Přínosem kurikulární reformy je větší spolupráce učitelů

Cíle a přínosy kurikulární reformy (KR) nejsou dosud mnoha učitelům jasné a zavedení dvoustupňové tvorby kurikula považují sice za velkou, ale v celku málo potřebnou změnu. Vyplývá to z dotazníkového šetření mezi učiteli, kteří se zúčastnili aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaných konzultačními centry. Šetření se zúčastnilo 715 respondentů.

ImagePouze pětina respondentů si je jista přínosem reformy, téměř pětina z nich nedokáže tyto změny a jejich přínos posoudit. Tato skutečnost může být nejen důvodem toho, jak kvalitně jsou zpracovány ŠVP, ale i jak budou fungovat. Učitelé si uvědomují důležitost objasňování reformy jak pedagogům, tak rodičům a široké veřejnosti. Téměř 80 % z nich znalost cílů kurikulární reformy postrádalo při tvorbě ŠVP, považují ji za důležitý faktor realizace ŠVP a doporučují věnovat ji i nadále pozornost.

Větší přínos vidí učitelé ve vlastní tvorbě ŠVP. Spatřují jej především v tom, že učitelé museli při zpracování ŠVP více přemýšlet o obsahu výuky, zlepšila se komunikace mezi učiteli a spolupráce učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Za přínosné mnozí považují to, že si mohli vytvořit vlastní kurikulum (23 %). Naproti tomu malý přínos přičítají většímu zapojení sociálních partnerů. Pouze 8 % učitelů si myslí, že tvorba ŠVP umožnila více zohlednit požadavky sociálních partnerů.

Do tvorby ŠVP se zapojila většina učitelů

Z šetření vyplynulo, že do tvorby ŠVP je ve škole zapojována většina učitelů, samotní respondenti se na zpracování ŠVP osobně podíleli 86 %. Kolem pětiny respondentů nedokázalo na otázky odpovědět, což potvrdilo důležitost zapojení učitelů do zpracování ŠVP, kteří pak mohou lépe porozumět smyslu ŠVP a jejich strategii.

Zpracování ŠVP je považováno za náročné (jako náročné a spíše náročné ho označilo přes 60 % respondentů), a to zejména schopnost porozumět transformaci RVP do ŠVP, přesvědčit učitele připravující ŠVP o jednotném postupu při tvorbě ŠVP a potřebě vzájemně se dohodnout. Náročné bylo také sjednotit vzdělávací strategie a požadavky napříč všemi ŠVP a pochopit rozdíl mezi orientací vzdělávání na výstupy a na učivo.

Problém měli učitelé s rozpracováním klíčových kompetencí i průřezových témat

Největší problémy, s nimiž se učitelé při tvorbě ŠVP potýkali, patří podle jejich názoru rozpracování klíčových kompetencí a průřezových témat do jednotlivých vyučovacích předmětů a dalších aktivit školy a rozvržení obsahu RVP (výsledků vzdělávání a učiva) do ŠVP. Naopak za nejméně obtížné označili vytvoření profilu absolventa, učební osnovy a charakteristiku podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. To vcelku odpovídá i zkušenostem lektorů RKC nebo recenzentů ŠVP, kteří také poukazují na problémy týkající se rozpracování požadovaných výstupů (výsledků vzdělávání), klíčových kompetencí a průřezových témat.

Zpracované návrhy ŠVP jsou po jejich vytvoření a před zavedením do výuky projednávány a posuzovány nejčastěji v předmětových komisích, méně často na jednání pedagogické rady nebo rady školy. Šetření ovšem signalizuje poměrně malou znalost ŠVP ze strany učitelů. Pouze necelých 40 % respondentů uvedlo, že učitel musí znát celý ŠVP, podle kterého vyučuje, a jen 6 % učitelů uvádí, že učitel musí znát i další ŠVP vyučované ve škole.

Materiální podmínky jsou pro zkvalitňování výuky důležité

Za nejvýznamnější podporu při realizaci ŠVP a zkvalitňování výuky považuje naprostá většina respondentů (86 %) zlepšení materiálních podmínek pro výuku a vybavení moderními vyučovacími pomůckami. Velký význam přičítají také prostředkům na nákup vzdělávacích, konzultačních a jiných servisních služeb pro učitele. Finance na odměny učitelům se sice ocitly v žebříčku odpovědí na posledním místě, nicméně jim váhu přičítají tři čtvrtiny učitelů.

Při tvorbě ŠVP naopak učitelé nejvíce postrádali kvalitní vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP a metodické materiály. Chybělo jim i vysvětlení cílů kurikulární reformy a její potřebnosti pedagogům i veřejnosti. Učitelé přitom přičítají objasňování cílů a potřebnosti kurikulární reformy rodičům a široké veřejnosti velkou důležitost. Z odpovědí týkajících se problémů při zpracování ŠVP ovšem vyplývá, že cíle a potřebnost kurikulární reformy nejsou jasné ani řadě učitelů a měla by jí být věnována soustavná pozornost.

 

Učitelé uvítají odborné stáže v podnicích

Učitelé si uvědomují význam dalšího vzdělávání, zejména v oblasti zvyšování motivace žáků a hodnocení (autoevaluace) práce školy a ŠVP. Za přínosné považují také možnost odborných stáží v podnicích pro učitele. Uvítali by také možnost konzultovat didaktické problémy s odborníky.

Jana Kašparová, Nikola Slánská, Petr Spousta