem o chemii: „Uvědomujeme si, že čas, který studentům věnujeme je vlastně investicí, která se nám vrátí v podobě budoucích perspektivních zaměstnanců.“