Sociální partnerství je všestranně výhodné

říká v rozhovoru Doc. Pavel Petrovič, vedoucí aktivity projektu Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání.

S jakými sociálními partnery školy nejvíce spolupracují?

V našem odborném vzdělávání jsou za nejvýznamnější sociální partnery škol považováni zaměstnavatelé a další instituce spojené nějakým způsobem s trhem práce. Tato skutečnost je podmíněna tím, že partnerské podniky umožňují žákům praxe a praktický výcvik v reálném pracovním prostředí a práci na technologických zařízeních, které škola nemůže mít ve svém interním vybavení. Jako další partneři jsou uváděny úřady práce a zřizovatelé škol. Některé školy jako své partnery jmenují také rodiče, žáky a absolventy školy.

Jaký je obecný trend ve spolupráci škol a zaměstnavatelů a dalších partnerů – zvyšuje se?

Obecně lze konstatovat, že vzájemná spolupráce škol s jejich sociálními partnery má stoupající trend, který je ale do značné míry závislý na typu a charakteru příslušného oboru vzdělání. Vedení škol většinou navazuje na dosavadní vztahy s podniky v regionu a nová partnerství uzavírá především s firmami, které zaměstnávají jejich absolventy a se kterými má pozitivní zkušenosti z průběhu praxí žáků. Sociální partneři mají nezastupitelný význam zejména při tvorbě a realizaci vzdělávacích programů partnerských škol, kdy mají možnost přímo uplatňovat své požadavky i požadavky trhu práce při formulaci cílů a obsahu vzdělávání v jednotlivých oborech. Určité rezervy v kurikulární oblasti existují při zapojování odborníků z praxe do tvorby učebních osnov vybraných vyučovacích předmětů.

Liší se nějak sociální partnerství podle typu nebo oboru škol? Navazují některé spolupráci snadněji než jiné?

Ano, z průzkumu na vybraných odborných školách vyplývá, že situace škol se liší. Školy, které vzdělávají v oborech, po kterých je na trhu práce velká poptávka (např. technické obory), získávají sociální partnery zpravidla snadněji než školy, kde je poptávka po absolventech menší (např. v ekonomických nebo službových). Stejně tak školy s dlouholetou tradicí mají v praxi již mnoho absolventů, kteří mají ke škole nějaký vztah a mohou se za kvalitu školy „zaručit“, anebo se mohou přímo podílet na vzniku partnerství, například pomoci se zajištěním praxí.

Kde jsou překážky při navazování partnerství škol se zaměstnavateli a dalšími institucemi?

Jako určité překážky v rozvoji sociálního partnerství se jeví zejména nezájem některých zaměstnavatelů o navázání spolupráce se školami, ekonomické problémy a také skutečnost, že v regionu působí převážně malé firmy, které nemají dostatečnou provozní kapacitu. Částečný podíl na určitém neblahém stavu však mohou mít i školy samotné.

Co byste doporučil školám, které obtížně navazují kontakty s partnery?

Sociální partnerství je dlouhodobý proces, který vyžaduje systematické úsilí a spolupráci všech zainteresovaných stran. Školy by se neměly nechat odradit prvním odmítnutím, ale musí být samy aktivní a také by měly samy zaměstnavatelům něco nabídnout, být pro ostatní zajímavým partnerem. Výsledkem spolupráce škol a jejich sociálních partnerů by měla být podpora školy, žáků i učitelů, při naplňování vzdělávacích cílů. Partnerství představuje také specifickou investici, která vytváří příznivé prostředí a sociálními partnery využitelný společenský, vzdělanostní a kvalifikační potenciál.