Proměna

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor/autoři: Ing. Věra Machová

Škola: Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, spol. s r.o., Kapucínské nám. 3, 412 01 Litoměřice

www.ssouindustria.ic.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník, 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • ročník: 1. (obor kosmetické služby), 2. (obor kadeřník)
 • oblast/oblasti vzdělávání:

-          pro obor kadeřník: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy tvorba účesů, výtvarná příprava, komunikace ve službách)

-          pro obor kosmetické služby: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy kosmetická péče, výtvarná příprava, komunikace ve službách)

 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy:

-          pro obor kadeřník vyučovací předměty technologie, materiály, výtvarná výchova, odborný výcvik, informační a komunikační technologie

-          pro obor kosmetické služby vyučovací předměty materiály a kosmetika, odborný výcvik

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • tvořit vlastní návrhy účesů a úpravy celkového vzhledu dle typů modelů;
 • ke grafickému znázornění návrhů využívat PC se speciálními programy;
 • vytvářet vlastní návrhy postupů pro konkrétní práci;
 • organizovat si svoji práci, rozdělit si práci a umět pracovat ve skupině.

 

Anotace:

Hlavní myšlenkou projektu je zapojení žáků do realizace celkové proměny modelky od stanovení diagnózy vlasů přes návrhy střihů, barevné změny po konečnou úpravu modelky. Žáci využijí všechny dostupné zdroje, které jim budou k dispozici. Modelku si vyfotografují a s pomocí PC se speciálním programem stanoví typ modelky, tvar obličeje a navrhnou barevné změny a délku vlasů podle slušivosti. Žáci si utvoří skupinky, každý žák zpracuje konkrétní téma, které mu bylo určeno, samostatně od vlastního návrhu po zhotovení a zanesení do samostatné odborné práce. Výsledkem práce každé skupiny žáků bude samostatná odborná práce. Téma je rozsáhlé, proto bude vhodné propojení žáků z oborů kadeřnice i kosmetické služby. Do každé skupiny bude zapojena minimálně jedna žákyně oboru kosmetické služby z 1. ročníku, která si samostatně zpracuje návrh líčení na modelku té skupiny, do níž byla přidělena – zpracuje technologický postup dekorativní kosmetiky, zvolí materiál a pomůcky.

 

Klíčová slova:

diagnóza vlasů, dámský módní střih, technologický postup, techniky stříhání, konečná úprava, dekorativní kosmetika

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 1 měsíc, nejlépe v období březen – květen
 • dle počtu zúčastněných: skupinový, v každé skupině by měli být minimálně 3 žáci oboru kadeřník a 1 žák oboru kosmetické služby, počet skupin žáků je ovlivněn zejména počtem žáků ve třídě oboru kadeřník
 • dle místa realizace: školní (třídy pro výuku odborných předmětů, učebna výpočetní techniky, v odborném výcviku pracoviště odborného výcviku)

 

Výstup projektu:

Konkrétním výsledkem projektu bude samostatná odborná práce za každou skupinu žáků, viz příloha č. 3, ve které bude:

 • popsána celková proměna vybrané modelky (modelka bude představena před úpravou a po ní),
 • bude provedena změna účesu, změna délky vlasů, barevná změna vlasů, bude provedena konečná úprava účesu, modelka bude nalíčena – změny budou zaznamenány v podobě fotodokumentace,
 • výsledky i postupné kroky práce budou zaznamenány průběžně a v konečné fázi budou jednotlivé práce vytištěny a zhodnoceny odbornou porotou.

Dalšími výsledky práce budou služby poskytnuté modelkám a podklady pro prezentaci školy, např. v podobě umístění výsledků a prací na webových stránkách školy.

 

Obsah projektu:

 • Diagnóza vlasů
 • Popis modelky před samotným zpracováním, vstupní fotografie modelky
 • Použitý materiál
 • Návrhové zpracování účesu dle PC programu Osobní kadeřník
 • Střih vlasů
 • Použité techniky střihu vlasů
 • Popis střihu
 • Použité pomůcky a nářadí
 • Konečná úprava vlasů
 • Použité přípravky
 • Sušení do tvaru účesu
 • Tupírování
 • Líčení
 • Výsledná fotografie modelky po celkové proměně

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Učitel odborného předmětu technologie si zpracuje přípravu na řešení žákovského projektu, viz příloha č. 1.
 2. Učitel zadá žákům úkol, tj. předloží žákům osnovu pro vypracování této samostatné odborné práce na dané téma a předvede prezentaci v Power pointu (fotografie se zaznamenaným postupem přípravných prací, ukázkami návrhů, technologickým postupem střihu, konečnou úpravou účesu a postupem líčení), viz příloha 2.
 3. Žáci oboru kadeřník se rozdělí do skupin s minimálním počtem žáků 3 ve skupině, žáci si rozdělí jednotlivá témata (diagnóza vlasů, barevná změna vlasů, střih vlasů, konečná úprava vlasů). Vyučující v oboru kosmetické služby do každé skupiny žáků kadeřnic přidělí 1 žákyni oboru kosmetické služby, která bude řešit líčení modelky. Každá skupina si zvolí modelku. Modelku si vyfotografují a zahájí návrhovou konzultaci pomocí PC programů. V učebně předmětu informační technologie a komunikace určí styl střihu a návrhovou fotografii žáci zanesou do samostatné práce.
 4. Každá skupina si rozdělí práci mezi sebou ve skupině, každý žák samostatně vypracuje určitou část projektu, a to následovně:

-          První žák stanoví diagnózu vlasů a navrhne přípravky na ošetření vlasů, použitý materiál a navrhne konečnou úpravu. Zahájí projekt a zaznamená své poznatky písemnou formou do samostatné práce. Po stříhání a barvení provede konečnou úpravu účesu. Zvolí techniku vodové ondulace a navrhne přípravky, které použije při konečné úpravě.

