Projektové Vánoce "Od Ondřeje k Lucii" Jednodenní projektové vyučování

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor: Eva Černotová

Škola: Odborné učiliště, Kunice 60, 251 63 Strančice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Jedná se o jednodenní projektové vyučování, při kterém žáci každého oboru aplikují teoretické znalosti a dovednosti získané v odborném výcviku do praxe. Žáci si při tomto způsobu výuky mimo jiné rozvíjení logické myšlení, které je u nich často potlačeno. Každý obor vzdělání má zadaný úkol, který souvisí s jejich profesí, a žáci samostatně docházejí k řešení a realizaci tohoto úkolu.

 

Cílem projektu je

 • naučit žáky jak samostatné, tak týmové spolupráci, rozvíjet u nich logické myšlení a schopnost řešení zadaného úkolu. Logické myšlení se rozvíjí tak, že žáci musí dodržovat určitý postup a pořadí jednotlivých dílčích úkolů, aby se dopracovali k výsledku.
 • Dalším cílem je také rozvíjet u žáků komunikativní kompetence (jednotlivé týmové role si musí mezi sebou prodiskutovat a respektovat při tom zásady komunikace, argumentace).
 • Taktéž má projekt podpořit demokratické myšlení žáků (např. většinově zvolený vůdce pracovní skupiny se musí po zbytek projektu respektovat, žáci musí diskutovat a volit mezi různými nápady a návrhy řešení úkolu atd.).
 • Dalším cílem je vzbudit v žácích hrdost za vlastní dobře vykonanou práci.

V neposlední řadě je cílem projektu taktéž strávit společně příjemný den, vzbudit u žáků pozitivní emoce a dát jim možnost zažít příjemnou vánoční atmosféru, pocit blízkosti a sounáležitosti.

 

Realizace

Odborné učiliště Kunice pořádá již po dva roky projektové vyučování s vánoční tématikou. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů vzdělání. V roce 2008 se projekt jmenoval "Od Ondřeje k Lucii" a žáci jednotlivých oborů dostali zadány tyto úkoly:

 • Kuchařské práce - vymyslet a připravit typicky české vánoční menu (předkrm, polévka, hlavní jídlo, nápoj).
 • Cukrářské práce - vymyslet a připravit český vánoční dezert, moučník.
 • Květinářské práce - vymyslet a zhotovit tradiční českou vánoční výzdobu školní jídelny, kde bude probíhat prezentace produktů projektu (podmínkou bylo taktéž vymyslet pokud možno co nejekonomičtější variantu, používat přírodní materiály). Pečovatelské práce - zjistit a ostatním zprostředkovat informace o českých vánočních zvycích a tradicích, o jednotlivých svátcích v období "od Ondřeje k Lucii", připravit krátký program pro ostatní. K realizaci projektu byl využit souvislý čas, který nebyl členěn na vyučovací hodiny. Využívány byly nejen běžné učebny, ale i školní knihovna, počítačová učebna a specializované dílny jednotlivých učebních oborů.

Název projektu vznikl s ohledem na to, že jednotlivé obory své projektové dny začaly realizovat od začátku prosince (jako počátek byl proto stanoven 30. listopad - Sv. Ondřej), prezentace produktů projektu (společný slavnostní oběd) se s ohledem na to, že část žáků i učitelů školy se poslední týden před Vánocemi zúčastnila lyžařského výcviku, uskutečnila v pátek 12. 12. 2008 (Sv. Lucie). Výsledkem projektu měl být společný slavnostní oběd všech, kdy nikdo nesmí chybět (jako o Vánocích), proto se upustilo od jinak vhodnějšího posledního dne před vánočními prázdninami.

Samotná práce žáků na projektu probíhala následovně. Žáci dostali zadaný úkol, nejprve si museli sami pokládat otázky typu „Co všechno musíme zařídit, abychom se k výsledku dopracovali? Co budeme vařit? Pro kolik lidí to budeme vařit? Kolik surovin potřebujeme?“.  U žáků odborného učiliště je již v této fázi nutný menší zásah a vedení učitele. Úplné samostatnosti bohužel žáci odborného učiliště většinou nejsou schopni. Potřebné nápady a inspiraci získávali žáci na internetu, měli možnost používat rovněž literaturu.

Žáci jednotlivých oborů vzdělání se mohli dále rozdělit na menší skupiny (většinou se jednalo o jednotlivé třídy, méně početné obory se nedělily), které si pak také rozdělily úkoly. Např. žáci oboru vzdělání Květinářské práce I. a II. ročník měli za úkol výzdobu stolů ve školní jídelně, III. ročník měl za úkol vyzdobit prostory jídelny (stěny, větší aranžmá). Žáci si pak v těchto skupinách museli vydiskutovat jednotlivé týmové role - argumentovat, kdo je v čem dobrý, který žák se pro kterou roli dobře hodí, zvolili si také vedoucího skupiny, který měl za úkol celou práci koordinovat (nutná pomoc učitele), tento vedoucí pak musel být po celou dobu trvání projektu respektován. Komunikativní a personální dovednosti žáci rozvíjeli také při debatách o svých nápadech. Demokraticky si pak zvolili nejlepší nápad, který realizovali.

