Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání v Praze 22. listopadu 2011. Sborník obsahuje všechny příspěvky z konference, a to od zástupců realizačního týmu projektu, regionálních konzultačních center i pilotních škol zapojených do projektu a dalších odborných škol. Do sborníku je zahrnuto i několik příspěvků, které na konferenci nezazněly.

V úvodu sborníku najdete příspěvky týkající se hlavních výstupů projektu Kurikulum S, proměn kurikula v Evropě a výzkumu na pilotních školách, který se věnoval mapování názorů učitelů na kurikulární reformu. V dalších příspěvcích vycházejí zástupci několika regionálních konzultačních center ze své dvouleté činnosti v pomoci odborným školám se zaváděním školních vzdělávacích programů a popisují formy pomoci, kterou poskytovali odborným školám. Představují například organizování letní školy pro učitele, uspořádání kulatého stolu v oblasti jazykového vzdělávání, vývoj spolupráce s Českou školní inspekcí nebo organizování praktických stáží pro učitele ve firmách.

Dalšími autory příspěvků jsou učitelé nebo ředitelé pilotních i dalších odborných škol, kteří popisují své zkušenosti ze zavádění kurikulární reformy do praxe. Ve svých příspěvcích hovoří o projektovém vyučování, spolupráci se sociálními partnery, zkušenostech z přípravy profilové maturitní zkoušky nebo výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Seznam příspěvků

1. Cíle a výsledky projektu Kurikulum S - Ing. Taťána Vencovská, hlavní manažerka projektu

2. Proměny kurikula v rámci Evropy - Mgr. Martina Kaňáková, národní koordinátorka sítě ReferNet

3. Názory učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu - Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

4. Názory učitelů na realizaci kurikulární reformy - Ing. Radoslav Kučera, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov

5. Vývoj potřeb škol ve vztahu k tvorbě ŠVP a role RKC v tomto procesu - Ing. Zdeňka Marešová, RKC Jihočeského kraje

6. Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ A SOU - Doc. Ing., Berta Rychlíková, CSc., RKC Moravskoslezský kraj

7. Příprava profilové maturitní zkoušky v oboru vzdělání Obchodník - Mgr. Miroslava Bazinková, RNDr. Věra Zábojníková

8. Žákovské projekty z pohledu možností zapracování do profilové maturitní zkoušky – praktické zkušenosti - Mgr. Miloš Blecha, VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

9. Zkušenosti Regionálního konzultačního centra Praha s pořádáním Letní školy - Ing. Agáta Kočí, Regionální konzultační centrum Praha

10. Jazykové vzdělávání - pohled od kulatého stolu - Mgr. Pavla Ježková, PaedDr. Dagmar Pančíková – RKC Plzeňského kraje

11. Praktické stáže SOŠ ve firmách v kraji Vysočina  - Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education

12. Česká školní inspekce v SOŠ a SOU - spolupráce RKC Středočeský kraj se zástupci ústředí ČŠI a středočeského krajského inspektorátu - PhDr. Ivana Šmejdová, vedoucí RKC Středočeský kraj

13. Žákovské projekty – Kapitoly z novodobých dějin - Ing. Václav Halada, Mgr. Petra Vrtělková, SOŠ Stříbro

14. Spolupráce školy se sociálními partnery - Eliška Jiříková a Ing. Jan Staněk, SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou

15. Minulost, přítomnost a budoucnost technického lycea a jeho místo v české vzdělávací soustavě - Mgr. František Procházka, Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim; sekce technických lyceí při Asociaci průmyslových škol ČR

16. Profilová část maturitní zkoušky na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž - Ing. Věra Zezuláková, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

17. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním kurikulu - Mgr. Marie Velflová, autorka pracuje jako výchovný a karierový poradce

 

Sborník ke stažení zde zde (6,08 MB)

Více o závěrečné konferenci zde