-          Druhý žák se bude věnovat samostatnému střihu, střih musí být módní, slušivý. Zpracuje návrh střihu a použité techniky střihu, využije předlohu, kterou navolili dle PC programu. Své návrhy zanese do samostatné práce.

-          Třetí žák vypracuje návrh na barevnou změnu včetně postupu práce. Navrhne barevný odstín vlasů podle PC programu a zdůvodní tuto volbu. Zajistí potřebný materiál.

-          První žák vypracuje po předchozí barevné změně konečnou úpravu účesu.

-          Po konečné úpravě účesu se zapojí do práce žákyně oboru kosmetické služby, podle své připravené předlohy vypracuje líčení. Navrhne techniku líčení, určí pomůcky a materiál, zvolí odstíny make-upu, očních stínů a vypracuje denní líčení. Vše zanese do samostatné práce.

 1. První kroky se ponechají na žácích samotných, ve fázi, kdy budou jednotlivé skupiny rozhodnuty, koho si zvolí za modelku, rozdělí si práci podle témat. Budou mít sjednocený návrh na PC programu, přijdou ke konzultaci k učiteli odborného výcviku a předloží návrh a domluví se na materiálu, který si zaopatří.
 2. Každý žák si zpracuje své návrhy a konzultuje průběžně s učitelem odborného výcviku, po schválení návrhů si žáci domluví termín realizace proměny a zapojí se všichni do své práce. Každá skupina žáků si zvolí jednoho člena, který bude průběh „proměny“ dokumentovat fotoaparátem. Průběh jednotlivých kroků při práci si žáci doplní do své samostatné odborné práce.

 

Předpokládá se, že projekt bude trvat cca 1 měsíc, proto je nutné zpracovat si harmonogram řešení. Harmonogram řešení projektu zpracuje vyučující odborného předmětu technologie, harmonogram se projedná a schválí ve skupinách žáků, tj. stanoví se jednotlivé etapy řešení, které spočívají:

 1. v rozdělení žáků do skupin,
 2. v rozdělení práce v jednotlivých skupinách,
 3. ve stanovení návrhu řešení modelu – spolupracují všichni členové skupiny (ve všech skupinách),
 4. v realizaci přeměny – do praktické části projektu se zapojí každý člen skupiny (ve všech skupinách),
 5. ve zpracování závěrů projektu – na základě praktické části si každá skupina zpracuje teoretickou část do jedné samostatné práce každé skupiny, viz příloha č. 3.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Projekt bude realizován ve školní budově, zejména v prostorách provozoven odborného výcviku, veškerý materiál pro realizaci projektu zajistí učitelé odborného výcviku.
 • Učebna pro informační a komunikační technologii, speciální program PC pro obory kadeřník a kosmetické služby.
 • Žáci budou používat své pomůcky a nářadí.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Každý žák bude hodnocen za svou práci individuálně, započten bude i celkový přístup žáka k práci. Výsledná známka jednotlivců bude započítána do hlavního odborného teoretického předmětu technologie a hodnocení praktické části projektu se započítá do klasifikace odborného výcviku. Vyhodnocena bude i celá skupina jako celek.

Hodnocení projektu

Výsledky a úspěšnost projektu budou hodnotit žáci i odborná porota. Členy poroty budou ostatní vyučující odborných teoretických předmětů a učitelé odborného výcviku oboru kadeřník a oboru kosmetické služby. Kritéria pro hodnocení: dodržení osnovy projektu, profesionální úroveň činností, formální úroveň samostatné odborné práce, schopnost spolupráce při zpracovávání projektu.

Výsledky projektu budou zveřejněny na informační tabuli v prostorách školy, na webových stránkách školy. Nejlepší práce budou názornou ukázkou pro ostatní žáky, např. při řešení podobných projektů.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • Pro řešitele projektu (pro žáky) je literatura shodná s literaturou pro autory projektu.
 • Použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          NAVA – nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň, Kadeřnická a kosmetická praxe – odborný časopis, 2010, XVIII, 64 stran, ISSN 1212-6306

-          Polívka L., Komendová H., Pech V., Valášek J., Technologie I, II, III pro učební obor Kadeřník, Informatorium, 1998

-          Internetové stránky „Happyhair.cz“ virtuální vizážista, http://ucesy-cz.happyhair.cz/login/

-          Osobní kadeřník, CD-ROM CD nosič, Media Trade Interactive, s.r.o., Praha 4

 

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 16, přílohy 1 až 3.

Seznam příloh na CD:

 • Příloha 1: Osnova zadávajícího učitele pro řešení projektu
 • Příloha 2: Prezentace postupu – ukázka pro žáky
 • Příloha 3: Ukázka samostatné práce žáka

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Samotná realizace žákovského projektu Proměna patří k významné aktivitě projektu. Projekt je zaměřen na rozvoj profesních dovedností žáků, schopnosti pracovat ve skupině a mezipředmětové propojení témat. U žáků se rozvíjí schopnost prezentačních dovedností, které jsou součástí projektu. Dalším cílem projektu je nastavit mechanismus spolupráce žáků mezi sebou ve třídách a využití propojení znalostí žáků z ostatních oborů. Zvýší se informovanost žáků o možnostech využití osobního počítače k poradenské službě. Sami autoři jednotlivých prací mají možnost sebehodnocení svých prací. Budou přítomni u prezentace svých spolužáků, mají možnost srovnávat kvalitu své práce i ostatních spolužáků.

 

Komentář:

Obsah projektu je možné modifikovat i pro další ročníky a příbuzné obory. Dle probíraného učiva je možné projekt použít pro výuku i jiných odborných předmětů.