Příprava dokumentace k zahraničnímu zájezdu výjezdového cestovního ruchu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Autor: Zbyněk Tůma, Mgr.

Škola: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace; Zborovská 519, 511 01 Turnov

 

Klíčová slova

Aktivizační metody, projektové vyučování, skupinové yučování, IKT, prezentace PowerPoint, technika cestovního ruchu

 

Stručná anotace

Příspěvek je věnován uplatnění aktivizačních metod ve výuce předmětu technika cestovního ruchu. Žáci (3-4) samostatně vytváří základní dokumentaci k zahraničnímu poznávacímu zájezdu výjezdového cestovního ruchu - předběžnou kalkulaci, stranu katalogu s rámcovým termínovaným a časovým rozvržením, propagační prospekt do vitríny cestovní kanceláře.

Zpracované zájezdy budou při prezentacích na společné hodině nabízet žákům nižších ročníků, kteří se s problematikou tvorby zájezdů teprve seznamují. Kvalitu vytvořených dokumentů i výstupů při prezentacích jak žáci nižších ročníků, tak především vyučující.

Kontext

Příprava žáků na práci v oblasti cestovního ruchu se dosud realizovala v rámci oboru hotelnictví a turismus, od školního roku 2011/2012  zavádíme výuku nového obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch. Její současná podoba se vyvíjela a modernizovala v období dlouhém sedmnáct let. S přibývajícími možnostmi využití výpočetní techniky a informačních technologií doznala podobu dnešního moderního zpracování. Uváděný příklad se vztahuje  k vyučovacím předmětům cestovní ruch (2. ročník) a technika cestovního ruchu (3. ročník).   V těchto vyučovacích předmětech se žáci učili sestavovat trasu i rámcový program zájezdu, kalkulovat jeho cenu na základě počtu ujetých kilometrů a doby čekání autokaru, čerpání služeb poskytovaných v průběhu zájezdu. Využívali dovednosti práce s informačními technologiemi k vyhledávání informací a k trasování, pomocí dostupných grafických programů navrhovali katalogy, plakáty i doprovodné prezentace.  Ve čtvrtém ročníku žáci zpracovávají samostatně a kompletně téma zájezdu a prezentují jej klientům z řad spolužáků i mladších žáků.

 

Cíle

Rozvíjet praktické odborné dovednosti samostatně připravit zahraniční zájem a jeho dokumentaci. Využívat k tomu prostředky informačních a komunikačních technologií. Rozvíjet prezentační dovednosti žáků, vést je k sebehodnocení a kritickému přijímání názorů jiných.

 

Realizace

Tématem je příprava fiktivního zahraničního zájezdu a jeho dokumentace. Výuka má charakter projektového a skupinového vyučování. Zaměstnání se realizuje v předmětu Projekt v cestovním ruchu. Žáci pracují ve skupinách (3-4 žáci). Každá skupina zpracovává jedno téma.

Průběh zaměstnání


  1. Příprava a zadání úkolu

Vyučující po seznámení žáků se zadáním zopakuje hlavní zásady a metody vedoucí k úspěšnému zpracování vylosovaného tématu, motivuje je ukázkami zpracování, konzultuje s nimi případné nejasnosti nebo obtížná místa v průběhu samostatného zpracování tématu.  Práce se konají v odborné učebně zaměřené na výuku disciplín cestovního ruchu a v učebnách (nebo ve studovně) vybavených počítači.

Seznámení a metodice samostatného vypracovávání včetně ukázek věnuje učitel podle potřeby minimálně 2 vyučovací hodiny.

 

  1. Zpracování projektu

Žáci samostatně zpracovávají projekt. Nejprve zpracují harmonogram práce, určí jednotlivé pozice v týmu, vyhledají potřební informace. Upravují a systematicky zpracovávají Získané zdroje (z webových stránek, obrázků, textů) obsahově i graficky upraví a podle zadání zpracují. Problémy a nejasnosti konzultují s učitelem.

Počítačové zpracování dokumentace dokončují jako domácí úkol. Zpracování projektu trvá přibližně i 4 - 6 vyučovacích hodin.

 

  1. Prezentace výstupů a hodnocení

Žáci prezentují své produkty s cílem  získat ostatní žáky k účasti na jejich akci. Předvedou jim připravené produkty - prospekt, strany katalogu, kalkulaci zájezdu, pomocí PowerPointové  prezentace podrobněji seznámí posluchače s podmínkami, průběhem a jednotlivými místy poznávacího zájezdu. V prezentaci se žáci střídají podle toho, kdo zpracovával jednotlivé části.  Potenciální zájemci - žáci nižších ročníků se kladou otázky k nabízeným produktům a prostřednictvím hodnoticích formulářů se podílí na hodnocení výkonu žáků.

Prezentace probíhá ve větší učebně, nebo v aule školy, kde je prostor pro dvě třídy.  Časový rámec prezentací je stanoven na 2 vyučovací hodiny.

Po absolvování prezentací provede příslušný vyučující rozbor a hodnocení (slovní, klasifikací) výkonu jednotlivých skupin.

Žáci zpracovali a odevzdali v digitální formě prezentace zájezdů v programu PowerPoint, v tištěné pak zpracované formuláře kalkulací, stran katalogu a plakátů. Jejich práce mohou být využity pro výuku dalších žáků.

 

Výsledky

Žáci si prohloubili dovednost samostatně a v týmu připravit zájezd a vytvořit vhodné propagační materiály, pracovat se standardními softwarovým vybavením počítače.

Uvědomili si překážky, problémy a neznalosti v samotném průběhu jejich tvorby.

Vyzkoušeli si své schopnosti prezentovat a propagovat svůj zájezd v konkurenčním prostředí ostatních žáků.

Vyzkoušeli si, jaké mají předpoklady pro týmovou práci i vedení týmu.

Prostřednictvím hodnocení od ostatních žáků i vyučujících získali přehled, jak je jejich výkon vnímán.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Učebna (popř. také studovna) vybavená počítači, digitálním projektorem a případně i multimediální tabulí.

 

Použitá literatura a zdroje

Čertík, M a kol.: Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. OFF, Praha 2001. ISBN 80-238-6275-8

Drobná, D., Morávková, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. FORTUNA, Praha 2010. ISBN  80-7168-801-7

Morrison, A.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. VICTORIA PUBLISHING, 1995. ISBN 80-85605-90-2

Orieška, J.: Technika služeb cestovního ruchu. IDEA SERVIS, 1996. ISBN 80-859-70-11-2