Kurikulum S přispívá k reformě středních odborných škol

V dubnu 2009 odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S. Hlavní manažerka projektu Jana Kašparová v rozhovoru popisuje náplň, cíle a roli projektu v kurikulární reformě.

ImageJak konkrétně pomáhá projekt Kurikulum S středním odborným školám?

Hlavním záměrem projektu je poskytovat školám, tj. vedoucím pracovníkům škol, koordinátorům tvory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitelům, bezplatnou metodickou pomoc a radu při zavádění nových vzdělávacích programů.

Dá se tedy říct, že projekt přispívá k současné reformě středních odborných škol?

Určitě. Při přípravě a zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů, což je podstatná část kurikulární reformy, narážejí školy na problémy, které jim my pomůžeme řešit. Ukazuje se, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní školení nebo metodická příručka, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP. Někteří mají přitom zájem o odbornou kontrolu připraveného programu. To vše jim nabízí náš projekt.

S jakými problémy se školy potýkají nejvíce – s čím potřebují pomoci?

Problémů při tvorbě ŠVP mají učitelé řadu a jsou rozmanité. Záleží na tom, jak jsou na tvorbu ŠVP připraveni a motivováni. K hlavním problémům patří stanovení výukových cílů a výsledků vzdělávání, a to jak v profilu absolventa, tak v každém vyučovacím předmětu. Dalším problémem je pro školy rozpracování požadovaných klíčových kompetencí a průřezových témat. Někteří si nevědí rady s rozvržením vzdělávacího obsahu z rámcových vzdělávacích programů (RVP) do předmětů, zejména praktického vyučování, nebo s nastavením počtu hodin pro jednotlivé předměty.

V jaké fázi je vlastně reforma středního odborného vzdělávání nyní?

Kurikulární reforma odborného vzdělávání postoupila od pilotního ověřování k plošnému zavádění. V prosinci bude předáno do schvalovacího řízení dalších 45 RVP. Jejich vydáním bude tvorba RVP dokončena. Na řadě škol probíhá v současnosti intenzivní tvorba školních vzdělávacích programů. Polovina středních odborných škol již zahájila výuku podle jednoho (ale i více) školního vzdělávacího programu. Ostatní střední školy se k nim přidají během příštích tří let.

Kam se mají školy o radu nebo pomoc obracet?

Od října funguje v krajích jedenáct konzultačních center, která vznikla v rámci projektu při různých vzdělávacích institucích a školách a která nabízejí zmíněné služby školám přímo v regionech. Školy se mohou s problémy při tvorbě a zavádění vzdělávacích programů obrátit rovněž na NÚOV. Kontakty na centra i na nás jsou na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.

Jaké předpoklady musely instituce, které nyní fungují jako konzultační centra v regionech, ve výběrovém řízení splňovat?

Předně jsme chtěli, aby tyto instituce měly praktické zkušenosti s realizací kurikulární reformy v odborném vzdělávání, případně s tvorbou vzdělávacích projektů a programů, vazbu na odborné školy a zvláště pilotní školy, které již čtvrtým rokem vyučují podle vlastních vzdělávacích programů. Samozřejmě, že požadavkem také bylo, aby měly lektory a konzultanty, kteří budou schopni kvalifikovaně pracovat s odbornými školami.

Součástí reformy škol je i nová maturitní zkouška, jejíž zavedení se stále odkládá. Bude se projekt Kurikulum S podílet nějakým způsobem na přípravě maturitní zkoušky na odborných školách?

Ano. Chceme se zaměřit na profilovou část maturitní zkoušky, která má prověřit, jak se podařilo splnit požadavky na odborné kompetence žáků. Spolu s pilotními školami se budeme zabývat také otázkou, jak zvýšit kvalitu a srovnatelnost profilových zkoušek.

Projekt má ve svém sloganu Pomoc školám k moderní výuce. Co si můžeme představit pod pojmem „moderní výuka“.

Zjednodušeně řečeno, je to takové pojetí výuky, které vede k tomu, aby žáci získali kromě vědomostí také potřebné klíčové a odborné dovednosti.

Lucie Šnajdrová