Rozhovor s vedoucím konzultačního centra Zlínského kraje Michalem Hampalou

ImageRegionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo v říjnu 2010 zřízeno v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě. Spolu s ostatními centry pomáhá středním odborným školám s jejich reformou. Vedoucím zlínského centra se stal Mgr. Michal Hampala, který odpovídal na otázky ohledně plánované činnosti centra.

ImageKdy a jak oslovíte školy ve Vašem kraji?

Nejprve uspořádáme schůzku ředitelů zainteresovaných čtyř škol, které se budou podílet na činnosti centra v našem kraji. Seznámíme je s úkoly, které RKC bude v kraji zajišťovat a které vyplývají s uzavřené dílčí smlouvy, a s připravovanými aktivitami.

Školy oslovíme v průběhu listopadu. První informace o zahájení činnosti RKC zašleme všem středním odborným školám v kraji prostřednictvím e-mailové informace, dále vytiskneme informační leták o zřízení centra, jeho účelu, náplni, kontaktech a komunikaci. Co nejdříve také vytvoříme webovou aplikaci RKC ZK, kde budou kontakty na naše centrum, nabídky akcí, seminářů a workshopů – termíny, možnosti přihlášení, kontakty, místa realizace.

ImageBudete zjišťovat, co školy považují při své reformě za problém, v jaké její fázi se nacházejí a s čím by potřebovaly pomoc?

V průběhu listopadu 2010 provedeme na středních odborných školách ve zlínském regionu první průzkum potřeb a požadavků škol k realizaci kurikulární reformy. Budeme zjišťovat problémy při tvorbě ŠVP, jejich realizaci, zavádění do školské praxe, evaluaci a následné inovaci.  Dotazníkové šetření bude zaměřeno na ředitele škol, koordinátory ŠVP a pedagogické pracovníky, kteří se aktivně podíleli na vlastní tvorbě ŠVP. Výsledky šetření budou podkladem pro vytvoření analýzy potřeb a požadavků škol ve čtyřech regionech kraje a následně budou podkladem pro vytvoření plánu činnosti centra.

ImageNa co konkrétně se budete učitelů ptát?

Na školách chceme zjišťovat, kolik ŠVP má škola zpracováno, v jakých oborech vzdělávání a kolik ŠVP mají ještě zpracovávat, kolik ŠVP bylo již zavedeno do výuky. Chceme vědět také, jaké problémy při zpracovávání ŠVP se na školách nejvíce vyskytovaly a které části ŠVP byly nejvíce problematické. Zástupců škol se zeptáme i na to, jaké formy zpracování ŠVP školy nejvíce využívaly, zda využívaly nějaké specializované SW nástroje a jaké, jaké se vyskytovaly největší problémy při zavádění ŠVP do výukové praxe (materiální, personální, finanční apod..).

Zajímá nás i to, jak školy připravují provádění evaluace ŠVP zavedených do výuky a v jakém časovém období a jak budou školy reagovat na změny RVP a následné změny ŠVP. Další tematickou oblastí našeho zájmu je spolupráce škol se sociálními partnery při tvorbě ŠVP, zavádění změn technologií v průmyslu do ŠVP, realizace odborných praxí žáků a stáží pedagogických pracovníků na jejich pracovištích, chceme znát příklady další spolupráce s firmami daných regionů.

ImageBudete se pedagogů ptát i na to, v čem by od Vás uvítali pomoc?

Ano, budeme se ptát na oblasti, ve kterých by mělo naše centrum školám v regionu pomoci při další etapě zavádění kurikulární reformy do praxe. Rádi bychom také věděli, jaké dobré zkušenosti by chtěla škola předat ostatním učitelům v rámci kraje při tvorbě a realizaci ŠVP. Zároveň nás bude zajímat i to, zda měly školy doposud pro kvalitní přípravu ŠVP dostatek informačních zdrojů a podkladů a co se jim při realizaci a zavedení ŠVP do výuky dařilo, jaké mají pozitivní či negativní zkušenosti s naplňováním kurikulární reformy.

ImageOd kdy začnete pořádat semináře a další vzdělávací akce pro zástupce škol?

Konzultační a vzdělávací činnost začneme vykonávat poté, jak sestavíme plán činnosti a náplně seminářů, workshopů a školení v I. etapě, který bude vycházet z vyhodnocených výsledků analýzy zájmů a potřeb pedagogických pracovníků. Konzultační činnost zahájíme v průběhu listopadu. Vlastní vzdělávací akce RKC Zlínského kraje předpokládáme zahájit v průběhu prosince 2010.

ImageMáte už naplánované konkrétní semináře?

Ano, pravděpodobně uspořádáme v I. etapě činnosti semináře na téma „Spolupráce sociálních partnerů na tvorbě ŠVP a vytváření podmínek pro realizaci odborných praxí a stáží na jejich pracovištích“ a „Hlavní nedostatky v ŠVP na SOŠ ZK z pohledu České školní inspekce (ČŠI)“. Další témata seminářů, workshopů a setkání pedagogických pracovníků vyplynou na základě vyhodnocení analýz potřeb a požadavků škol na pomoc RKC ZK v regionech.

Chystáme se oslovit ČŠI Zlínského kraje, které ve školním roce 2009/10 začala provádět kontroly ŠVP. Rádi bychom se zástupci České školní inspekce domluvili spolupráci, zejména co se týče jejich účasti na připravovaných seminářích v I. etapě činnost RKC ZK, kde mohou pedagogickým pracovníkům škol předat své připomínky a zjištěn.

ImageVaše centrum začíná fungovat z důvodů opakovaných výběrových řízení téměř s ročním zpožděním proti většině ostatních. Sledovali jste činnost ostatních center ještě před svým ustanovením?

Činnost některých RKC jsme sledovali alespoň na jejich internetových stránkách, někde jsme již navázali spolupráci. Organizační pracovník centra Vladimír Urbánek osobně spolupracoval s jihočeským centrem v Sezimově Ústí a jako lektor se podílel na semináři s názvem „Využití SW při tvorbě ŠVP“, který podle zájmu plánujeme realizovat i v rámci činnosti RKC ZK.

Vzhledem k ročnímu zpoždění v činnosti proti ostatním center máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z jejich zkušeností. V následujících měsících plánujeme navštívit některá okolní konzultační centra a získat zkušenosti z jejich činnosti, abychom mohli eliminovat časový faktor v naší činnosti. Kontakty jsme navázali již na schůzce vedoucích center koncem srpna 2010.

ImageKontakty
Regionální konzultační centrum Zlínského kraje
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod

Kontaktní osoby:

Vedoucí centra - Mgr. Michal Hampala (mhampala@sps-ub_cz)
Organizační pracovník centra - Ing. Vladimír Urbánek (vladimir.urbanek@spspzlin_cz)

Web: www.kcdpv.cz/rkcs


* Konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích v rámci projektu Kurikulum S. Z první vlny výběrového řízení bylo vybráno jedenáct center, která svou činnost zahájila v říjnu 2009. Z druhé vlny výběrového řízení byla v květnu 2010 vybrána další dvě centra. Více informací o projektu i konzultačních centrech najdete na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.