Revize školních vzdělávacích programů

V rámci dotazníkového šetření jsme v létě 2010 zjišťovali na 27 pilotních školách zapojených do projektu, kolikrát a z jakého důvodu již upravovali své pilotní školní vzdělávací programy (ŠVP). Dotazované školy upravovaly pilotní ŠVP od jejich zavedení několikrát, nejčastěji třikrát, jedna dokonce i pětkrát.

ImageDůvodem k revizi a úpravám pilotních ŠVP byly nejčastěji zkušenosti škol, které získaly při ověřování ŠVP, a dále požadavky sociálních partnerů (SP), České školní inspekce (ČŠI) a státní maturity. Školy upravují ŠVP také z důvodu potřeby výuky „druhých“ jazyků, přizpůsobení se poklesu počtu žáků, nevyrovnanosti znalostí žáků z různých základních škol, nebo kvůli úpravám úrovně výsledků vzdělávání.

Převážná část pilotních škol soudí, že by měla škola vyhodnocovat ŠVP každoročně. Zástupci odborné školy v Poděbradech doporučují během školního roku do ŠVP nezasahovat, ale náměty na úpravy navrhnout např. na červnové poradě předmětových komisí a konečnou podobu nových verzí ŠVP schválit před začátkem školního roku.

Stěžejními podněty pro změnu ŠVP by měly být podle respondentů úpravy RVP, požadavky sociálních partnerů a změny v legislativě. Řada škol uvádí, že je třeba zohledňovat výsledky vzdělávání žáků, dále pak změny technologií a nové vědecké poznatky, požadavky inspekce a finanční situaci škol. Vodítkem mohou být i příklady dobré praxe jiných subjektů. „Vstupní znalosti žáků je nutné prověřovat stále a podle nich ovlivňovat náročnost jednotlivých předmětů; jedná se jak o snižování, tak o zvyšování náročnosti učiva,“ myslí si zástupci Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Povinné hodnocení ŠVP

Více než polovina škol se domnívá, že pravidelné hodnocení ŠVP by mělo být zakotveno jako povinné. Podle některých je nutné přenést zodpovědnost na školu a na její vnitřní vědomí povinnosti. Pokud by ale byla povinnost přijata normou (RVP, vyhláška, zákon), byla by to nejlepší cesta k formálnímu pojetí ŠVP a práci s ním, zvláště v návaznosti na kontrolní činnost ČŠI. Zástupci Obchodní akademie Pelhřimov si myslí, že nelze od škol vyžadovat rozsáhlé elaboráty. Stačí stručné sdělení, že ŠVP je v pořádku, práce se daří, nebo že je naopak problém, který se řeší.

Polovina pilotních škol se přiklání k tomu, že školy budou potřebovat metodickou přípravu na hodnocení ŠVP a pomoc s ním. Metodickou pomoc spatřují především ve stanovení jednotné metodiky pro hodnocení ŠVP, tedy zpracování metodické příručky evaluace ŠVP a komparace ŠVP s RVP. Další možnosti vidí ve výměně zkušeností z požadavků ČŠI na školách s příbuzným zaměřením a v metodických seminářích organizovaných ČŠI.

Gabriela Šumavská