Realizace souboru výtvarných prací inspirovaných návštěvou věznice v Jiřicích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor/autoři: Jaroslav Klát, akademický malíř, vyučující užité malby

Škola: Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Laudova 10/1024, Praha 6 – Řepy

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 82-41-M/001 Užitá malba
 • ročník: 2., 3. a 4. ročník – 10 žáků
 • oblast/oblasti vzdělávání: odborné oblasti vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, estetické vzdělávání
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: praktická cvičení, navrhování

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Hlavním smyslem celého projektu je – vedle poznání prostředí věznice a typů vězňů – vlastní výtvarné zhodnocení autentického zážitku návštěvy a jeho převedení do obecnější roviny a následná prezentace vzniklých prací.

Konkrétním výsledkem projektu bude soubor výtvarných prací, při jejichž tvorbě se budou rozvíjet odborné i klíčové kompetence žáků – zhodnocení výtvarných zkušeností nabytých v předmětech praktická cvičení, navrhování a figurální kresba; schopnost přenést abstraktní pojem do roviny výtvarné řeči (formy), smysl pro obrazovou kompozici, barevnou symboliku, aplikace dovednosti z oblasti figurální kresby a malby, portrétní zobrazení a lidské postavy v různých situacích.

 

Anotace:

Projekt je založen na umělecké tvorbě žáků, která je inspirována návštěvou věznice a setkáním s vězni. Realizuje jej 10 vybraných žáků školy. Výstupem je soubor 10 obrazů, vzniklých na základě prožitku a umělecké reflexe setkání se zločinem a jeho potrestáním.

 

Klíčová slova:

věznice, vězeň, figurální kompozice, portrét, psychologizace zobrazení, barevná symbolika


Typ projektu:

 • délka realizace: 4–5 měsíců
 • dle počtu zúčastněných: 10 vybraných žáků školy
 • dle místa realizace: jde o projekt kombinovaný – bude realizován ve škole a žáci budou pracovat i doma během letních prázdnin

 

Výstup projektu:

Soubor výtvarných prací (10 prací), závěsných obrazů či prací na papíře. Každý z autorů/žáků doplní svoji výtvarnou realizaci též písemnou obhajobou v rozsahu dvou stran, ve které vyjasní základní intence svého výtvarného počinu.

 

Obsah projektu:

 1. Seznámení s vězeňským prostředím a některými vězni – jsou to inspirační zdroje. Vysvětlení záměrů tohoto žákovského projektu. Motivace žáků.
 2. Mentální skicování – příprava obrazů v myšlenkách.
 3. První záznam (tužka, lavírovaná kresba, akvarel) a jeho průpravné studium.
 4. Realizace samotných výtvarných děl v technice olejomalby, akrylu či v různých technických kombinacích. Každý z deseti žáků vytváří svůj zvolený motiv ve svém specifickém zpracování.
 5. Vytvoření písemné obhajoby výtvarné práce.
 6. Prezentace výtvarných prací, hodnocení, závěrečná reflexe projektu.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Projekt je založen na spolupráci školy se sdružením pro prevenci kriminality PRAK. Aktivita sdružení směřuje k prevenci kriminality, k předcházení problémům, jež mohou potkat lidi z různých věkových a sociálních skupin. Směřuje k pochopení podhoubí nekriminálního jednání i samotné zločinnosti, k poznání psychologie jeho protagonistů – budoucích vězňů.

Uskuteční se exkurze do věznice v Jiřicích.

Postup prací je uveden shora v obsahu projektu. Začneme v březnu, přes prázdniny žáci budou realizovat svá díla v definitivní podobě, v září následujícího školního roku dojde k jejich obhajobě a hodnocení. Po celou dobu probíhají konzultace s vedoucím projektu a vzájemné konzultace žáků mezi sebou.

Občas žáci ve svých skicách a přípravných studiích kombinují narativní a symbolizační princip s finálním zhodnocením v pracích reliéfního, asamblážového pojetí, kdy např. pásky látky imitují mřížové vymezení lidského údělu.

Motivem prací je samozřejmě většinou člověk – muž – v jeho psychologicky pronikavé charakteristice či v obecnější rovině pokusu o typologii zločince ztělesňujícího esenciální zlo.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Žáci si zajistí nutné prostředky ze svých zdrojů. Jsou to: plátno, papír či jiná podložka (dřevěná nebo kartónová), olejové a akrylové barvy, tuš (černá), štětce, uhly, mastné i suché pastely.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Výsledky hodnocení jednotlivých prací budou zahrnuty do pololetní klasifikace předmětů praktická cvičení a navrhování.

Výsledky projektu budou uveřejněny na webových stránkách školy, vystaveny v rámci pravidelných výročních nebo pololetních výstav v prostorách školy. Vybrané práce se stanou součástí kolekce pro šíře koncipovanou výstavu k 20. výročí založení školy v galerii PRE v Praze v září 2010. Celý soubor prací po svém dokončení bude nabídnut PRAKu k užití dlouhodobější povahy, jako jsou prezentace při různých akcích či výstavách.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

Žáky ani vedoucím projektu nebyla použita žádná literatura. Pro inspiraci byla využita různá díla moderních figurálních malířů, zahraničních i českých, např. Schiele, Bacon, Buffet, Gruber, Golub, Richter, Kiefer … Rittstein, Bláha, Sozanský.

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Úskalím tohoto projektu, jemuž se nevyhne asi nikdo z participantů, bude míra schopnosti vytušit citlivý mezní bod mezi falešným soucitem nad osudem odsouzených a jejich defektním charakterem, který je vede nevyhnutelně k nešťastným koncům. Toto napětí a vyrovnání pocitu spravedlivého následku – odsouzení a trestu, faktu jeho naplnění – probíhá v širší tematické škále, odstíněné temperamentem konkrétního autora.

Žákovský projekt rozvíjí řadu odborných kompetencí a také kompetence klíčové – osobnostní a sociální, občanské – a zasahuje i do etického posuzování osob a jejich činů, vede k úvahám o vině a trestu. Má tedy hluboký smysl odborný, ale také obecně lidský.

 

Komentář:

Projekt se dá po patřičných úpravách aplikovat v jiných uměleckých oborech, všude tam, kde mohou žáci svým uměleckým projevem vyjádřit osud konkrétních lidí, zážitek z prostředí nebo se vyjádřit k občanským a sociálním jevům nebo procesům soudobé pozdně moderní společnosti.