Schémata pro výuku ke kultivaci právního vědomí žáků

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor: Mgr. Jan Zouhar

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Příklad dobré praxe obsahuje návody na aktivity žáků spojené s použitím tabulky o trestním řízení a použitím schématu soudní síně. Tabulka a schéma soudní síně podporují zapamatování zvláště žákům s vizuální pamětí. Vedou ke snadnějšímu zapamatování pojmů a k porozumění postupům trestního řízení. Cvičí logické myšlení, komunikaci, práci s ikonickými texty (v našem případě s tabulkou a schématem).

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

 • žáci správně používají pojmy vztahující se k trestnímu řízení a pojmenování právnických profesí;
 • vysvětlí postup trestního řízení, jeho úkony a postupy;
 • posoudí dopad trestních sankcí na odsouzeného člověka;
 • objasní, jak se má chovat veřejnost v soudní síni.

Vyučovací předmět: vyučovací předmět zabývající se kultivací právního vědomí žáků, např. občanská nauka, právo atp.

Obor vzdělání a ročník: aktivitu je možno realizovat ve všech oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, tedy v oborech kategorie M a L.

 

Realizace

Oba ikonické texty – tabulku i schéma soudní síně – použijeme ve vyučovací hodině, která bude svým obsahem těmto textům odpovídat. Mohou se také použít k domácí přípravě žáků. Jsou vhodné pro interaktivní tabuli.

 

Aktivity pro žáky pracujícími s tabulkou Trestní řízení:

Žáci pomocí tabulky odpovídají na otázky a řeší úkoly, např.

 • Jaké fáze má trestní řízení?
 • Jmenujte orgány činné v trestním řízení a vymezte úkony, které provádějí.
 • Kdo je pachatel a kdo obžalovaný?
 • Jaká práva má obžalovaný?
 • Na jak dlouho může policie zadržet pachatele?
 • Co to jsou trestní sankce? Uveďte jejich příklady.
 • Posuďte, jak dopadají trestní sankce na další život odsouzeného. Co mohou v jeho životě způsobit?
 • Jaká znáte ochranná opatření?

 

(Žáci mohou odpovídat samostatně, nebo pracovat ve skupinách. Pro skupinovou práci je nejvíce vhodný úkol Posuďte, jak dopadají trestní sankce na další život odsouzeného. Jednotlivé skupiny prezentují výsledky své práce a rozvine se diskuse.)

Žáci vytvářejí z jednotlivých sloupců nebo řádků tabulky, případně z celé tabulky souvislý verbální text. Např. popíší přípravné řízení, řízení před soudem; vysvětlí, co je vykonávací řízení. Pokud postupují po sloupcích, může být jejich úkolem např. popsat, co prožívá pachatel od zadržení do propuštění z vězení a jak se mění jeho postavení. Žáci se cvičí v komunikačních dovednostech. V praxi může aktivita probíhat tak, že jeden žák realizuje úkol – např. popisuje přípravné řízení – tedy promlouvá ke spolužákům, zbytek třídy jej sleduje s tabulkou v ruce. Žáci se následně zúčastňují hodnocení výkonu svého spolužáka – viz bod Hodnocení žáků.

 

Aktivity pro žáky, kteří pracují se schématem soudní síně:

 • Žáci sledují konkrétní trestní řízení před soudem (např. při realizaci exkurzní výuky nebo z DVD) a podle schématu určují, kdo je kdo a jakou má funkci v tomto řízení.
 • Žáci vyhledají v relevantních zdrojích informací závazná pravidla chování veřejnosti u soudního řízení. Zjišťují, kdy může být veřejnost ze soudního řízení vyloučena.

 

Nutné pomůcky a prostředky:

1. Trestní řízení – tabulka; 2. Schéma soudní síně.

 

Reflexe PDP

Oba použité ikonické výukové materiály (tabulka a schéma) zvyšují názornost vyučování. Kromě toho učí žáky číst ikonické texty a pracovat s nimi. Procvičují komunikační dovednosti žáků, tak přispívají nejen ke kultivaci právního vědomí, ale rozvíjejí i klíčovou kompetenci.

 

Hodnocení

jako příklad možného hodnocení uvádíme kritéria hodnocení a indikátory výkonu žáků k úkolu Vytvořte z informací v tabulce souvislý verbální text.


Kritéria hodnocení

Indikátory výkonu výborného (na 1)

Indikátory průměrného výkonu (3)

Indikátory nedostatečného výkonu

Věcná správnost

Text je zcela věcně správný. Jasně a přesně převádí tabulku do proslovu.

V malé míře se vyskytují věcné chyby nebo nepřesnosti, ale tabulka je vcelku správně pochopena.

Objevují se četné věcné chyby, tabulka není pochopena.

Logické uspořádání

Promluva je zcela logická, posluchači se v ní výborně orientují.

Text promluvy je srozumitelný, posluchači mu mohou porozumět.

Promluva je nesrozumitelná, nelogická, nelze ji pochopit.

Jazyk a stylistika

Jazyk promluvy je spisovný, slova jsou vhodně volená, nejsou v ní závažné gramatické ani stylistické chyby.

Vyskytují se chyby jak v gramatice, tak ve stylistice. Text je však stále srozumitelný.

V promluvě se vyskytují velmi četné gramatické a stylistické nedostatky, které brání pochopení promluvy.

 

Použitá literatura a zdroje:

Trestní zákoník v platném znění.

 

Příloha


Tabulka TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Fáze trestního řízení

Orgány činné v trestním řízení

Úkony

Pachatel

Přípravné řízení

Policie

provede první ohledání

Zajištěn – 24 hodin

 

Služba kriminální policie a vyšetřování

 

Zajištění důkazů

 

 

Zadržen na 48 hodin - vzneseno obvinění –

na svobodě nebo uvalena vazba (maximální výše vazby 3 roky)

Státní zástupce

Dohlíží a dává pokyny

Podmínečné zastavení trestního řízení

Vypracovává obžalobu

 

Po obdržení obžaloby je obžalovaný.

Má právo na čas k prostudování spisu

 

 

Řízení před soudem

 

 

 

Soud

Zkrácené řízení

 

 

Ve vazbě nebo na svobodě

Trestní příkaz

Podmínečné zastavení trestního řízení

Narovnání - schvaluje

Hlavní líčení

 

Právo na opravné prostředky

Vykonávací řízení

Vězeňská služba

Správní orgán, pověřený OPP

Soud

Trestní sankce

Ochranné opatření

Exekuce,

 

 

Trestní sankce:

 • Odnětí svobody
 • Domácí vězení
 • Obecně prospěšné práce
 • Propadnutí majetku
 • Peněžitý trest
 • Propadnutí věci nebo jiné hodnoty
 • Zákaz činnosti
 • Zákaz pobytu
 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 • Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 • Ztráta vojenské hodnosti
 • Vyhoštění

Ochranná opatření

 • Ochranné léčení
 • Zabezpečovací detence
 • Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
 • Ochranná výchova

Schéma soudní síně

Schéma soudní síně (26,20 KB)

1 – soudce (nebo samosoudce) - fialový límec taláru

2 – přísedící neprofesionálové – v některých případech

3 – státní zástupce (červený límec taláru)

4 – právní zástupce obžalovaného

5 – obžalovaný (může sedět i vedle svého právního zástupce)

6 – místo, kde přistupují všichni, kteří vypovídají v procesu

7 – veřejnost