Rozhlédni se kolem své nové školy! Výchova k regionálnímu patriotismu.

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí

Autor/autoři: Mgr. Blanka Kouřilová

Škola: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 325, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: mechanik-elektrotechnik, informační technologie, elektrikář
 • ročník: 1. ročník
 • oblast/oblasti vzdělávání: přírodovědné vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, jazykové vzdělávání.
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: přírodovědné předměty, dějepis, ICT, český jazyk, anglický a německý jazyk.


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Projekt vede žáky k poznání regionu, v němž se nachází jejich škola. Umožní jim

 • seznámení se spolužáky a s třídním učitelem;
 • položit základy svého postavení v novém třídním kolektivu;
 • učit se dodržovat časový harmonogram, plánovat, pracovat v týmu, kooperovat se spolužáky, vážit si práce druhých;
 • rozvíjet sebehodnocení – zvažovat svůj přínos pro práci skupiny;
 • učit se získávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je, interpretovat a používat je;
 • získat zájem o okolí školy, budovat odpovědnost za jeho stav.


Anotace:

Žáci 1. ročníku pocházejí z celých jižních Čech. Je dobré, aby se na počátku svého vzdělávání v naší škole seznámili s výjimečnou lokalitou, kde se škola nachází. Tím si mohou k regionu školy budovat kladný vztah a zároveň se při práci a ve stycích s okolím nenásilně adaptují na nový třídní kolektiv. Projekt nabídne žákům ke zpracování úkoly a aktivity z tématiky přírodních věd, historie, literatury a zeměpisu.

 

Klíčová slova:

ZOO Ohrada, Jihočeské muzeum, Vrbenské rybníky, vydra říční, Šumava, její historie a dnešek.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 6 týdnů
 • projekt pro celé třídní kolektivy prvních ročníků (obvykle po 25 žácích)
 • místo konání – škola + domácí příprava, různé lokality a instituce v regionu


Výstup projektu:

 1. výstava zpracovaných pracovních listů v různých grafických podobách;
 2. prezentace aktivit na nástěnce EVVO ve škole;
 3. prezentace výsledků práce v hodině přírodovědných a společenskovědních vyučovacích předmětů – přírodovědný základ, společenskovědní základ;
 4. zveřejnění fotografií z projektového dne v místních novinách a na internetových stránkách školy.


Obsah projektu:

Šumava dnes a zítra

Lokalita Vrbenské rybníky

Vydra říční – královna mokřadů

Swarzenbergové na jihu Čech


Realizace a organizační zajištění projektu:


1.

Seznámení s tématy pracovních listů – „Šumava dnes a zítra“ (projektový den v Jihočeském muzeu, ve Vědecké knihovně České Budějovice). Lokalita Vrbenské rybníky (projektový den Vrbenské rybníky); „Vydra říční – královna mokřadů“ (projektový den – ZOO Ohrada a beseda s laboratorním cvičením z ČNF pro vydru Třeboň – budou poskytnuty i materiály v německém jazyce); „Schwarzenbergové na jihu Čech“ (projektový den – Státní zámek Hluboká nad Vltavou).

2.

Třída se domluví na tématu, které ji nejvíce zaujme, je jim nejbližší. Je vhodné, aby vybrané téma bylo pro celou třídu jednotné, nebudou se muset při projektovém dni rozdělovat na více míst. Diskuse, které provázejí výběr společného tématu, je příležitostí, jak se naučit vyjádřit názor, argumentovat, kultivovaně svůj názor obhajovat, prosadit se, případně umět i ustoupit a podřídit se.

Sestavení pracovních skupin, které se podělí o práci na pracovních listech – bude probíhat sběr dat, jejich zpracovávání (grafická podoba zpracování závisí na volbě skupiny, může mít formu koláže na balicím papíru, powerpointové prezentace, zápisu na listy, do sešitu, leporela…).

3.

Příprava časového harmonogramu a termínů odevzdání dílčích úloh.

4.

Projektový den, který se váže k pracovnímu listu.

„Šumava včera a dnes“ – projektový den proběhne v Jihočeském muzeu České Budějovice a ve Vědecké knihovně tamtéž. Žáci zde zjistí nejen odpovědi do pracovních listů, ale při komentované prohlídce knihovny zjistí, jak tato funguje a co jim může nabídnout pro studium ve škole i pro volný čas.

Lokalita Vrbenské rybníky – projektový den proběhne v lokalitě Vrbenské rybníky, s vyplněním pracovního listu pomůže lektorka CGEV Cassiopea a zdrojem informací jsou i naučné tabule kolem rybníků.

