Školy nejsou na tvorbu ŠVP zatím dostatečně připraveny, myslí si lektoři

Učitelé mají při tvorbě ŠVP více potíží než úspěchů. S žádostí o radu se pedagogové na lektory obracejí především v oblasti aplikace průřezových témat a klíčových kompetencím ŠVP. Konzultují také zpracování vybraných částí ŠVP, zejména charakteristiky vzdělávacího programu, učebního plánu nebo učební osnovy. Vyplývá to z šetření realizovaného na konci roku 2010 formou dotazníku, který zadali zástupci konzultačních center svým konzultantům a lektorům. Šetření se zúčastnilo celkem 73 respondentů, kteří poskytují metodickou podporu středním odborným školám a pedagogickým pracovníkům.

ImagePodle názoru poloviny lektorů se učitelům naopak daří poměrně nejlépe zpracovat profil absolventa a rozvrhnout obsah vzdělávání z RVP do vyučovacích předmětů (56 % odpovědí). Někteří učitelé ale dostatečně nechápou smysl dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů nebo považují ŠVP za formální záležitost. Problémy činí také vymezit na úrovni ŠVP, jak bude škola přistupovat ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Příčinou toho může být zjednodušené chápání obou pojmů (kategorií žáků) z hlediska požadavků na zdravotní způsobilost ke studiu v daném oboru vzdělání nebo vzdělávacích kvalit žáků.

 

Metodická pomoc učitelům je potřebná

Výsledky šetření ukazují, že je žádoucí nadále metodicky pomáhat školám při zpracování ŠVP. Další vzdělávání by se mělo zaměřit nejen na tvorbu ŠVP, ale na vybrané problémové oblasti a témata týkající se realizace ŠVP, např. výukové strategie, hodnocení žáků a komunikace s nimi. Vzhledem k postupu zavádění ŠVP se stále více objevuje požadavek na přípravu škol na hodnocení (evaluaci) ŠVP, včetně požadavku na stanovení kritérií pro hodnocení (a to v souladu s kritérii ČŠI) a zpracování metodické pomůcky.

Rozsah stávající metodické podpory středních odborných škol při tvorbě ŠVP považuje většina respondentů za dostačující, pozitivně hodnotí také Metodiku tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Za přínosné považují činnost regionálních konzultačních center (RKC).

Hodnocení a revize ŠVP by mělo být povinné

Naprostá většina respondentů se domnívá, že hodnocení ŠVP by mělo být pro školu povinné a tato povinnost by měla být zakotvena ve školní dokumentaci (ve zprávě o vlastním hodnocení školy, nebo v plánech školy). Pouze asi třetina respondentů se přiklání k zakotvení této povinnosti ve školské legislativě. Rozdílnost v názorech respondentů se objevuje v otázkách týkajících se frekvence hodnocení nebo důvodů pro hodnocení revize ŠVP. Šetření ukázalo, že problematika hodnocení ŠVP se stává pro školy stále aktuálnější, a to i z důvodu zahájení kontroly ŠVP ze strany České školní inspekce.

Jana Kašparová