Průřezová témata

otazka.jpg Dle některých lektorů, kteří školili učitele k tvorbě ŠVP jsou všechna 4  průřezová témata povinná v každém předmětu. Jiní lektoři propagují zařazení průřezových témat výběrově dle tematických souvislostí s tím, že v ŠVP se  musí promítnout všechna průřezová témata. Čím se máme řídit?

Odpověď:

Ve ŠVP musí být zastoupena všechna průřezová témata. Avšak pro jejich rozpracování do ŠVP a následnou realizaci je důležité uvědomit si, jakou funkci jednotlivá témata plní, kde (čím – jak) se podílejí více na výchově žáků, formování jejich postojů, návyků, osobnostních vlastností (např. sociálních kompetencí), čím doplňují vědomosti z jiných předmětů a jakým způsobem je možno tyto dílčí prvky realizovat (nebo co již škola v tomto směru dělá). Z toho nám také vyplyne, jaké možnosti nabízejí pro realizaci průřezových témat jednotlivé vyučovací předměty. Jde o to, aby začlenění průřezových témat do ŠVP a jednotlivých vyučovacích předmětů nebylo formální, ale odpovídalo charakteru a  podmínkám výuky těchto předmětů. Proto se může stát, že některé průřezové téma může být v některém předmětu okrajovou záležitostí (např. práce s IKT nebo Člověk a svět práce v tělesné výchově), popř. se nepromítne vůbec. K realizaci cílů průřezových témat lze využívat také různé mimoškolní aktivity.


otazka.jpg Jak detailně se mají rozpracovat průřezová témata do ŠVP? Stačí je uvést do učebních osnov?

Musí (může) být pro průřezová témata zpracován samostatný vyučovací předmět?

 

Odpověď:

Jak již vyplývá z označení „průřezová témata“, jedná se o pojetí založené na komplexním pedagogickém působení na žáky. Průřezová témata přispívají zejména k rozvoji klíčových kompetencí a k vytváření žádoucích postojů a návyků žáků v dané oblasti. Jak je uvedeno v jejich charakteristice, záměrem není rozšiřovat učivo základních předmětů, ale naopak vhodně propojovat výuku základních předmětů s dalšími aktivitami, které jsou pro žáky zajímavé a neformální. Průřezová témata by tedy měla prolínat celým vzdělávacím procesem. To neznamená, že pro podporu některého průřezového tématu nemůže být zařazen samostatný vyučovací předmět, např. v rámci volitelných vyučovacích předmětů, projekt, kurz apod. zaměřený na vybranou problematiku z okruhu průřezového tématu. Při rozpracování průřezových témat do učebních osnov bychom měli vycházet také z charakteru a pedagogických možností daného vyučovacího předmětu.

Vhodným východiskem pro plánování realizace průřezových témat jsou také výsledky sebehodnocení školy zaměřené na žáky.

 

otazka.jpg Co je finanční gramotnost? Kde je zapracována v RVP a jakým způsobem ji realizovat v ŠVP? Je finanční gramotnost povinným průřezovým tématem?

 

Odpověď:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Finanční gramotnost je povinnou součástí vzdělávání na všech vzdělávacích stupních a typech škol. Za tím účelem byl zapracován programový dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí je tzv. Standard finanční gramotnosti, který stanoví obsah vzdělávání a požadované výstupy. Tento standard je podkladem pro realizaci finanční gramotnosti ve školních vzdělávacích programech. Standard lze nalézt na webových stránkách NÚOV.

V RVP odborného vzdělávání není finanční gramotnost není  zařazena jako samostatné průřezové téma, ale požadavky standardu finanční gramotnosti jsou zahrnuty ve společenskovědním a ekonomickém vzdělávání. Zpracovatelé ŠVP si tyto výsledky vzdělávání rozpracují do učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů.

 

otazka.jpg Musí být prevence sociálně patologických jevů zapracována jako průřezové téma?

 

Odpověď:

Prevence sociálně patologických jevů není v RVP odborného vzdělávání samostatným průřezovým tématem. Tato problematika je v RVP zařazena do vybraných vzdělávacích oblastí (např. Vzdělávání pro zdraví nebo Společenskovědní vzdělávání), popřípadě – podle zaměření oboru - také do odborných obsahových okruhů. Je zahrnuta také v průřezovém tématu Občan v demokratické společnosti i v klíčových kompetencí zaměřených na osobnostní rozvoj žáků. V ŠVP může být realizována jak v rámci výuky některých předmětů, tak jinými formami.