Publikace

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol – 2 díly

  1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie
  2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce

Dvoudílná metodická příručka pro učitele odborných škol ukazuje, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky. Obsahují desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých školách, oborech a vyučovacích předmětech. Oba díly příručky včetně příloh jsou k dispozici na CD.

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Závěrečná konference projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání se konala v Praze 22. listopadu 2011. Sborník obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na závěrečné konferenci, a to od zástupců realizačního týmu projektu, tak zástupců regionálních konzultačních center i pilotních škol zapojených do projektu a dalších odborných škol. Do sborníku je zahrnuto i několik příspěvků, které na konferenci nezazněly. Příspěvky se mj. týkají hlavních výstupů projektu Kurikulum S, proměn kurikula v Evropě nebo zkušeností učitelů a ředitelů škol ze zavádění kurikulární reformy v praxi.

Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách. Jejich cílem bylo dokumentovat proces vzniku ŠVP a porozumět problémům, které jsou s tvorbou kurikula spojeny. Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy. Smyslem publikace nicméně není pouze deskripce uvedených problémů, autoři jednotlivých kapitol se snaží čtenáře seznámit také s jejich možnými příčinami a důsledky.