Praxe u sociálních partnerů

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Autor: Jana Podoláková, PhDr.

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

 

Klíčová slova

Odborná praxe, sociální partner, motivace k osvojení praktické zkušenosti, průřezové téma „Člověk a svět práce“, deník praktického vzdělávání, workshop s personalisty, klíčové kompetence k pracovnímu uplatnění, odborné kompetence, praktické zkušenosti, soft skills

 

Stručná anotace

Prioritu školního vzdělávacího programu HOST – Hotelnictví s turismem představuje co nejtěsnější propojení teoretické výuky s praxí, s konkrétní praktickou zkušeností z pracoviště sociálního partnera. Maximální pozornost je třeba věnovat utváření správného přístupu žáků a žákyň k absolvování předmětu odborná praxe, tak aby praktikanti a praktikantky byli maximálně pozitivně motivováni ke kvalitnímu pracovnímu výkonu, k uspokojení požadavků hosta i zaměstnavatele.

Důležité je průběžné vytváření a posilování povědomí o dobré pověsti žáků školy u odborné veřejnosti.

 

Kontext

Vzdělávací předmět praxe byl zařazen do učebního plánu školního vzdělávacího programu HOST z disponibilních hodin tak, aby škola pokračovala v tradici poskytování kvalitního praktického odborného vzdělávání a spolupráci s renomovanými sociálními partnery.

Počáteční praktické zkušenosti si žáci osvojují ve škole při realizaci odborných předmětů technologie přípravy pokrmů a technika obsluhy a služeb v 1. a 2. ročníku. Rozhodující je realizace předmětu obsluhy v každodenním provozu školní restaurace. Završení praktického vzdělávání na konci druhého ročníku představuje projekt třídního společenského banketu pro rodiče. Ve 3. a 4. ročníku se praktické vzdělávání uskutečňuje v předmětu praxe na hotelových pracovištích smluvních sociálních partnerů. Součástí školního vzdělávacího programu je odborná praxe, realizovaná o prázdninách a předepsaná jako nezbytná podmínka pro ukončení každého ročníku. Komplexním završením odborného a praktického vzdělávání je ve druhém pololetí čtvrtého ročníku manažerská praxe, jejímž výstupem je zpracování maturitní práce ke zvolenému ekonomickému tématu. Na manažerské praxi se žáci a žákyně zabývají analýzou zvoleného tématu z oblasti managementu, marketingu, produkce a dalších sfér činnosti hotelového nebo gastronomického provozu. Odborné praktické zkušenosti i rutinní dovednosti si žáci školy mohou dále rozvíjet fakultativní účastí na gastronomických akcích sociálních partnerů, řada z nich je oslovena sociálními partnery k další spolupráci formou brigád. Mnozí žáci využívají možnosti k získání dalších profesních zkušeností na zahraniční praktické stáži.

Průřezové téma Člověk a svět práce je ve školním vzdělávacím programu HOST považováno za prioritní, ovlivňující veškeré procesy, činnosti a aktivity školy. Jeho realizace významně utváří kvalitu absolventů jako budoucích pracovníků oboru hotelnictví, jejichž uplatnitelnost na trhu práce je velmi dobrá.

 

Cíle

Cílem předmětu praxe se rozvíjet a upevňovat odborné kompetence žáků, které získali v předchozím praktickém i teoretickém vzdělávání a současně uplatňovat klíčové kompetence: řešení dílčích pracovních problémů, komunikace s hosty a s nadřízenými pracovníky, osobnostní kompetence související se zvládnutím zadaných pracovních úkolů a s úspěšným zařazením do pracovních týmů, využívání moderních prostředků ICT na pracovištích a dále při zpracování a prezentacích seminárních a maturitních prací.  Komplexně utvářet kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám.

Realizace průřezového tématu Člověk a svět práce si klade za cíl, aby žáci a žákyně akceptovali personální požadavky na pracovníky v pětihvězdičkovém hotelu. Dochází k formování osobnosti budoucích manažerů, kteří jsou vedeni ke kulturnímu společenskému vystupování a komunikaci prostřednictvím kultivovaného zevnějšku, jímž se prezentují na veřejnosti. Pozitivní přístup a zájem o obor se projevují řadou tzv. soft skills – vlastností nezbytných pro kvalitní uplatnění v reálném světě práce: vedle kultivovaného vystupování a upravenosti se jedná např. o dochvilnost, projevování zájmu o práci a kvalitní plnění zadaných úkolů, zvládnutí pracovního stresu, respekt k nadřízenému, úsměv a vstřícnost ve službách.

