Putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský  projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor/autoři: Mgr. Lenka Hrušková

Škola: Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Strojírenská technická administrativa, Strojírenství, Technické lyceum; v podstatě lze projekt uplatnit ve všech oborech SOV, protože směřuje do všeobecně vzdělávací oblasti – společenskovědního vzdělávání; zvláště je vhodný pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, které mají v kurikulu školní dějepis;
 • ročník: není určen;
 • oblast/oblasti vzdělávání: společenskovědní vzdělávání;
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: dějepis, výchova k občanství.


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 • vzbudit v žácích zájem o soudobé obecné, ale také české a regionální dějiny, konkrétně o dějiny druhé světové války a odboje;
 • žáci se učí pracovat s prameny, řešit úkoly, spolupracovat s firmami, které panely vyrábějí;
 • získávají dovednost prezentovat svou práci na veřejnosti.


Anotace:

Projekt je zaměřen na kultivaci historického vědomí žáků, především v etapě dějin druhé světové války a odboje. Důraz je položen na regionální dějiny. Za finanční spoluúčasti Magistrátu města Ostravy vznikla putovní dokumentační výstava, jejíž vernisáž na školách našeho kraje je vždy spojena s besedami s pamětníky tehdejších událostí. Na dokumentačních panelech, na sběru dokumentů pro ně, grafické úpravě a výrobě se podíleli čtyři žáci naší školy, kteří též mají na starosti prezentaci výstavy. V současné době již na projektu pracují jen 3 žáci.

 

Klíčová slova:

dějiny války, druhá světová válka, regionální dějiny, pamětníci války, odboj proti nacistům, persekuce, holocaust.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: dlouhodobý projekt (zatím tři roky);
 • přímých prací na projektu se zúčastnilo jen několik žáků, výstup z projektu, tj. výstavu zhlédli žáci řady škol na Ostravsku;
 • dle místa realizace je projekt školní, za spoluúčasti Magistrátu města Ostravy a MěV ČSBS.


Výstup projektu:

putovní výstava, prezentace této výstavy

 

Obsah projektu:

V uplynulých dvou letech vzniklo celkem 20 panelů: Mnichov, Život za protektorátu, Život za protektorátu – Odboj, Studoval s námi, bojoval za vlast, Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice za okupace, Umučení Vítkovičtí, Koncentrační tábory, Holocaust, Nisko – první transporty evropských Židů, Leo Haas a Arnošt Steiner – dva z Niska, Vítkovice za 2. světové války, Ostravsko po mnichovském diktátu, Transporty evropských Židů, Osvobození, Ostravská operace, Památníky a pomníky osvoboditelů, Někteří z účastníků bojů za osvobození Ostravy, Grafika paní Lenky Kocierzové, Realizační tým.

V současné době připravujeme výrobu nového panelu: Lidice.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

K myšlence realizovat tento projekt nás přivedla akce, která se na SPŠ Ostrava – Vítkovice uskutečnila pod názvem Paměť – výstava paní Ludmily Václavíkové z Havířova, jejíž vernisáž na škole byla spojena s pozváním a besedou s pamětníky z MV ČSBS. Ti byli organizací celé této akce nadšeni a projevili zájem o další spolupráci. Také zájem žáků inspiroval k pokračování a vznikl nápad vytvořit vlastní panely a začít organizovat jejich vystavování a besedy i na dalších školách našeho kraje. Dva žáci tehdy 2. ročníku Vojtěch Žižka a Šárka Kunčická se do akce zapojili hned v jejích prvopočátcích – pomáhali garantovi akce – Mgr. Lence Hruškové vyhledávat historické prameny v literatuře, v archivech, na internetu… Později se připojili další, kteří měli za úkol naučit se prezentovat před žáky a pedagogy výsledky své práce, spolupracovali na grafické přípravě zpracování dokumentů – Petr Langer a Nikola Kryštofová. Z počátku na grafické přípravě spolupracovala i archivářka Vítkovic paní Lenka Kocierzová, motiv z její grafiky je součástí všech panelů. Lektoři – pamětníci z ČSBS pak na všech akcích zpestřují výstavu svými vzpomínkami. Za všechny jmenujme např. Ing. Michala Salomonoviče, Mgr. Jaroslava Krále, Gen. Mikoláše Končického, pana Luďka Eliáše.

Výstavu do dnešních dnů zhlédlo přes 3000 žáků středních škol našeho kraje, byla i součástí mezinárodní konference o prvních transportech evropských Židů do Niska v říjnu 2009.

