Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Mgr. Jan Zouhar

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti.

 

Anotace

Krátká aktivita je zaměřena na zjišťování právních zkušeností žáků pomocí známé společenské hry, která umožní učiteli zjistit konkrétní zkušenosti žáků v oblasti lidských práv a lépe koncipovat výuku na základě těchto zjištění. Umožňuje žákům uvědomit si složitost a problematickou povahu práv v každodenním životě. Cvičení je vhodné jako úvod k problematice práv.

Cílem vzdělávání je, aby si žák připomněl své konkrétní zkušenosti s aplikací a dodržováním lidských práv, aby o svých zkušenostech diskutoval se spolužáky a rozvíjel tak svůj pocit odpovědnosti a dodržování zákonů, včetně Listiny lidských práv.

Vyučovací předmět: předměty společenskovědního vzdělávání (občanská nauka, základy společenských věd atp.)

Obor vzdělání a ročník: aktivitu je možno realizovat ve všech oborech kategorie M

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-       Kompetence personální a sociální:

  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým;
  • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;

-       Občanské kompetence a kulturní povědomí:

  • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
  • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.


Realizace

Doba aktivity je 20 – 25 minut.

  1. Každý žák dostane kopii záznamového archu. Úkolem je co nejrychleji vyplnit na základě informací od spolužáků všechna políčka. Žáci si vždy poznamenají jméno spolužáka, se kterým otázku probírali, a základní informace, které se dozvěděli. Jméno každého žáka by se mělo na archu objevit jen jednou.
  2. Pokaždé, když některý žák zaplní v tabulce celou řadu, sloupec nebo úhlopříčku, měl by zvolat „Bingo!“ Je důležité, aby se žáci vzájemně aktivně ptali a naslouchali si.
  3. Diskuse o průběhu hry: Koho jste těžko hledali? Co nebylo těžké nalézt? Kterou situaci jste považovali za zvláště špatnou?
  1. Nyní žáky rozdělte do skupin, dejte každé skupině Úmluvu o právech dítěte. Zjistěte, která práva byla v jednotlivých případech porušena.

 

Nutné pomůcky a prostředky: záznamový arch pro každého žáka, Úmluva o právech dítěte.

 

Reflexe PDP

Aktivita je vhodná jako vstupní motivace k tématu lidských práva svobod. Rozvíjí klíčové kompetence a aplikuje vhodně a nenásilně PT Občan v demokratické společnosti.

 

Hodnocení

Protože v této fázi výuky chceme získat názory a zkušenosti žáků, bylo by velmi nevhodné tuto část výuky hodnotit.

 

Použitá literatura a zdroje:

Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha: Portál, 2000, str. 63/4, upraveno.