Spolupráce firmy BAYER s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: BAYER s. r. o.
Sídlo: Siemensova 2717 / 4,155 80 Praha 5
Obor: Farmaceutický průmysl Účastníci řízeného rozhovoru:
Mgr. Daniela Červenclová, Corporate Communications Manager, Ing. Jiří Rösner,
Head of Business Developement
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová
Představení společnosti
Firma Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají zejména do ob-
lasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Společnost
Bayer se zároveň podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, výzkumu, podpory
vzdělávání a nárůstu výnosové síly. Skupina dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a je si
vědoma své role sociálně a eticky zodpovědného subjektu. Hospodárnost, ekologie a sociální
zodpovědnost tvoří tři rovnocenné pilíře firemní politiky koncernu Bayer. Ve fiskálním roce 2010
společnost Bayer zaměstnávala 112 500 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 35,1 mld. EUR.
Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2010 činily 3,1 mld. EUR. Tato firma zaměstnává celosvětově více
než 112 tisíc lidí, v ČR téměř 200 lidí.
V portfoliu firmy Bayer nalezneme přípravky na ochranu rostlin, péči o zdraví lidí i veterinární
přípravky, ve své divizi Bayer MaterialScience firma vyvíjí inovativní materiály, které se využívají
ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost Bayer navázala spolupráci se školami, protože se snaží rozšiřovat povědomí o tom,
že přírodní vědy, nové technologie a inovace jsou důležité pro svět a pro naši planetu. Přede-
vším je nutné nadchnout děti pro tento obor, ukázat jim, že chemie není pouze teoretická věda a nudná záležitost, ale naopak, ukázat chemii jako atraktivní a propojit jí s praxí. S tím samozřej-
mě úzce souvisí výběr budoucího povolání. Firma si uvědomuje, že je pro ni klíčové mít kvalitní
zaměstnance zde v České republice v oborech, jako jsou chemie a biologie, a proto se snaží, aby
se tento trend nezhoršoval, ale naopak pozitivně
vyvíjel. Firma navázala partnerství s několika ško-
lami a v současné době spolupracuje na dalších
projektech, jako je projekt Vltava a projekt Věda má budoucnost.
Se základní školou v Chrudimi firma navázala užší spolupráci především formou jednodenních
exkurzí, ale i dlouhodobějších větších projektů,
workshopů a kariérního poradenství. Úskalím jed-
nodenních exkurzí může být situace, kdy je to žáky
vnímáno jako výlet, kdy se nemusí učit, proto se
této situaci firma snaží předejít a dále na exkurze
navazovat především formou interaktivních do-
tazníků, vypracování slohových prací na prováza-
né téma. Samozřejmostí je snaha a spolupráce ze strany ředitelů škol, učitelů chemie, pedagogic-
kých poradců apod. Projekt Vltava
Vltava je školní výzkumný projekt, v jehož rámci si zainteresované třídy jednotlivých škol zvolí
určitý úsek Vltavy, na kterém několikrát ročně provedou biologické, chemické a geografické vý-
zkumy a na základě získaných výsledků se pokusí vyhodnotit kvalitu a vlastnosti zkoumané vody.
Důraz není přitom kladen pouze na ekologicko-přírodovědnou tematiku, ale také na jazykovou
stránku, protože jsou do projektu zapojeny i mezinárodní školy. Projekt Vltava si klade za cíl
propojit s praxí to, co se žáci naučili teoreticky ve školních lavicích a tím opět ukázat, že přírodní
vědy nemusí být nudným, ale naopak velmi zajímavým oborem.
Do tohoto projektu jsou zapojeny základní a střední školy, které se nacházejí poblíž řeky Vlta-
vy, ale i školy, které si vybrali zkoumání jiné řeky ve svém okolí. K dispozici jim firma nabízí pro-
fesionálního koordinátora a také např. zapůjčení speciálních měřících kufrů na sledování těchto
veličin.
12 13
Efekty partnerství
Spolupráce splňuje dlouhodobé cíle, kterých chce firma dosáhnout. Jde především o zvyšování
povědomí o významu vědy a výzkumu, zvýšení prestiže přírodních oborů jako něčeho, „čím se
opravdu dá uživit“ a za čím mohou žáci vidět nějaký smysl. Pro firmu z toho pramení také lepší
vyhlídky na motivované a kvalifikované zaměstnance pro budoucí výzvy v oblasti inovací.
Firma Bayer apeluje na žáky, aby nepodceňovali jazykovou znalost. Představa dětí, že po stu-
diu se např. „zavřu do laboratoře a na co mi vlastně ten cizí jazyk bude“ je naprosto mylná, proto-
že jako mezinárodní firma s často zahraničním managementem a propojením s ostatními závody
po světě se neobejde bez zaměstnanců s kvalitním jazykovým vybavením. Právě jazyky jsou bo-
hužel kamenem úrazů velké části absolventů přírodovědných oborů, proto je potřeba vštěpovat
dětem důležitost učení se jazyku co nejdříve.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: BAYER s. r. o.

