Sortiment učňovských masných výrobků: SKUPINOVÁ TVORBA KATALOGU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: MVDr. Jiří Chvála

Škola: SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci pracují ve skupinách – hledají informace o výrobcích, své výrobky fotografují a sestavují z nich „Katalog učňovských výrobků“. Cílem výuky je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií vyhledávat, hodnotit a zpracovávat odborné informace na Internetu, naučit je komunikovat jak s odborníky ve svém oboru, tak se zákazníky, připravovat je k podnikání v oboru.

 

Vyučovací předmět: technologie

 

Mezipředmětová vazba: odborný výcvik a psychologii prodeje

 

Obor vzdělání a ročník: 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 3. ročník

 

Učivo: Zhotovování masných výrobků

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení (efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, využívat i zkušenosti dalších pracovníků v oboru),
  • kompetence k řešení problémů (spolupracovat s jinými lidmi - týmové řešení),
  • komunikativní kompetence (účastnit se aktivně diskusí, správně používat odbornou terminologii),
  • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli).


Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu technologie, který je koncipován na základě ŠVP oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář. V tomto předmětu se žáci seznamují s jednotlivými skupinami masných výrobků a řadu z nich pak vyrábějí v předmětu odborný výcvik. Jako zdroj teoretických informací jim slouží odborné publikace, dále nabídka firem na internetu, zabývajících se masnou produkcí a komunikace s odborníky v oboru. Protože se někteří žáci účastní úspěšně učňovských soutěží, nacházejí inspiraci i zde a sdělují své poznatky ostatním spolužákům. Své masné výrobky z učňovské dílny pak fotografují, archivují a sestavují z nich „Katalog učňovských výrobků“ v elektronické podobě. Obrázky doplňují o důležité údaje pro kupujícího (název výrobku, cena za 1 kg).

 

Použité metody: skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:digitální fotoaparát, počítač, tiskárna, internet

 

Reflexe PDP


Žáci se učí týmové práci, rozšiřují si teoretické znalosti a v odborném výcviku i praktickým dovednostem, komunikují s odborníky i zákazníky, zdokonalují se v práci s výpočetní technikou na uživatelské úrovni.

 

Hodnocení

Hodnocena je aktivita jednotlivců při práci v týmu i tým jako celek.

Kriteria hodnocení: správnost a komplexnost zjištěných informací, ve spolupráci s praxí, kvalita výrobků a kvalita pořízených fotografií. Výrobek hodnotí žáci – autoři produktů, učitel technologie a učitel odborného výcviku. Vzhledem k tomu, že se výrobky nabízejí zákazníkům ve školní prodejně, je důležité i jejich hodnocení. Lze při tom využít například anketu.

 

Použitá literatura a zdroje:

Šedivý, V. : České masné výrobky. Ossis, Tábor 2006