Projektová výuka sexuální výchovy pro žáky základní školy. Ze spolupráce střední zdravotnické a základní školy.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery,  vyučovací metody, péče o zdraví

Autorka: Mgr. Ilona Umlaufová

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola MostKlíčová slova


projektové vyučování, práce ve skupinách, interaktivní forma výuky, sexuální výchova, výchova k plánovanému rodičovství, žáci základní školy

 

 

Stručná anotace


Specifické využití projektové výuky v předmětu rodinná výchova na ZŠ. Příklad popisuje přípravu a realizaci projektu žáků SZŠ, který je určen žákům základní školy a je tematicky zaměřen na rozšíření znalostí a prevenci v oblasti sexuální výchovy.

 

 

Kontext


Do projektu jsou zapojeni žáci SZŠ, kteří mají potřebné znalosti a zájem předávat informace i žákům romské populace a žákům se SPUCH (specifické poruchy učení a chování). Projektový den se realizoval na ZŠ v Mostě – Chanově, se kterou naše škola spolupracuje již tři roky. Do projektu bylo zapojeno celkem 110 žáků, a to žáci 4. – 9. ročníků ZŠ a žáci SZŠ. Projekt se začal připravovat na začátku pololetí a realizoval se na konci pololetí

 

 

Cíle


Cílem projektu bylo vybavit žáky ZŠ základními odbornými znalostmi z daného tématu a hlavně z oblasti prevence. Z hlediska vzdělávání žáků SZŠ bylo cílem projektu rozvíjet jejich všeobecné i profesní komunikativní kompetence, dovednost argumentovat, nést odpovědnost za svou činnost, reagovat samostatně, kreativně a flexibilně na nenadálé situace, z odborného hlediska připravit je na osobní práci s pacienty a jejich edukaci.

 

 

Realizace


Orientace v oblasti plánovaného rodičovství a prevence pohlavních onemocnění by měla patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Účelem antikoncepce není usnadnění „nevázaného sexuálního života“, jak ji mnozí (zejména starší generace) vnímají. Naopak je to velice důležitá součást plánovaného rodičovství. Předávání informací a dovedností „dětí“ dětem považujeme za velmi dobrý nápad, neboť žáci ZŠ ztrácejí před žáky střední školy ostych zeptat se na intimní otázky.

Aby projektový den mohl proběhnout, je nutná v časovém předstihu spolupráce nejen s vedením obou škol, ale i s ostatními pedagogickými pracovníky. Informace k časovému harmonogramu (jak dlouho má výuka trvat), věková hranice zúčastněných žáků, počet žáků, požadavky na organizaci (zajištění části výuky) či zpracování požadovaného tématu (co má výuka obsahovat) jsou pro naši přípravu stěžejní. Důležité jsou i prostory, které jsou k dispozici. Ideální je výuka ve třídě s dataprojektorem.

 

Poté následuje:

 

 1. Výběr a rozdělení žáků SZŠ do dvou pracovních skupin, základní pokyny ke zpracování (aby odpovídaly věkové hranici žáků ZŠ) a organizaci (téma je rozděleno na teoretickou a praktickou část, teoretická přednáška trvá zpravidla 30 minut).
 2. Odborná učitelka zajistí potřebný propagační materiál, prezentaci ve formátu ppt, soupis literatury, informační zdroje, potřebné pomůcky.
 3. První konzultace s vybranými žáky připravujícími projekt, předvedení prezentace, vysvětlení dané problematiky, praktický nácvik.
 4. Druhá konzultace je zaměřena již na samostatný přednes, vysvětlení některých otázek, které se během přednášky mohou vyskytnout, a na praktické předvedení. Žáci jsou upozorněni na případné nedostatky v průběhu celé prezentace.
 5. Další konzultace podle potřeby.

 

Realizace projektového dne:

 

 1. Žáci SZŠ společně s odbornou učitelkou se dopraví s časovým předstihem do ZŠ v Chanově. Propagační materiál si na školu přinášíme s sebou.
 2. Po příchodu nám vedení školy zajistí prostor na úschovu oblečení a na svačinu.
 3. Obě skupiny si připraví prezentaci a propagační materiál v učebnách s diaprojektorem a upraví uspořádání učebny prodaný účel.
 4. Učitelé ZŠ předem rozdělí žáky na dvě skupiny podle pohlaví. V časovém intervalu přicházejí žáci v doprovodu svého učitele na přednášku.
 5. Po teoretické části následuje část praktická.
 6. Na závěr si žáci SZŠ připraví 2 - 3 otázky pro zpětnou vazbu.
 7. Po ukončení přednášek se žáci SZŠ podílejí na úklidu učebny.
 8. Akce je fotodokumentována, písemné hodnocení se předává vedení školy.

 

 

Výsledky


Projektový den na ZŠ v Chanově byl hodnocen jako zdařilý. Prezentace byla doplněna obrazovým materiálem, který nám byl zapůjčen ZŠ (obraz pohlavních orgánů). Žáci měli k dispozici propagační materiál, některé brožurky jsme předali vyučujícím, kteří se touto problematikou zabývají v předmětu rodinná výchova.

 

Akci bylo nutné naplánovat tak, aby všechny přednášky skončily před 12. hodinou. Je to dáno skladbou žáků na této škole (rychle se unaví, nejsou schopni udržet pozornost delší dobu).

 

Celé dopoledne bylo náročné, ale díky vedení školy a všem pedagogům se celou akci podařilo dobře zvládnout.

 

Žáci SZŠ si teprve nyní dostatečně uvědomili, jak náročná práce pedagogů je.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


- PC + dataprojektor, flashdisk

- anatomický obraz pohlavních orgánů

- dokumentační a propagační materiál

 

 

Použitá literatura a zdroje


Hořejší, J.: Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek, Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0553-2

Šilerová, L.: Sexuální výchova. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0291-6

Nový průvodce pro bezpečnější sex. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha. www.planovanirodiny.cz

Jak poznám, která antikoncepce je pro mě ta pravá, YOUR LIFE. www.Your-life.com.

Chcete sexuálně žít, YOUR LIFE

Tvůj život tvoje odpovědnost, YUOR LIFE

Uzel, R. Sexuálně přenosné nemoci a jejich zdravotní rizika.  MEDEA KULTUR, s.r.o.. Praha 2007. NLK: DT 8251

Menstruační kalendář, vyd. Bayer Schering Pharma

Telefonická linka pro ženy a dívky

www.rodina.cz

www.fraus.cz