Sídlo: Siemensova 2717 / 4,155 80 Praha 5

Obor: Farmaceutický průmysl Účastníci řízeného rozhovoru:

Mgr. Daniela Červenclová, Corporate Communications Manager, Ing. Jiří Rösner,

Head of Business Developement

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová

 

 

Představení společnosti


Firma Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají zejména do oblasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Společnost Bayer se zároveň podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, výzkumu, podpory vzdělávání a nárůstu výnosové síly. Skupina dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a je si vědoma své role sociálně a eticky zodpovědného subjektu. Hospodárnost, ekologie a sociální zodpovědnost tvoří tři rovnocenné pilíře firemní politiky koncernu Bayer. Ve fiskálním roce 2010 společnost Bayer zaměstnávala 112 500 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 35,1 mld. EUR. Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2010 činily 3,1 mld. EUR. Tato firma zaměstnává celosvětově více než 112 tisíc lidí, v ČR téměř 200 lidí.

V portfoliu firmy Bayer nalezneme přípravky na ochranu rostlin, péči o zdraví lidí i veterinární přípravky, ve své divizi Bayer MaterialScience firma vyvíjí inovativní materiály, které se využívají ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Společnost Bayer navázala spolupráci se školami, protože se snaží rozšiřovat povědomí o tom, že přírodní vědy, nové technologie a inovace jsou důležité pro svět a pro naši planetu. Především je nutné nadchnout děti pro tento obor, ukázat jim, že chemie není pouze teoretická věda a nudná záležitost, ale naopak, ukázat chemii jako atraktivní a propojit jí s praxí. S tím samozřejmě úzce souvisí výběr budoucího povolání. Firma si uvědomuje, že je pro ni klíčové mít kvalitní zaměstnance zde v České republice v oborech, jako jsou chemie a biologie, a proto se snaží, aby se tento trend nezhoršoval, ale naopak pozitivně vyvíjel. Firma navázala partnerství s několika školami a v současné době spolupracuje na dalších projektech, jako je projekt Vltava a projekt Věda má budoucnost.

Se základní školou v Chrudimi firma navázala užší spolupráci především formou jednodenních exkurzí, ale i dlouhodobějších větších projektů, workshopů a kariérního poradenství. Úskalím jednodenních exkurzí může být situace, kdy je to žáky vnímáno jako výlet, kdy se nemusí učit, proto se této situaci firma snaží předejít a dále na exkurze navazovat především formou interaktivních dotazníků, vypracování slohových prací na provázané téma. Samozřejmostí je snaha a spolupráce ze strany ředitelů škol, učitelů chemie, pedagogických poradců apod.

 

 

Projekt Vltava

 

Vltava je školní výzkumný projekt, v jehož rámci si zainteresované třídy jednotlivých škol zvolí určitý úsek Vltavy, na kterém několikrát ročně provedou biologické, chemické a geografické výzkumy a na základě získaných výsledků se pokusí vyhodnotit kvalitu a vlastnosti zkoumané vody. Důraz není přitom kladen pouze na ekologicko-přírodovědnou tematiku, ale také na jazykovou stránku, protože jsou do projektu zapojeny i mezinárodní školy. Projekt Vltava si klade za cíl propojit s praxí to, co se žáci naučili teoreticky ve školních lavicích a tím opět ukázat, že přírodní vědy nemusí být nudným, ale naopak velmi zajímavým oborem.

Do tohoto projektu jsou zapojeny základní a střední školy, které se nacházejí poblíž řeky Vltavy, ale i školy, které si vybrali zkoumání jiné řeky ve svém okolí. K dispozici jim firma nabízí profesionálního koordinátora a také např. zapůjčení speciálních měřících kufrů na sledování těchto veličin.

 

 

Efekty partnerství


Spolupráce splňuje dlouhodobé cíle, kterých chce firma dosáhnout. Jde především o zvyšování povědomí o významu vědy a výzkumu, zvýšení prestiže přírodních oborů jako něčeho, „čím se opravdu dá uživit“ a za čím mohou žáci vidět nějaký smysl. Pro firmu z toho pramení také lepší vyhlídky na motivované a kvalifikované zaměstnance pro budoucí výzvy v oblasti inovací.

Firma Bayer apeluje na žáky, aby nepodceňovali jazykovou znalost. Představa dětí, že po studiu se např. „zavřu do laboratoře a na co mi vlastně ten cizí jazyk bude“ je naprosto mylná, protože jako mezinárodní firma s často zahraničním managementem a propojením s ostatními závody po světě se neobejde bez zaměstnanců s kvalitním jazykovým vybavením. Právě jazyky jsou bohužel kamenem úrazů velké části absolventů přírodovědných oborů, proto je potřeba vštěpovat dětem důležitost učení se jazyku co nejdříve.