„Vydra říční – královna mokřadů“ – projektový den v ZOO Ohrada s výukovým programem v infocentru a beseda s laboratorním cvičením s lektorem z ČHF pro vydru Třeboň v budově školy.

„Schwarzenbergové na jihu Čech“ – projektový den ve Státním zámku Hluboká nad Vltavou.

 

Organizace projektu:

Příprava projektu trvá celé září – pod vedení koordinátora EVVO.

Harmonogram řešení je následující: první týden – výběr tématu pracovního listu; tři týdny sběr dat; dva týdny probíhá zpracování a příprava výstavky; jeden den je projektovým dnem, následně se připraví materiály do médií – článek a fotografie (zajišťuje koordinátor EVVO).

Koordinátor EVVO řídí úvodní práce, zorganizuje objednání aktivit během projektového dne a koordinuje třídní učitele 1. ročníků, kteří řídí práci svých tříd během projektového dne. V průběhu projektu již jen koriguje, popř. radí žákům, ale váha rozhodování a dodržování časového harmonogramu je na žácích. Výběr druhu pracovního listu, který skupina zpracuje, činí žáci podle svých schopností a zájmů. Do tohoto projektu se zapojují i žáci oboru středního vzdělání s výučním listem. Je třeba podporovat jejich motivaci a dohlížet, aby opravdu pracovali všichni.


Způsob prezentace projektu:

 • výstavka zpracovaných pracovních listů;
 • prezentace aktivit na nástěnce EVVO ve škole;
 • prezentace v hodinách vybraných vyučovacích předmětů;
 • zveřejnění fotografií z projektového dne v místních novinách;
 • zveřejnění fotografií z projektového dne na stránkách školy.


Nutné prostředky pro řešení projektu:

Materiální, popř. technické zabezpečení projektu – odborná literatura, papíry, kopírka. Finanční prostředky na tisk – SRPDŠ a škola. Je také potřebná včasná objednávka aktivit během projektového dne, dostatek pracovních listů, finanční hotovost na vstupné do objektů a na dopravu.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

 • Hodnocení výsledků jednotlivců a celé skupiny – žáci za práci získají známku z předmětu, který je nejbližší zvolenému tématu. Skupina sama určuje váhu známky pro jednotlivce, a to podle toho, jak dalece se angažovali. Kritéria hodnocení jsou dohodnuta spolu s celou třídou dopředu, aby všem bylo zcela zřejmé, co se hodnotí.
 • Skupiny si také navzájem ohodnotí své výstupy.
 • Na závěr výstupy hodnotí učitel, přitom klade důraz, aby něco pozitivního bylo nalezeno u každého žáka a aby tedy hodnocení vyznívalo optimisticky. Zaměří se i na schopnost spolupráce ve skupině a respektování práce spolužáků.
 • Reflexe projektu jako celku – Projekt realizujeme již čtyři roky. Máme pozitivní zkušenosti a kladnou odezvu od žáků.


Použitá literatura a jiné zdroje:

pro řešitele projektu (pro žáky):

 • Encyklopedie Zvířata od A do Z, Překlad Marie MÍČOVÁ, Vladimír MOSTÝN, Václav ŠKODA, Zdeněk VAVROUCH. Ostrava: Blesk, 1993. 560 s. ISBN 80-85606-22-4
 • HAVLÍČEK, F. X., Poslední na Hluboké. 1. Vydání. Vimperk: Papyrus, 1994. 226 s. ISBN 80-85776-17-0
 • BENEŠOVÁ, Marika, Odmaturuj z biologie. 1. Vydání. Brno: Didaktik, 2003. 224 s. ISBN 80-86285-67-7. Kapitola 6.6, Systém živočichů, s. 138.
 • POLÁŠKOVÁ, Taťána, MILOTOVÁ, Dagmar, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, Literatura – přehled středoškolského učiva. 1. Vydání. Třebíč: Petra Velanová, 2005. 207 s. ISBN 80-902571-4-3. Kapitola 12, Česká literatura 19. století, s. 93

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Projekt je vhodným vstupem do 1. ročníku, díky poznání regionu školy je podporována regionální identita žáků a lokální patriotismus. Při společné práci dochází k poznávání nejen sebe sama, ale i spolužáků a k začleňování do třídního kolektivu. Žáci si rozvíjejí kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence osobnostní a sociální, kompetence k využívání ICT. Existuje i vazba na PT, např. na PT Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí.

 

Komentář: Projekt považujeme za velmi přínosný. Se změněným obsahem, stanoveným na základě jiné lokace školy, se dá aplikovat v podstatě všude.