 

Realizace

Výuka vzdělávacího předmětu praxe probíhá podle ŠVP ve třetím a ve čtvrtém ročníku na pracovištích smluvních partnerských hotelů. Maximálně efektivního využití praktické výuky je dosaženo sloučením týdenní hodinové dotace do souvislého bloku dvou nebo třítýdenních celků. Předmět praxe probíhá ve dvou souvislých blocích, vždy jeden v každém pololetí.

Pro absolvování praxe je třeba mít k dispozici funkční systém motivací, zpětných vazeb a sankcí, které vedou žáky ke splnění povinností stanovených osnovami předmětu praxe, k řádnému osvojení praktických zkušeností. Škola má nastavena pravidla, která jsou součástí školního řádu, zároveň jsou rozpracovány podrobné „Pokyny pro vykonávání praxe“. Od prvního ročníku žáci vedou tzv. „Deníky praktického vzdělávání“. V nich zaznamenávají zkušenosti a poznatky z exkurzí na hotelových pracovištích, ze všech odborných exkurzí ve firmách, z gastronomických akcí, odborných kurzů a soutěží. Deníky slouží zejména k podrobnému zápisu o průběhu konkrétního bloku praxe na hotelovém pracovišti a zároveň plní důležitou funkci zpětné vazby, reflexe a vyhodnocení praktikantových zkušeností. Vyhodnocení zápisů je součástí klasifikace předmětu praxe. Pro klasifikaci se využívá hodnotící formulář praktikanta vyplněný zodpovědným manažerem hotelového pracoviště.

První motivační seznámení s prostředím hotelu probíhá již na počátku prvního ročníku formou odborné exkurze. Sociální partneři realizují vždy ve třetím ročníku před zahájením výuky předmětu praxe workshopy tříd s personálními manažery, kde seznamují budoucí praktikanty s požadavky na personál hotelu, na jeho chování a vystupování. Některé hotely pracují rovněž s motivačním systémem vyhodnocení nejlepšího praktikanta školy.

Profesní zkušenosti z průběhu praxe spočívají ve velké míře v upevňování rutinních dovedností nebo návyků z předmětu technika obsluhy. Je proto žádoucí doplnit praxi o uvědomělé sledování postřehů a poznatků z konkrétního hotelového provozu.  Realizuje se tím mezipředmětová vazba k teoretickému ekonomickému předmětu podnikání v hotelnictví a gastronomii. Pro posílení a upevnění poznatků z teoretické výuky zadávají vyučující tohoto předmětu praktikantům tzv. malé projektové seminární práce. Skupina praktikantů, která vykonává praxi u stejného sociálního partnera, zpracovává týmově zadání konkrétního tematického celku, který byl dříve teoreticky probírán. Často se jedná např. o ověření organizační struktury hotelu, o sledování trendů v oblasti ekologického chování hotelu, o zpracování poznatků z uplatňování hygienických standardů, sledování oblasti nákupu, výroby pokrmů a dalších probíraných kapitol uvedeného teoretického předmětu. Týmová prezentace seminární práce představuje předávání a sdílení zkušeností k danému tématu v rámci celé třídy. Při zpracování a prezentaci zadaného tématu jsou žáci vedeni a usměrňováni k osvojení formálních i obsahových zásad, které použijí ve čtvrtém ročníku při zpracování a obhajobě maturitní práce. Maturitní práce završuje získávání  zkušeností a odborných poznatků prostřednictvím odborné praxe.

 

Výsledky

V rámci implementace systému řízení kvality CAF škola každoročně provádí dotazníkové šetření spokojenosti maturantů s kvalitou poskytovaného vzdělávání. Stabilním výsledkem tohoto šetření je uvedení praxe jako nejvýše ceněného faktoru kvality školy a poskytnutého vzdělávání vůbec, což uvádí každoročně téměř 70% respondentů.  V posledních letech oceňují maturanti zejména faktory jako „slušné vystupování“, „vystupování a oblékání“, „vedení ke slušnosti“, „úroveň studentů v oblékání a chování“.

 

Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program HOST – Hotelnictví s turismem. Poděbrady 2007. Přístup z internetu http://www.hsvos.cz/skolni-vzdelavaci-program.html (26. 7. 2011)

Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery. Analytická studie. NÚOV Praha 2011

Vojtěch, J. a kol.:Odborné školy a jejich sociální partneři. NÚOV. Praha 2011. ISBN 978-80-87063-33-0

Petrovič, P. a kol.: Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference. NÚOV. Praha 2011. ISBN 978-80-87063-40-8