Samostatnost a logičnost celé práce spočívala v tom, že žáci si museli např. nejen vymyslet, jaké jídlo budou vařit (předkrm, polévka, hlavní jídlo), ale také zjistit počet osob, které se budou v ten den stravovat, vypočítat potřebné množství surovin, ty pak sami objednali u vedoucí internátní jídelny atd. Podobně tomu bylo i u jiných oborů - Květináři museli zjistit, kolik je ve školní jídelně stolů, kolik boudou potřebovat materiálu, museli rovněž vybrat takové aranžmá, která jsou schopni ve stanoveném čase zhotovit. Projektový den spočíval v plánování (tvoření jakéhosi manuálu) všech potřebných věcí a činností.

Samotné zhotovení výrobků (oběd, dezert, výzdoba…) pak žáci prováděli v rámci odborného výcviku. V den, kdy probíhala prezentace produktů (společný oběd), se ve školní jídelně sešli všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, aby strávili příjemné společné předvánoční chvíle. Žáci se mohli pochlubit dospělým svými výsledky a sami si na výtečných pokrmech v krásném prostředí taktéž pochutnali. U rozsvíceného vánočního stromu dostali i malý dáreček (balíček se sladkostmi a ovocem), který jim předali žáci oboru vzdělání pečovatelské práce převlečeni za "Lucie". Ti také poobědový čas zpestřili krátkým programem (recitace, zpěv koled, čtení a recitace různých tradic, zvyků a pořekadel atd.).

Protože projekt byl jak pedagogickým sborem, tak žáky samotnými velmi kladně hodnocen a vánoční tématika se ukázala jako vhodně zvolená, neboť se přímo dotýká citů všech zúčastněných, rozhodli jsme se po roce celou akci zopakovat a učinit z ní tradici. Akci jsme pojali „tak trochu jinak a zavítali o rok později do Norska, kde s vánočním stromečkem nemusí být nutně spjat jen smažený kapr a bramborový salát. Škola je mimo jiné zapojena do mezinárodního projektu Comenius, kde jednou z partnerských zemí je také Norsko, takže se přímo nabízelo, aby si žáci o této zemi zjistili více informací. Zadání úkolů pro jednotlivé obory vzdělání znělo stejně, pouze vše, co bylo původně typicky české a tradiční, bylo tentokrát typicky norské a pro nás netradiční. O to intenzivněji museli žáci pracovat ve fázi zjišťování informací.

Nově také žáci oboru kuchařské práce pořizovali fotografie z jednotlivých projektových dnů a ve spolupráci s učitelkou odborného výcviku pak zhotovili jako bonus krátký film o Norsku, norských zvycích a tradicích, proložený fotografiemi z projektu, zachycujícími práci žáků všech oborů vzdělání. Celý film byl podbarven působivými norskými vánočními koledami. Film žáci promítali na velké plátno (stěnu) ve školní jídelně v den prezentace produktů projektu všem zúčastněným. Tato rekapitulace celé práce působila velmi dojemně nejen na dospělé, ale i na jindy velmi nezaujaté a netečné žáky a umocnila slavnostní dojem celého dne.

 

Organizační struktura jednodenního projektu

 1. Motivace - úvod do projektu, mapování tématu, stanovení cíle, rozdělení úkolů v pracovních skupinách, dohoda o pravidlech (čas, prostor, pomůcky).
 2. Práce ve skupinách (společné zpracování) - vyhledávání potřebných informací z různých informačních zdrojů, jejich zpracování, hledání souvislostí, společné závěry (produkt - výstup projektového vyučování) a jejich využití.
 3. Reflexe - hodnocení a sebehodnocení směrem k výsledku projektu i k jeho průběhu.
 4. Prezentace projektu - společně pro všechny obory prezentace produktů (výstupu) projektu.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Pro zjišťování informací žáci potřebují počítačovou učebnu s internetem, případně knihovnu. K vytvoření krátkého filmu z celého projektu musí mít také kvalitnější počítač s programem pro tvorbu těchto amatérských filmů a digitální fotoaparát. Pro efektivní využití tohoto filmu při prezentaci produktů celého projektu je důležitá také možnost umístit dataprojektor (případně promítací plátno) do školní jídelny.

Každý obor vzdělání potřebuje pro realizaci projektu zázemí, ve kterém probíhá odborný výcvik (kuchařské práce - školní kuchyně a jídelna, cukrářské práce - cukrářská dílna, květinářské a aranžérské práce - vazačská dílna). Žákům oboru pečovatelské práce a prodavačské práce postačí běžná učebna. Nutné jsou rovněž suroviny a materiál (popřípadě finanční prostředky) na výrobu produktů projektu - slavnostního oběda, dezertu, aranžérské výzdoby, dárkového balíčku pro žáky.

 

Reflexe PDP

Žákovský projekt probíhá na škole již dva roky a účastní se ho všichni žáci učiliště. Každý učební obor má určen jiný projektový den. Prezentace společného produktu (výstup projektu) probíhá vždy poslední pátek před vánočními prázdninami ve školní jídelně.

 

Výsledky

Výsledkem celého projektu nebyl jen pocit sounáležitosti a příjemně strávený čas u chutného oběda v příjemném prostředí krásně vyzdobené školní jídelny, ale také nezbytně nutné rozvíjení mnohých klíčových kompetencí a sociálních návyků žáků. Vánoční tématika se ukázala jako velmi vhodně zvolená, neboť se přímo dotýká citů všech zúčastněných, což způsobuje větší zainteresovanost do samotné práce.

 

Použitá literatura a zdroje:

Internet - zdroj informací o Norsku, norských Vánocích, typických pokrmech atd., možno použít i jiné zdroje (časopis Floristika, různé kuchařky, kuchařské a cukrářské normy)