 

Způsob prezentace projektu:

Putování výstavy po školách Ostravska. Každý výstavní panel byl opatřen logem SPŠ a ČSBS, na jednom z panelů bylo logo města Ostravy. Webové stránky, novinové články, např. Ostravská radnice, Zpravodaj města Vítkovice, televizní reportáže – ČT 1, Report, Fabex, výroční zpráva školy.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Výstavní panely, dokumenty, vyprávění pamětníků, spolupráce s magistrátem, ČSBS, notebook, diaprojektor, plátno na promítání, kronika výstavy.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Žáci za svou práci dostali čestné uznání MěV ČSBS, pochvalu ředitele školy, s prací se zúčastnili i SOČ a v okresním kole žáci zvítězili v kategorii Výroba učebních pomůcek. Projekt byl vysoce hodnocen ve všech školách, kde akce proběhla, a to jak žáky, tak i učiteli dějepisu.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):

použitá autorem při tvorbě/přípravě:

 1. Fowler, W. Operace Overlord. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004
 2. Boyle, D. Druhá světová válka ve fotografiích. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 2005
 3. Walsh, S. Stalingrad. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003
 4. Jordan, D. Atlas druhé světové války. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003
 5. Hughes, M. Hitlerovo Německo. 1. vyd. Praha: Columbus, 2002
 6. kol. autorů. D – Day. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2004
 7. Ailsby, Ch. Třetí říše den po dni. 1. vyd. Praha: Finidr, 2005
 8. Bahm, K. Berlín 1945. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005
 9. Färber, M. Druhá světová válka v obrazech. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005

10. Fritz, U. Koncentrační tábor Flossenburg

 1. kol. autorů. Přežili svou smrt – pochody smrti. 1. vyd. Praha, Sdružení Mac, 2005
 2. Persekuce českého studentstva za okupace. Ministerstvo vnitra, Praha 1946
 3. Archiv města Ostravy: Památníky, pomníky a hroby osvoboditelů 1945
 4. Sokol. Vítkovice – Památce umučených. 1. vyd. Ostrava: Svoboda
 5. 60 let Ostravsko-opavské operace – vzpomínky účastníků bojů. 1.vyd. Ostrava, Montanex, 2005
 6. Budín, S. Operace Argonauti. 1. vyd. Praha: VČMNO, 1967
 7. Auschwitz – Birkenau – státní muzeum Osvětim, 1.vyd. Zakopane: Krokus, 2007
 8. Vilímek, J. R. Dachau. 1. vyd. Praha: 1945
 9. Lidé, kteří zvítězili ve válce – brožura
 10. Szmaglewska, S. Dýmy nad Birkenau. 1. vyd. Praha: Slovanský literární klub, 1947
 11. Helmichová Š. Sudetští Němci a Česká republika. 1. vyd. Praha: Varius, 2007
 12. Bartel, J. S. Holocaust. 1. vyd. Praha: Maxdax, 2006
 13. Glazar, R. Treblinka. 1. vyd. Praha: Torst, 1995
 14. Klobas, O. Třetí most. 1. vyd. Muzeum Ostrava – Vítkovice
 15. Pergner, E. Děti s cedulkou. 1. vyd. Praha: Práce, 1982

 

Přílohy a poznámky: http://www.vystavamoo.707.cz

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Znalost soudobých dějin má mimořádný význam pro hlubší porozumění současnosti, a tím i pro schopnost žáků se správně politicky, občansky a obecně lidsky rozhodovat. Shora popsaný projekt umožnil žákům hlouběji porozumět utrpení, které válka přináší, a ocenit odvahu statečných lidí, kteří byli ochotni obětovat i životy za znovuzískání svobody. Žáci, kteří na panelech a prezentaci výstavy pracovali, získali řadu dovedností a rozvinuli své kompetence jak odborně historické, tak kompetence k prezentaci, vyjednávání a praktickým činnostem, jež byly spojeny s tvorbou panelů, instalací a prezentací výstavy. Zásadní bylo, že se učili vyhledávat a zpracovávat zdroje informací.


Komentář:

Je to velmi záslužná myšlenka – zajímavou formou seznámit žáky s druhou světovou válkou, nacistickou okupací, persekucí a odbojem. V současné době jsme svědky, že i veřejnoprávní média (např. ČTV) se v souvislosti s letošním 65. výročím konce války a osvobozením zaměřují na excesy Čechů, ještě k tomu v záměrně zkreslené a zmanipulované podobě. Tím více jsou podobné aktivity jako shora popsaný žákovský projekt záslužné. Žáci by měli znát hrůzy války u nás i jinde ve světě a to, co případným excesům předcházelo. Nejde o omlouvání nežádoucího jednání některých lidí, o omlouvání jejich pomsty na Němcích, ale o co nejvíce objektivní obraz v souvislostech a v širším kontextu doby.